- MORR - https://www.obserwatorium.malopolska.pl -

Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju. 12. Raport roczny. Fundusze europejskie w Małopolsce

Raport „Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju” jest corocznym opracowaniem, w którym analizie została poddana realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Polityki Spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej w województwie małopolskim przez beneficjentów mających siedzibę w Małopolsce. Obecny, 12. raport, poświęcony jest głównie zamknięciu perspektywy finansowej 2007–2013.

Raport w części dotyczącej funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności okresu programowania 2007–2013 jest opracowany na podstawie danych z Krajowego Systemu KSI SIMIK 07–13, gromadzącego i przetwarzającego dane dotyczące programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w zakresie i formacie wymaganym przez Komisję Europejską oraz wspierającego bieżący proces zarządzania i monitorowania w zakresie programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych (Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) i Funduszu Spójności, według stanu na 30 czerwca 2016 r.

Informacje odnoszące się do funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na okres programowania 2014–2020 opracowane są na podstawie raportów przygotowywanych przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa z danych gromadzonych w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014.

Dane dotyczące wsparcia przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) pozyskano ze strony internetowej Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa oraz bazy projektów zarządzanych przez Województwo Małopolskie, prowadzonej przez Departament Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Wielkość dofinansowania w ramach pierwszego filaru (dopłaty bezpośrednie) przedstawiona została również za okres 2004–2015.

Zapraszamy do lektury.

Streszczenie 12. Raportu rocznego w wersji polskiej [1] i angielskiej [2]