Małopolska i Śląsk – konkurencyjne dopełnienie

Autor:Andrzej Binda
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2017
Temat:podatki
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:dojazdy do pracy, Małopolska, PIT-11, PIT-40, płatnicy, podatnicy,
Okładka raportu

Opis:

W opracowaniu dokonano analizy danych podatkowych zawierających informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach podatników zamieszkałych w Małopolsce i na Śląsku, składanych przez płatników na formularzach PIT-11 oraz PIT-40 w przypadku płatników z Małopolski. Dane dotyczą podatników uzyskujących przychody tytułem zatrudnienia u płatnika mającego siedzibę na terenie drugiego województwa w 2015 roku.

Analiza pokazuje, że w skali obydwu województw są rejony silnego wpływu płatników z sąsiedniego województwa na regionalny rynek pracy. W przypadku Małopolski, szczególnie silne oddziaływanie płatników ze Śląska obserwowane jest w zachodniej części województwa, tj. w gminach powiatów: oświęcimskiego, chrzanowskiego, olkuskiego i wadowickiego, w Krakowie oraz w okolicach Nowego Sącza. Z kolei w województwie śląskim wpływ płatników z Małopolski widoczny jest w aglomeracji śląskiej (Katowice, Sosnowiec, Tychy, Zabrze i in.), Bielsku-Białej, Częstochowie i Rybniku.

Wyższe koszty tytułem dojazdów do pracy poza miejscowość zamieszkania wykazało 41,6% podatników z Małopolski zatrudnionych u płatników ze Śląska, i 30,2% podatników ze Śląska zatrudnionych u płatników z Małopolski.

Na 19 sekcji PKD 2007 w 11 odnotowano przewagę liczbową podatników zatrudnionych u płatników mających siedzibę na terenie województwa śląskiego. Przewagę tę można zauważyć w sekcji B „Górnictwo i wydobywanie” oraz sekcji C „Przetwórstwo przemysłowe”. Z kolei Małopolska wykazuje przewagę w zakresie liczby wydanych informacji PIT-11 w przypadku sekcji M „Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna”.

W opracowaniu oszacowano również wielość dojazdów do pracy pomiędzy województwami śląskim i małopolskim. Pod uwagę wzięto możliwość dojazdu w przeciągu jednej godziny. Dla potrzeb analizy wybrano powiaty nadgraniczne lub leżące w bezpośredniej bliskości granicy, mogące generować ruch dojazdowy do pracy ze strony sąsiedniego województwa. Przy tak wyodrębnionych obszarach realnego oddziaływania przyjęto, że z Małopolski na Śląsk dojeżdża do pracy ok. 26,8 tys. podatników, tj. 70,4% wszystkich podatników zatrudnionych u płatników mających siedzibę na terenie wybranych powiatów województwa śląskiego. Natomiast ruch w drugą stronę jest zdecydowanie mniejszy, ograniczając się do ok. 3,2 tys. podatników, czyli 66,8% omawianego zbioru.

W odniesieniu do całego zbioru w „strefie nadgranicznej” województwa śląskiego mieszka 9,8% podatników zatrudnionych u małopolskich płatników, po stronie województwa małopolskiego – 48,3% podatników zatrudnionych u śląskich płatników. W przypadku dojazdów do pracy dysproporcja jest równie duża. Tak duża różnica oznacza, iż tereny zachodnich powiatów Małopolski są bardzo silnie związane gospodarczo z województwem śląskim.