Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce 2014

Autor:Damian Dec, Karolina Dobrowolska, Marcin Pierzchała, Małgorzata Żmigrodzka
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2019
Temat:inwestycje zagraniczne
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:inwestorzy zagraniczni, inwestycje zagraniczne, Małopolska,
Okładka raportu

Opis:

Raport „Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce”, powstał na zlecenie Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Monitoring inwestycji zagranicznych na terenie Małopolski jest prowadzony od 2009 r. W badaniu określono wielkość i strukturę inwestycji zagranicznych w Małopolsce w 2014 r. oraz oszacowanie prognozy nakładów w 2015 roku.

Na podstawie wyników badań inwestorów z lat ubiegłych, została określona zmiana wielkościowa struktury inwestycji zagranicznych, ze wskazaniem podregionów w województwie małopolskim przyciągających najwięcej inwestycji, jak i tych, w których inwestycje zagraniczne lokowane są najrzadziej.

Autorzy badania przyjęli definicję inwestycji zagranicznych:

  1. zaangażowanie kapitału zagranicznego, zmierzające do zwiększenia osiąganego w przyszłości zysku,
  2. założenie istotnego wpływu na decyzje dotyczące miejscowego przedsiębiorstwa, w którym kapitał ten został ulokowany.

Zgodnie z wytycznymi OECD w zakresie badania inwestycji zagranicznych przyjęto, iż miarą zaangażowania kapitałowego inwestora zagranicznego jest posiadanie co najmniej 10% udziałów / akcji w podmiocie bezpośredniego inwestowania. Takie podejście pozwala na bezpośrednie porównywanie wyników z tego raportu z uzyskanymi w latach wcześniejszych.

Badaniu podlegały realizowane inwestycje oraz plany inwestycyjne:

  1. spółek z kapitałem zagranicznym zarejestrowanych
  2. podmiotów zagranicznych posiadających siedzibę w innym regionie, a prowadzących działalność na terenie Małopolski.

Analizie poddana została działalność spółek, które na koniec 2014 r. spełniały co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • zatrudnienie na poziomie min. 50 osób na koniec 2014 r.
  • nakłady inwestycyjne na poziomie min. 1 mln USD, poniesione w 2014 r. na terenie województwa małopolskiego.

Pominięte zostały natomiast inwestycje, które polegały na napływie kapitału zagranicznego w formie inwestycji portfelowych, na przykład zakup niewielkich pakietów akcji małopolskich spółek notowanych na warszawskiej giełdzie, a także przedsięwzięcia o charakterze franczyzy, polegające na korzystaniu przez polskiego inwestora z marki i know-how firmy zagranicznej.