Fundusze Europejskie w Małopolsce w 2021 roku

Autor:Andrzej Binda
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2022
Temat:rozwój regionalny
Plik raportu: Pobierz
Okładka raportu

Opis:

Raport „Fundusze Europejskie w Małopolsce” to cykliczna publikacja przygotowywana przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Najnowsza analiza dotyczy wykorzystania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2021 roku.

Raport w części dotyczącej funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności okresu programowania 2014–2020 jest opracowany na podstawie danych z Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014 wspierającego realizację programów operacyjnych i projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020, zawierającego informacje o programach, cyklu życia projektów i procesie certyfikacji, według stanu na 31 grudnia 2021 r.

Całkowita wartość realizowanych w Małopolsce projektów ze wsparciem funduszy UE wyniosła 41,6 mld zł, z czego w samym 2021 roku pula ta zwiększyła się o 2,6 mld zł. Jest to wartość wyższa o prawie 5,4 mld zł niż ze środków UE pozyskanych w perspektywie 2007–2013. Z pieniędzy tych skorzystało niemal 2,5 tys. małopolskich beneficjentów, a w 2021 roku ich liczba wzrosła o 131. Dofinansowanie unijne do zawartych umów na realizację projektów na terenie Małopolski wynosi 25,3 mld zł – w 2021 roku zwiększyło się ono o 1,8 mld zł.

W Małopolsce realizowanych jest 6,5 tys. projektów, w tym 541 na podstawie umów podpisanych w 2021 roku (6. miejsce w Polsce), w tym 4132 projekty z RPO WM 2014-2020, 1 640 projektów z PO IR, 436 z POWER, 213 z PO IŚ 2014-2020, 33 z PO PC.

W Małopolsce zaangażowane są największe w Polsce środki finansowe na realizację dwóch celów tematycznych nakreślonych przez KE:

  • „Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji”
  • „Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”

Na drugiej pozycji są podmioty realizujące projekty w zakresie objętym trzema celami tematycznymi:

  • „Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami”
  • „Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników”
  • „Innowacje społeczne”

Zapraszamy do szczegółowej lektury raportu.