Finanse gmin województwa małopolskiego w obliczu pandemii COVID-19

Autor:Andrzej Binda
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2020
Temat:koniunktura
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:covid-19, finanse, gminy małopolskie, gospodarka, koniunktura, pandemia, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Badanie zostało przeprowadzone na przełomie września i października 2020 roku za pomocą ankiety internetowej (CAWI), która została skierowana do wszystkich 182 gmin województwa małopolskiego. Wyniki badania zgrupowano w dwa zbiory:

  • według rodzaju gmin: gminy wiejskie (120 gmin), gminy miejsko-wiejskie (48 gmin), gminy miejskie (11 miast) i miasta na prawach powiatu wyłączone ze zbioru gmin miejskich (3 miasta);
  • według zamożności gmin – do wyznaczenia klas zamożności posłużono się dochodami własnymi gminy w przeliczeniu na mieszkańca.

W przypadku województwa małopolskiego wskaźnik ten przyjmował wartości w granicach od 724,18 zł (gmina Radgoszcz) do 4947,30 zł (miasto Kraków). Zbiór wszystkich wartości wskaźników dla gmin został podzielony na 4 równoliczne klasy (liczące po 45 lub 46 gmin) za pomocą wyliczonych z tego zbioru kwartyli:

  • klasa A (pierwsza klasa zamożności) – gminy o dochodzie własnym na mieszkańca niższym niż kwartyl 1, mający wartość 1218,74 zł,
  • klasa B – gminy o dochodach wyższych od kwartyla 1, lecz niższych od kwartyla 2, czyli mediany, wynoszącej 1519,57 zł,
  • klasa C – gminy o dochodach własnym na mieszkańca leżących w przedziale wyznaczonym medianą i kwartylem 3 o wartości 2137,13 zł,
  • powyżej tej wartości zebrane są gminy zaliczone do umownej klasy D.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu.