Badanie ruchu turystycznego w województwie małopolskim 2008. Raport końcowy

Autor:Instytut Turystyki Sp. z o.o.
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2008
Temat:turystyka
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:atrakcje turystyczne, badanie ruchu turystycznego, charakterystyka turystów i gości, oferta turystyczna, produkty turystyczne, struktura i dynamika ruchu turystycznego, województwo małopolskie, wydatki gości i turystów,
Okładka raportu

Opis:

„Badanie ruchu turystycznego w województwie małopolskim 2008. Raport końcowy”

Monitoring ruchu turystycznego przyjazdowego w województwie małopolskim jest prowadzony na zlecenie Województwa Małopolskiego regularnie od 2003 roku. Celami głównymi badań jest oszacowanie wielkości ruchu turystycznego na podstawie analizy wieloźródłowej oraz charakterystyka krajowych i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego w województwie małopolskim. W ramach tak sformułowanych celów głównych wyodrębniono następujące cele szczegółowe:

  • oszacowanie liczby gości/podróżnych odwiedzających województwo małopolskie;
  • oszacowanie liczby turystów odwiedzających województwo małopolskie;
  • określenie charakterystyki rezydentów krajowych odwiedzających Małopolskę i po niej podróżujących;
  • określenie charakterystyki rezydentów zagranicznych odwiedzających Małopolskę i po niej podróżujących;
  • stworzenie rankingu miejscowości i miejsc uznawanych przez uczestniczących w badaniu terenowym respondentów za najbardziej atrakcyjne na terenie województwa małopolskiego;
  • stworzenie rankingu miejscowości i miejsc najczęściej wskazywanych przez respondentów jako odwiedzane;
  • stworzenie rankingu popularności wydarzeń kulturalnych, sportowych i innych, w jakich uczestniczyli ankietowani w badaniu terenowym.

Badanie zostało zrealizowane w I i III kwartale 2008 roku. Zastosowano dwie uzupełniające się techniki badawcze: analiza danych zastanych (desk research) i kwestionariuszowe wywiady bezpośrednie (PAPI).