Badanie regionalne: oferta dla małopolskich seniorów – czas wolny, aktywność, informacja

Autor:UTILA sp. z o.o. & EU-CONSULT sp. z o.o.
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2021
Temat:społeczeństwo
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:polityka senioralna, seniorzy,
Okładka raportu

Opis:

Prezentujemy najnowszy raport, który powstał w wyniku badania regionalnego pn. „Oferta dla małopolskich seniorów – czas wolny, aktywność, informacja”. Wyniki tego badania mają być podstawą do kształtowania polityki senioralnej przez władze regionalne i lokalne, poprzez realizację konkretnych działań i projektów.

Raport składa się z 3 części: analizy danych zastanych, wyników badań oraz podsumowania i rekomendacji. We wstępie raportu znajdziemy ogólny obraz sytuacji demograficznej w województwie małopolskim, a także opis kontekstu starzenia się.

Jednym z elementów raportu jest prezentacja założeń polityki senioralnej w województwie małopolskim. Dowiadujemy się między innymi, jakie są aktualnie obowiązujące i przygotowywane dokumenty strategiczne, w tym m.in. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011–2020, Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” czy wieloletni program współpracy województwa małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018–2022. Uwagę zwraca powstały w 2010 roku w Małopolsce pierwszy dokument regionalny poświęcony problemowi starzenia się społeczeństwa (dokument pt. Wyzwania Małopolski w zakresie starzenia się społeczeństwa. Podejście strategiczne).

Raport prezentuje też wybrane działania skierowane do seniorów, finansowane z różnych źródeł, oraz ich zróżnicowanie, np. projekt Tele Anioł, HoCare2.0, Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych. Opisano również sytuację w zakresie dostępnych usług społecznych, infrastruktury społecznej oraz ogólnie oferty skierowanej do osób starszych.

Na koniec w raporcie znajdziemy wyniki przeprowadzonych badań w podziale na zagadnienia tematyczne, takie jak:

  • oferta aktywizacyjna dla seniorów, w tym wiedza seniorów na temat dostępnej oferty,
  • kluczowe aktywności seniorów (uwzględniające zagadnienia dotyczące codziennej aktywności, aktywności społeczno-kulturalnej oraz wolontariatu),
  • potrzeby seniorów w zakresie aktywności – dostępnej oferty, jak i w zakresie wsparcia,
  • świadomość społeczna dotycząca oszustw handlowych i finansowych.

Zapraszamy także do zapoznania się z infografikami,

w wersji polskiej:

Aktywność seniorów i ich potrzeby

Oferta dla małopolskich seniorów

Świadomość seniorów na temat oszustw handlowych i finansowych

w wersji angielskiej:

Activity of seniors and their needs

Offer for seniors living in Małopolska

Awareness of seniors about commercial and financial fraud