Badanie losów absolwentów szkół zawodowych 2016

Autor:Marcin Węgrzyn
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2017
Temat:edukacja
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:absolwenci szkół zawodowych, Małopolska, NEETs, programy pomocowe dla młodzieży, rynek pracy,
Okładka raportu

Opis:

„Badanie losów absolwentów szkół zawodowych” jest cykliczne i realizowane jest od 2011 roku. Jego celem jest diagnoza sytuacji absolwentów małopolskich szkół zawodowych po roku od ukończenia przez nich szkoły. Badanie jest prowadzone we współpracy ze wszystkimi szkołami zawodowymi z regionu.

Raport z badania pokazuje, co młodzież robiła po roku od skończenia nauki w technikach, zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach policealnych. Czy młodzież nadal uczyła się, czy pracowała? Jeśli pracuje, to jak długo poszukiwała pracy, w jaki sposób szukała pracy i które metody najczęściej przyniosły sukces? Zebrane informacje pozwalają na monitoring wskaźników rynkowo-edukacyjnego sukcesu młodzieży na poziomie regionu, powiatów oraz poszczególnych szkół.

Najnowsza edycja badania (z 2016 r.) objęła 5 tys. uczniów, którzy ukończyli edukację w 2015. Wyniki badania wskazują, że udział osób, które pomyślnie kontynuują karierę edukacyjno-zawodową jest większy niż w poprzednich latach. Przyczyniła się do tego zarówno dobra sytuacja na rynku pracy, jak i objęcie młodzieży wsparciem w ramach różnych programów pomocowych. Znaczna poprawa sytuacji dostrzegana jest również w takich obszarach jak: czas znalezienia pracy, warunki finansowe proponowane młodym ludziom przez pracodawców, czy forma zatrudnienia w firmach.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem i jego streszczeniem.