- MORR - https://www.obserwatorium.malopolska.pl -

Badanie dostępności i jakości instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3 oraz stopnia upowszechnienia wychowania przedszkolnego dzieci w województwie małopolskim

Badanie pn. Badanie dostępności i jakości instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3 oraz stopnia upowszechnienia wychowania przedszkolnego dzieci w województwie małopolskim miało za zadanie scharakteryzować uwarunkowania lokalne i ponadlokalne w zakresie skali deficytu usług opiekuńczo-wychowawczych świadczonych przez placówki opieki żłobkowej oraz wychowania przedszkolnego, skierowanych do najmłodszych przedstawicieli społeczeństwa. W szczególności badanie ukierunkowane zostało na zbadanie istniejącej oferty, elastyczności jednostek organizacyjnych w zakresie zaspakajania potrzeb dzieci i ich rodziców/opiekunów np. poprzez wydłużanie godzin pracy, organizację zajęć dodatkowych, jak również diagnozowanie potrzeb dzieci niepełnosprawnych w kontekście poziomu dostosowania placówek opieki żłobkowej i wychowania przedszkolnego do możliwości skorzystania przez tę grupę dzieci z usług opiekuńczo – wychowawczych. Efektem badania jest niniejszy raport zawierający dokładną analizę wymaganych zjawisk oraz delimitację województwa pod względem dostępności i zakresu usług opiekuńczo-wychowawczych.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania, a także streszczeniem w wersji polskiej [1] i angielskiej [2].