Aktualizacja analizy w zakresie możliwości zastosowania zwrotnych instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Autor:Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o., imapp sp. z o.o.
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2015
Temat:rozwój regionalny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:instrumenty finansowe, Małopolska, rozwój regionalny, województwo małopolskie, zwrotne instrumenty finansowe,
Okładka raportu

Opis:

Opracowanie „Aktualizacja analizy w zakresie możliwości zastosowania zwrotnych instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” stanowi aktualizację analizy ex-ante stosowania instrumentów finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 (RPO WM), wykonanej na początku 2014 r. w odniesieniu do obowiązującej wówczas wersji RPO WM. W związku z późniejszymi zmianami wystąpiła potrzeba zaktualizowania analizy ex-ante.

Główny cel nowej analizy ex-ante stanowiła ocena możliwości stosowania zwrotnych instrumentów finansowych z uwzględnieniem obszarów tematycznych nie branych pod uwagę w pierwszej wersji analizy ex-ante oraz w związku z ponownym oszacowaniem luki finansowania. Aktualizacja miała zatem na celu opracowanie nowej strategii inwestycyjnej instrumentów finansowych w kontekście dokonanych zmian RPO WM.

Aktualizacja analizy ex-ante wykonana została w oparciu o materiał empiryczny, zgromadzony przy wykorzystaniu zarówno jakościowych, jak i ilościowych metod badawczych. Badania jakościowe oparto na 36 pogłębionych wywiadach indywidualnych, przeprowadzonych z przedstawicielami reprezentującymi szeroką grupą interesariuszy RPO WM. Natomiast w ramach komponentu ilościowego przeprowadzono pięć oddzielnych badań – cztery przy wykorzystaniu techniki wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI) oraz jedno za pomocą badania internetowego (CAWI). Badania te objęły populację małopolskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w tym skutecznych i nie skutecznych odbiorców instrumentów finansowych oferowanych w Małopolsce w okresie programowania 2007-2013, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego. Próby badawcze objęły ok. 1 150 jednostek. Poza danymi zbieranymi przy wykorzystaniu metod jakościowych i ilościowych specjalnie dla niniejszego badania, dokonano analiz źródeł danych zastanych. Jeśli chodzi o źródła zastane, to koncentrowano się przede wszystkim na efektach stosowania instrumentów finansowych w minionym okresie programowania (w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013). ten komponent badania posłużył niezbędnemu odwołaniu się do doświadczeń wynikających ze stosowania instrumentów finansowych w Małopolsce.

Analiza możliwych opcji wdrożeniowych, mocnych i słabych stron potencjalnego modelu wdrażania RPO WM, doprowadziła do konkluzji uznającej za zasadne zastosowanie modelu mieszanego. Model ten opiera się na wykorzystaniu rozmaitych opcji wdrożeniowych, dobranych z uwzględnieniem dziedziny tematycznej, w której w RPO WM przewidziano stosowanie instrumentów finansowych, jak i wielkości przewidywanych alokacji na instrumenty finansowe. Elementy te uwzględniono po to, aby w systemie wdrażania wykorzystać zarówno specjalizację, jak i zapewnić niezbędną ekonomikę skali działania podmiotów wdrażających instrumenty finansowe.

Zapraszamy do lektury.