Raport na temat poziomu wykorzystania środków unijnych jest cyklicznym opracowaniem realizowanym przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

Raport w części dotyczącej funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności okresu programowania 2014-2020 jest opracowany na podstawie danych z Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014 wspierającego realizację programów operacyjnych i projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020, zawierającego informacje o programach, cyklu życia projektów i procesie certyfikacji, według stanu na 31 grudnia 2017 r.

Dane dotyczące wsparcia ze strony Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) pozyskano ze strony internetowej Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, uzupełniając o bazę projektów zarządzanych przez Województwo Małopolskie, prowadzoną przez Departament Funduszy Europejskich UMWM. Wielkość dofinansowania w ramach pierwszego filaru (dopłaty bezpośrednie) przedstawiona została również za okres 2004–2017.

Zapraszamy do lektury.

Zachęcamy również do zapoznania się ze streszczeniem raportu.

 

Przedmiotem analizy jest działalność innowacyjna oraz badawczo-rozwojowa małopolskich podmiotów gospodarczych i instytucji, mająca kluczowe znaczenie z punktu widzenia uzyskania przewagi konkurencyjnej danego podmiotu. Niniejsza analiza została opracowana na podstawie danych zastanych pozyskanych z Urzędu Patentowego RP (UP RP) oraz Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Analiza obejmuje okres 2010–2016, w którym zostało zgłoszonych łącznie 2 988 wynalazków oraz 769 wzorów użytkowych w województwie małopolskim. Zarówno w zakresie liczby zgłoszonych wynalazków Małopolska lokuje się na wysokiej 3. pozycji zaraz po województwie mazowieckim i śląskim, jak i pod względem zgłoszonych wzorów użytkowych, po województwie śląskim oraz mazowieckim.

Zapraszamy również do zapoznania się ze streszczeniem raportu!

 

Analiza ośrodki edukacyjne Małopolski, wykonana przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, została opracowana na podstawie zbiorów informacji otrzymanych z Systemu Informacji Oświatowej. Zestawienia w zakresie: nazwy szkoły, lokalizacji szkoły, miejsca zamieszkania oraz liczby uczniów/słuchaczy szkoły według miejscowości/gmin oparto na danych z października 2017 roku.

Obserwacją objęte zostały szkoły ponadgimnazjalne (bez artystycznych) oraz policealne. Pogrupowano je według następujących kategorii:

• licea ogólnokształcące (dla młodzieży),

• licea ogólnokształcące dla dorosłych,

• zasadnicze szkoły zawodowe,

• technika,

• szkoły policealne.

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

 

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego prezentuje raport przedstawiający stan wiedzy i plany studentów w zakresie zakładania działalności gospodarczej w województwie małopolskim, potencjalne obszary wsparcia oraz zakres pomocy świadczonej przez instytucje powołane do rozwijania przedsiębiorczości. Raport został opracowany na podstawie badań: ilościowego, którym objęto osoby studiujące na 26 uczelniach województwa małopolskiego oraz jakościowego, w którym na temat oferty instytucji świadczonym studentom wypowiedziało się 32 przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania, infografikami, wykazem instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości w Małopolsce oraz streszczeniem raportu w języku polskim i angielskim.

 

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego po raz kolejny ma przyjemność zaprezentować Państwu raport obrazujący tempo rozwoju handlu zagranicznego w Polsce i Małopolsce – Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce 2016. Raport został opracowany na podstawie danych pozyskanych od Izby Celnej w Warszawie. Autorzy opracowania przygotowali dodatkowe materiały, zawierające zestawienia danych również w podziale na regiony.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania oraz streszczeniem.

To już szósta edycja badania opinii mieszkańców Małopolski, prowadzonego cyklicznie przez Województwo Małopolskie. Tym razem w poruszanych tematach główny nacisk położono na sprawy społeczne.

W badaniu wzięło udział 3 tys. osób, a wyniki poddano analizie z uwzględnieniem: wieku respondentów, ich wykształcenia, zamożności oraz miejsca zamieszkania (miasto / wieś). Badanie zostało przeprowadzone w formie wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w 6 subregionach: Krakowie, Krakowskim Obszarze Metropolitalnym, tarnowskim, sądeckim, podhalańskim i w Małopolsce Zachodniej.

Celem badania było uzyskanie informacji na temat postrzegania działań samorządu województwa. Wyniki analiz mają służyć ocenie prowadzonych polityk publicznych, a także zidentyfikowaniu punktowych obszarów niezbędnej interwencji polityki regionalnej.

W obecnej edycji respondenci odpowiadali na 25 pytań, które objęły szeroki zakres zagadnień, takich jak:

tematy_badanie_opinii_publicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania oraz z grafiką ilustrującą najważniejsze zagadnienia.

Województwo Małopolskie 2017

Małopolska staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem zamieszkania i pracy. Rok 2016 był trzecim z kolei, w którym zanotowaliśmy spadek liczby osób bez pracy. Stopa bezrobocia zmniejszyła się w każdym powiecie województwa małopolskiego. Zatrudnienie wzrosło we wszystkich branżach, przede wszystkim w usługach dla biznesu. To nie wszystko – Małopolska jest też coraz bardziej atrakcyjna dla turystów. Tylko w 2016 roku nasz region odwiedziło prawie 15 mln osób, zostawiając tu ok. 13 mld złotych. To znaczące źródło dochodów dla regionalnej gospodarki i szansa na tworzenie nowych miejsc pracy – nie tylko w turystyce, ale też gastronomii, hotelarstwie, usługach. Cieszy fakt, że ponad 90% osób odwiedzających Małopolskę bardzo dobrze oceniło swój pobyt u nas, a aż 97% chce znów do nas przyjechać w celach turystycznych.

Atrakcyjność Małopolski potwierdzają też dane z VII Raportu Kohezyjnego opublikowanego w 2017 roku. W tegorocznym raporcie znajdą Państwo mapki pokazujące m.in. jak zmieniła się Małopolska w ostatnich latach na tle innych europejskich regionów. Mamy niskie bezrobocie, możemy pochwalić się wysokim odsetkiem osób z wyższym wykształceniem. Co więcej, jesteśmy w grupie tych regionów, które w ostatnich latach miały jeden z wyższych wskaźników wzrostu PKB na mieszkańca.

Zachęcam Państwa do lektury kolejnej edycji raportu Województwo Małopolskie, który opisuje jak zmieniał się nasz region w 2016 roku.

Jacek Krupa

Marszałek Województwa Małopolskiego

Nauka i szkolnictwo wyższe w województwie małopolskim to analiza danych zastanych pochodzących m.in. z Głównego Urzędu Statystycznego, innych opracowań Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, dotyczących szkolnictwa wyższego w Małopolsce oraz działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej w regionie. W raporcie omówiono sytuację poszczególnych grup uczestniczących w szkolnictwie wyższym, a więc studentów, absolwentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych oraz nauczycieli akademickich. Przedstawiono małopolskie uczelnie wyższe, kierunki kształcenia i studiów, które prowadzą, a także formy współpracy zagranicznej. W dalszej części analizy zaprezentowano podmioty działające w obszarze badań naukowych i prac rozwojowych, nakłady na działalność badawczo-rozwojową, ich strukturę, formy wsparcia działalności B+R (ulgi podatkowe, dotacje), personel zatrudniony w obszarze B+R oraz kwestię ochrony własności przemysłowej.

 Zapraszamy również do zapoznania się ze streszczeniem raportu!

Potencjał eksportowy przedsiębiorstw w Małopolsce to raport z badania o tym samym tytule. Celem głównym badania było określenie strategicznych gałęzi gospodarki w województwie małopolskim (a w wybranych przypadkach konkretnych branż) mających potencjał eksportowy wraz z identyfikacją podmiotów gospodarczych dysponujących możliwościami intensyfikacji działań na rynkach zagranicznych.

Do celów operacyjnych badania należało:

Przygotowując niniejszy raport zastosowano metodę badawczą desk research. Do opracowania publikacji wykorzystano dane statystyczne pochodzące z Izby Celnej w Warszawie, Głównego Urzędu Statystycznego, raportów wydanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Rocznika statystycznego województwa małopolskiego 2016, wydanego przez Urząd Statystyczny w Krakowie.

Kolejną metodą badań były badania ilościowe wśród przedsiębiorstw prowadzących działalność eksportową, które działają na terenie województwa małopolskiego. Łącznie zostało przeprowadzonych 291 wywiadów (realizowanych z zastosowaniem techniki mix-mode – CATI i CAWI).

Następną metodą badań było badanie jakościowe ekspertów i przedstawicieli firm. Polegało ono na przeprowadzeniu wywiadów indywidualnych z 8 przedstawicielami instytucji mającymi na celu wspieranie rozwoju eksportu. Wśród respondentów znaleźli się przedstawiciele organizacji działających na terenie województwa małopolskiego jak również organizacji o ogólnokrajowym zasięgu działalności. Przeprowadzono również 12 pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI) z małopolskimi przedsiębiorcami.

Zapraszamy również do zapoznania się ze streszczeniem raportu.

Fundusze europejskie w Małopolsce 1(13) raport roczny to kolejny biuletyn Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, dotyczący funduszy europejskich w województwie małopolskim, w którym szczególny nacisk położono na środki unijne z perspektywy finansowej 2014–2020.

Raport w części dotyczącej funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności okresu programowania 2014–2020 jest opracowany na podstawie danych z Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014 wspierającego realizację programów operacyjnych i projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich 2014–2020, zawierającego informacje o programach, cyklu życia projektów i procesie certyfikacji, według stanu na 31 grudnia 2016 roku.

Dane dotyczące wsparcia ze strony Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) pozyskano ze strony internetowej Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, uzupełniając o bazę projektów zarządzanych przez Województwo Małopolskie, prowadzoną przez Departament Funduszy Europejskich UMWM. Wielkość dofinansowania w ramach pierwszego filaru (dopłaty bezpośrednie) przedstawiona została również za okres 2004–2016.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem i streszczeniami w wersjach polskiej i angielskiej!