Przedstawiamy dwuczęściowy raport „Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2019 roku”. Prezentowana II część raportu, to analiza informacji o podatnikach, czyli osobach fizycznych zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego, w podziale na powiaty.

Część pierwsza raportu obejmuje ogólne zagadnienia dotyczące podatników, m.in. informacje na temat struktury gospodarki na podstawie zbiorów podatników, ich liczby, siedziby, kwestię mobilności, a także analizę rodzajów działalności.

Raport został opracowany na podstawie danych pochodzących z 1 636,3 tys. dokumentów PIT-11 udostępnionych przez Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie. Analiza zawiera informacje o podatnikach, którzy w 2018 roku uzyskali przychody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.

Zapraszamy do lektury!

Przedstawiamy dwuczęściowy raport „Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2019 roku”. Część pierwsza obejmuje ogólne zagadnienia dotyczące podatników, m.in. informacje na temat struktury gospodarki na podstawie zbiorów podatników, ich liczby, siedziby, kwestię mobilności, a także analizę rodzajów działalności.

Druga część raportu – „Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2019 roku. Część II” –  to analiza informacji o podatnikach, czyli osobach fizycznych zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego, w podziale na powiaty.

Raport został opracowany na podstawie danych pochodzących z 1 636,3 tys. dokumentów PIT-11 udostępnionych przez Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie. Analiza zawiera informacje o podatnikach, którzy w 2018 roku uzyskali przychody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.

Zapraszamy do lektury!

Z jednej strony działalność człowieka prowadzi do zanieczyszczenia środowiska naturalnego, a z drugiej strony możemy obserwować zjawisko niekorzystnego wpływu skażonego środowiska na człowieka i jego działalność. Aby przyjrzeć się dokładniej temu zjawisku na naszym „podwórku”, Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego we współpracy z ekspertem Łukaszem Adamkiewiczem przygotowało raport pt. „Wpływ zanieczyszczenia powietrza na działalność gospodarczą w Małopolsce”.

Raport stanowi próbę odpowiedzi na pytanie jak zanieczyszczenie powietrza generowane w większości przez człowieka, m.in. przemysł ciężki, emisję niską, motoryzację, wpływa na prowadzenie działalności gospodarczej? Aby uzyskać odpowiedź o opinie poproszono przedstawicieli firm branży turystycznej, outsourcingowej i przemysłowej. Zbadano zjawisko absencji chorobowej związanej z ekspozycją na zanieczyszczone powietrze w województwie małopolskim. Zapytano też Małopolan o opinie na temat smogu.

Zapraszamy do lektury raportu.

Ochrona zdrowia, świadomość ekologiczna, ekonomia społeczna, digitalizacja kultury, media społecznościowe – to zagadnienia, które znalazły się w 9 edycji Badania opinii mieszkańców Małopolski 2019.

Małopolanie wypowiedzieli się w kwestii czynników wpływających na stan zdrowia, wykonywania badań kontrolnych i profilaktycznych, ocenili stopień zanieczyszczenia powietrza w miejscu zamieszkania, podzielili się wiedzą na temat ekologii i podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. W badaniu znalazła się też tematyka ekonomii społecznej oraz znajomość oferty przedsiębiorstw społecznych. zbadano potrzeby i preferencje dotyczące korzystania ze zdigitalizowanych zasobów dziedzictwa kulturowego oraz jak Małopolanie korzystają z mediów społecznościowych.

Badanie opinii mieszkańców Małopolski jest prowadzone od 2012 roku, a jednym z jego celów jest przedstawienie zróżnicowania opinii mieszkańców Małopolski w odniesieniu do ich miejsca zamieszkania w poszczególnych podregionach województwa. Taka analiza stanowi wskazówkę do określenia kluczowych wyzwań stojących przed polityką rozwoju w przekroju terytorialnym.

W badaniu wzięli udział mieszkańcy wszystkich sześciu małopolskich podregionów, a łącznie przeprowadzono 3002 wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo. W każdym z obszarów terytorialnych w badaniu wzięło udział co najmniej 500 respondentów.

 

Raport stanowi podsumowanie paneli eksperckich, które były ostatnim etapem badań realizowanych w ramach projektu „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji”.

Celem paneli było przede wszystkim sformułowanie wniosków i zaleceń dla polityk publicznych mających na celu wsparcie rodzin i przeciwdziałanie zjawisku depopulacji w analizowanych regionach. Przeprowadzone zostały trzy panele eksperckie – dwa pierwsze o charakterze regionalnym, a ostatni o charakterze syntetyzującym, w sposób szczególny ukierunkowany na opracowanie rekomendacji dla polityk regionalnych.

Panele obyły się we wrześniu 2019 r. – pierwszy panel przeprowadzono w Rzeszowie, drugi w Krakowie, a ostatni również w Krakowie.

W panelach uczestniczyli zarówno eksperci związani ze środowiskiem naukowym (profesorowie specjalizujący się w tematyce polityki społecznej, polityki regionalnej, emigracji, starzenia się ludności), jak i eksperci reprezentujący różne jednostki administracji publicznej działające na poziomie regionalnym (Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i w Rzeszowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie i w Rzeszowie, Urząd Statystyczny w Rzeszowie).

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

Raport jest efektem prac w ramach badania pn. „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji”, zrealizowanego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i Partnerów: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Urzędu Statystycznego w Rzeszowie i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Głównym celem badania była diagnoza struktury i funkcji współczesnych rodzin oraz warunków ich życia w wybranych aspektach, a także uszczegółowienie prognoz dotyczących zmian demograficznych i natężenia procesów depopulacyjnych.

Raport składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział poświęcony jest diagnozie struktury i funkcji współczesnych rodzin.

W drugim rozdziale dokonano identyfikacji warunków życia współczesnych rodzin w takich aspektach jak: gospodarka mieszkaniowa, źródła utrzymania i struktura wydatków, stopień zaspokojenia potrzeb rodziny, korzystanie z pomocy społecznej, przemoc, ocena rynku pracy oraz dostępu do usług społecznych.

Trzeci rozdział dotyczy depopulacji, opisano w nim najważniejsze tendencje i prognozy demograficzne.

Ostatni rozdział zawiera ocenę poszczególnych elementów realizowanej polityki prorodzinnej.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

Przedstawiamy raport „Badanie świadomości przy­rodniczej i postaw osób, podmiotów i instytucji związanych z małopolskimi par­kami krajobrazowymi”. Raport powstał w oparciu o badanie przeprowadzone przy wykorzystaniu szeregu danych: zastanych, wywiadów kwestionariuszowych wśród mieszkańców, turystów, przedsiębiorców i przedstawicieli samorządu lokalnego, ankiety internetowej, a także wywiadów grupowych i indywidualnych oraz warsztatów dla młodzieży. Wyniki badania będą podstawą do wdrażania przez władze regionalne konkretnych działań oraz projektów w zakresie polityki ochrony przyrody i krajobrazu, w tym zwiększania atrakcyjności parków krajobrazo­wych przy uwzględnianiu opinii wielu środowisk użytkowników.

Raport składa się z trzech części:

W pierwszej części, zawierającej wprowadzenie teoretyczne, przedstawiono metodologię i przebieg badania oraz główne informacje na temat ochrony przyrody i poszczególnych jej form w Polsce i Małopolsce. Szczególną uwagę poświęcono 11 parkom krajobrazowym utworzo­nym na terenie woj. małopolskiego, z ich charakterystycznymi cechami. Skupiono się też na roli i historii Zespołu Parków Krajobra­zowych Województwa Małopolskiego, czyli jednostce budżetowej odpowiedzialnej za koordynowanie działań ochronnych parków krajobrazowych na terenie województwa małopolskiego.

Z badania można wyciągnąć wiele ciekawych wniosków na temat świadomości przyrodniczej i postaw użytkowników wobec parków krajobrazowych, atrakcyjności turystycznej tych obszarów, źródeł informacji, w których użytkownicy szukają wiedzy o parkach krajobrazowych, współpracy instytucji i użytkowników czy też wizji rozwoju parków krajobrazowych w Małopolsce.

Z przeprowadzonych badań wynika, między innymi, że parki krajobrazowe i parki narodowe są najbar­dziej rozpoznawalnymi formami ochrony przyrody wśród mieszkańców i tury­stów. Ponad połowa mieszkańców oraz turystów uważa, że ochrona przyrody oraz krajobrazu jest potrzebna i należy ją zacho­wać na co najmniej obecnym poziomie. Wśród mieszkańców i przedsiębiorców dominuje pogląd, że obec­ność parków krajobrazowych sprzyja rozwojowi turystyki. Konieczne jest natomiast prowadzenie działań zwiększających wiedzę na temat środowiska przyrodniczego i zasad panujących na terenie parków krajobrazowych. Podobnie jak konieczne jest podjęcie działań promocyjnych i informacyjnych w celu zwiększenia rozpo­znawalności marki parków krajobrazowych i gmin zlokalizowanych na ich tere­nie.

Wyniki badania zostały podsumowane podczas panelu eksperckie­go, na którym przedstawiono informacje o projekcie, wskazano rolę i wizję działania Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Ma­łopolskiego. Określono też kroki, które należy podjąć w celu zachowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych parków, przy jednoczesnym tworzeniu produktów i oferty turystycznej.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem, a także streszczeniem raportu w dwóch wersjach językowych:

Analiza „Małopolskie inteligentne specjalizacje. Kompleksowy przegląd danych monitoringowych” zawiera informacje i dane przeanalizowane w wybranych do dofinansowania i zakontraktowanych projektach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz krajowych programów operacyjnych.

W opracowaniu znalazły się następujące informacje:

Recenzję analizy wykonał  dr hab. Grzegorz Micek, prof. UJ. Ryciny opracowała Anna Łobodzińska z Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

 

W ramach tegorocznej edycji „Badania opinii mieszkańców Małopolski na temat istotnych dla rozwoju województwa obszarów działań samorządu wojewódzkiego” wzięło udział łącznie 3002  respondentów powyżej 18. roku życia.

Jest to ósma edycja raportu, która powstała na podstawie badania przeprowadzonego w 2019 roku przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. W tej edycji badania główny nacisk został położony na takie zagadnienia jak: kapitał społeczny w Małopolsce, oczekiwania Małopolan wobec samorządu województwa małopolskiego, delokalizacja małopolskiej administracji publicznej czy świadomość przyrodnicza Małopolan. Mieszkańcy Małopolski wypowiadali się również na szereg pytań pojawiających się cyklicznie w badaniu, dzięki czemu w raporcie znalazły się ciekawe porównania oraz zestawienia uwzględniające zmieniające się trendy w udzielanych odpowiedziach na podobne pytania na przestrzeni lat.

Badanie zostało przeprowadzone w taki sposób, aby pokazać zróżnicowanie opinii mieszkańców w podziale na poszczególne subregiony województwa.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu oraz ze streszczeniem raportu w formie infografiki.

Raport syntetyczny podsumowuje główne wyniki badania „Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem”, wykonanego w ramach projektu pn. „Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich”, którym zostało objętych 6 województw.

Podsumowaniem badań jest syntetyczna publikacja zawierające informacje na temat wszystkich województw pt. Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem.

W badaniu wzięły udział województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie, małopolskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie. Celem projektu było dostarczenie informacji na temat zakresu potencjałów i barier rozwojowych oraz powiązań funkcjonalno-przestrzennych ośrodków miejskich, a także:

Badanie składało się z trzech komponentów tematycznych, zawierających raporty cząstkowe:

Projekt, który rozpoczął się w lipcu 2018 roku stanowi odpowiedź na potrzeby informacyjne Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych we wspomnianych województwach. W badaniu zastosowano wspólną dla wszystkich województw metodykę badawczą, która daje możliwość porównania wyników i analizę kontekstową.