Kolejne wydanie cyklicznego raportu dotyczącego wykorzystania funduszy europejskich w Małopolsce stanowi punkt wyjścia do podsumowania perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Kompleksowe zestawienia i pogłębione analizy pozwalają prześledzić realizację programów unijnych w województwie małopolskim pod względem m.in. liczby i wartości zawieranych umów, aktywności beneficjentów oraz terytorialnego rozmieszczenia realizowanych projektów.

Jedenasta edycja „Badania opinii mieszkańców Małopolski” została przeprowadzona w czasie, gdy mieszkańcy regionu od wielu miesięcy funkcjonowali w cieniu pandemii, dlatego duża część pytań dotyczyła zagadnień związanych z COVID-19. Uwagę skupiliśmy w szczególności na takich zagadnieniach jak: profilaktyka zdrowotna w obliczu COVID-19, opieka nad osobami niesamodzielnymi i starszymi oraz występowanie „szarej strefy” na rynku pracy.

Małopolanie odpowiadali łącznie na 25 pytań, obejmujących szeroki wachlarz zagadnień.

Profilaktyka zdrowotna w obliczu COVID-19

 • obawy o stan zdrowia,
 • korzystanie z pomocy lekarzy w trakcie pandemii,
 • stosunek do szczepień przeciwko grypie i COVID-19,
 • jak pandemia wpłynęła na życie Małopolan.

Opieka nad osobami niesamodzielnymi i starszymi

 • opieka nad osobami niesamodzielnymi i starszymi oraz stosunek do pomocy sąsiedzkiej,
 • główne problemy zdrowotne osób starszych,
 • zapotrzebowanie na usługi telemedycyny i teleopieki.

Szara strefa w oczach Małopolan

 • przyczyny podejmowania pracy w „szarej strefie”,
 • skala korzystania z usług pracowników „szarej strefy”.

Badanie telefoniczne przeprowadzono w okresie od 28 października do 27 listopada 2020 roku. W badaniu wzięło udział ponad 3 tys. respondentów, po 500 w każdym z sześciu subregionów.

***

Cykliczne Badania opinii mieszkańców Małopolski od 2012 roku przeprowadza Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego – jednostka badawcza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Dane pozyskane w badaniach są pomocne w planowaniu i realizowaniu działań samorządu województwa.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu oraz ze SKRÓTEM RAPORTU.

Prezentujemy najnowszy raport, który powstał w wyniku badania regionalnego pn. „Oferta dla małopolskich seniorów – czas wolny, aktywność, informacja”. Wyniki tego badania mają być podstawą do kształtowania polityki senioralnej przez władze regionalne i lokalne, poprzez realizację konkretnych działań i projektów.

Raport składa się z 3 części: analizy danych zastanych, wyników badań oraz podsumowania i rekomendacji. We wstępie raportu znajdziemy ogólny obraz sytuacji demograficznej w województwie małopolskim, a także opis kontekstu starzenia się.

Jednym z elementów raportu jest prezentacja założeń polityki senioralnej w województwie małopolskim. Dowiadujemy się między innymi, jakie są aktualnie obowiązujące i przygotowywane dokumenty strategiczne, w tym m.in. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011–2020, Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” czy wieloletni program współpracy województwa małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018–2022. Uwagę zwraca powstały w 2010 roku w Małopolsce pierwszy dokument regionalny poświęcony problemowi starzenia się społeczeństwa (dokument pt. Wyzwania Małopolski w zakresie starzenia się społeczeństwa. Podejście strategiczne).

Raport prezentuje też wybrane działania skierowane do seniorów, finansowane z różnych źródeł, oraz ich zróżnicowanie, np. projekt Tele Anioł, HoCare2.0, Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych. Opisano również sytuację w zakresie dostępnych usług społecznych, infrastruktury społecznej oraz ogólnie oferty skierowanej do osób starszych.

Na koniec w raporcie znajdziemy wyniki przeprowadzonych badań w podziale na zagadnienia tematyczne, takie jak:

 • oferta aktywizacyjna dla seniorów, w tym wiedza seniorów na temat dostępnej oferty,
 • kluczowe aktywności seniorów (uwzględniające zagadnienia dotyczące codziennej aktywności, aktywności społeczno-kulturalnej oraz wolontariatu),
 • potrzeby seniorów w zakresie aktywności – dostępnej oferty, jak i w zakresie wsparcia,
 • świadomość społeczna dotycząca oszustw handlowych i finansowych.

Zapraszamy także do zapoznania się z infografikami,

w wersji polskiej:

Aktywność seniorów i ich potrzeby

Oferta dla małopolskich seniorów

Świadomość seniorów na temat oszustw handlowych i finansowych

w wersji angielskiej:

Activity of seniors and their needs

Offer for seniors living in Małopolska

Awareness of seniors about commercial and financial fraud

Celem badania była diagnoza innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej wśród małopolskich przedsiębiorców. Badanie dotyczyło m.in. kadry i zakresu prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, poziomu gotowości do podejmowania działalności innowacyjnej i rodzajów podejmowanej działalności innowacyjnej, poziomu zaawansowania innowacyjnego i technologicznego oraz planów badawczo-rozwojowych, korzystania ze środków ochrony własności intelektualnej w kontekście inteligentnych specjalizacji województwa małopolskiego. Badanie określiło również bariery oraz zapotrzebowania na wsparcie w zakresie rozwoju innowacji i nowych technologii.

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z o.o. techniką wywiadu telefonicznego CATI na próbie 1200 podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego. Dobór próby został przeprowadzony wg dwóch cech, a mianowicie: klasy wielkości i rodzaju działalności.

Ograniczenia związane z pierwszą falą epidemii dotknęły praktycznie wszystkie firmy, chociaż z różnym skutkiem. Większość dosyć szybko przywróciła swoje możliwości działania i szybko odrobiła lub odrabia straty. Na wciąż nie w pełni rozwiązane problemy z okresu wiosennego nałożyła się druga, jesienna fala epidemii, przynosząc dodatkowe wyzwania.

W wielu przypadkach takim „kołem ratunkowym” w najtrudniejszym okresie było wsparcie skierowane do podmiotów w ramach tarcz antykryzysowych, wdrażanych zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym bądź lokalnym.

Celem przeprowadzonego badania było przedstawienie szeroko rozumianej zmiany kondycji podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego w okresie pandemii, jak również reakcja na „koła ratunkowe” przygotowywane w postaci „tarcz antykryzysowych” przez instytucje rządowe i samorządowe wszystkich szczebli.

Zapraszamy do lektury.

Raport prezentuje analizę handlu zagranicznego na terenie Polski i Małopolski w 2019 roku. Istotna część informacji zawartych w publikacji dotyczy także pozostałych polskich województw.

 

Małopolska na tle Polski

Udział Małopolski w krajowym eksporcie i imporcie spadł:

 • do poziomu 4,4% w eksporcie (o 0,2 p. proc. mniej niż w 2018 roku),
 • do 4,6% w imporcie ( 0,3 p. proc. mniej niż w 2018 roku).

Małopolska zajęła w 2019 roku 6. miejsce w kraju pod względem wielkości eksportu i importu. Saldo handlu zagranicznego Polski wyniosło 4,3 mld euro (-1,8 mld euro w 2018 roku). Małopolska utrzymała ujemny bilans handlowy, zamykając 2019 rok z wynikiem -0,17 mld euro (-0,72 mld euro w 2018 roku).

 

Udział małopolskich powiatów w handlu zagranicznym

W Małopolsce w działalność związaną z handlem zagranicznym angażowały się głównie firmy z Krakowa – generowały 24,8% eksportu oraz 42,9% importu,

Istotną rolę odgrywają także powiaty okalające Kraków: krakowski i wielicki. Największy procentowy wzrost zarówno importu, jak i eksportu odnotowano w powiecie dąbrowskim.

Badanie zostało przeprowadzone na przełomie września i października 2020 roku za pomocą ankiety internetowej (CAWI), która została skierowana do wszystkich 182 gmin województwa małopolskiego. Wyniki badania zgrupowano w dwa zbiory:

 • według rodzaju gmin: gminy wiejskie (120 gmin), gminy miejsko-wiejskie (48 gmin), gminy miejskie (11 miast) i miasta na prawach powiatu wyłączone ze zbioru gmin miejskich (3 miasta);
 • według zamożności gmin – do wyznaczenia klas zamożności posłużono się dochodami własnymi gminy w przeliczeniu na mieszkańca.

W przypadku województwa małopolskiego wskaźnik ten przyjmował wartości w granicach od 724,18 zł (gmina Radgoszcz) do 4947,30 zł (miasto Kraków). Zbiór wszystkich wartości wskaźników dla gmin został podzielony na 4 równoliczne klasy (liczące po 45 lub 46 gmin) za pomocą wyliczonych z tego zbioru kwartyli:

 • klasa A (pierwsza klasa zamożności) – gminy o dochodzie własnym na mieszkańca niższym niż kwartyl 1, mający wartość 1218,74 zł,
 • klasa B – gminy o dochodach wyższych od kwartyla 1, lecz niższych od kwartyla 2, czyli mediany, wynoszącej 1519,57 zł,
 • klasa C – gminy o dochodach własnym na mieszkańca leżących w przedziale wyznaczonym medianą i kwartylem 3 o wartości 2137,13 zł,
 • powyżej tej wartości zebrane są gminy zaliczone do umownej klasy D.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu.

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego prezentuje badanie dotyczące sukcesji i transferu biznesu w Małopolsce. Raport uzupełnia lukę informacyjną w zakresie diagnozy oczekiwań i wyzwań małopolskich przedsiębiorców w kontekście przeprowadzenia procesu sukcesji. Analiza przeprowadzona na poziomie regionalnym pozwala na zidentyfikowanie aktualnego stanu sukcesji wśród przedsiębiorców z Małopolski. W przyszłości będzie to podstawa do wypracowania rozwiązań ukierunkowanych na kompleksowe wsparcie firm w tym zakresie.

Badanie przeprowadzono w trzech grupach respondentów, wśród których dość liczna okazała się reprezentacja przedsiębiorców, którzy nie mają żadnej wiedzy na temat sukcesji. Traktują oni sukcesję jako naturalny proces przekazywania firmy, który dzieje się samoistnie i nie wymaga dodatkowego przygotowania. Część przedsiębiorców widzi potrzebę poszerzania swojej wiedzy na temat sukcesji i aktywnie poszukują takich informacji. Według nich, dostępna obecnie wiedza na ten temat jest rozproszona i nie odpowiada na aktualne potrzeby związane choćby z psychologicznym aspektem sukcesji. Jedynie właściciele dużych firm, które posiadają odpowiednie zasoby (ludzkie, finansowe itp.), są w stanie przygotować strategię sukcesyjną z określonymi celami i konkretnym horyzontem czasowym, według której następnie przeprowadzają proces przekazywania przedsiębiorstwa.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu.

Głównym celem realizacji 10. edycji badania opinii mieszkańców Małopolski było pozyskanie informacji na temat postrzegania przez społeczność regionalną poszczególnych aspektów związanych z jakością ich życia oraz działań, inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych przez samorząd województwa małopolskiego, mając na uwadze sytuację związaną z pandemią COVID-19.

Badanie zostało przeprowadzone na przełomie lipca i sierpnia, a więc w okresie gdy wielu mieszkańców podejmowało decyzje odnośnie swoich planów urlopowych. W sumie zrealizowano ponad 3000 ankiet telefonicznych, po 500 w każdym z sześciu podregionów.

Najważniejszy wniosek wynikający z badania to opinia niemal 60% Małopolan, że gospodarczy lockdown mocno odcisnął się na budżetach wielu rodzin, ale sytuacja finansowa ich gospodarstw domowych nie uległa pogorszeniu. Ponadto 21% Małopolan sądzi, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy zasobność ich portfela ulegnie poprawie.

Badanie opinii mieszkańców Małopolski 2020 przeprowadziła badawczo-analityczna jednostka UMWM – Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Dane pozyskane w badaniu będą pomocne w planowaniu i realizowaniu działań samorządu województwa w walce ze skutkami pandemii.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu oraz ze streszczeniem.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce 2019. Podstawowe dane”. Prezentujemy w nim dane na temat eksportu i importu w Małopolsce i innych województwach, a także wskaźniki krajowe. W raporcie można znaleźć informacje porównawcze dla lat 2018-2019, a także dane z wcześniejszych okresów.

I tak na przykład, w 2019 r. nastąpił wzrost wartości wysyłanych towarów i usług z Małopolski osiągając 10,3 mld euro (10,37 mld euro). Dla porównania w 2018 r. wyniósł 10,11 mld euro. Region kolejny rok z rzędu plasuje się na 6 pozycji pod względem jego wielkości.

Z kolei wartość importu w Małopolsce przekroczyła barierę 10 mld euro i przewyższyła wartość eksportu (o ponad 172 mln euro). Małopolska sprowadziła towar o łącznej wartości 10,54 mld euro ale zanotowała spadek względem roku ubiegłego (10,82 mld euro). W zestawieniu regionów pozwoliło to ponownie zająć województwu 6 miejsce.