Przedstawiamy raport „Badanie świadomości przy­rodniczej i postaw osób, podmiotów i instytucji związanych z małopolskimi par­kami krajobrazowymi”. Raport powstał w oparciu o badanie przeprowadzone przy wykorzystaniu szeregu danych: zastanych, wywiadów kwestionariuszowych wśród mieszkańców, turystów, przedsiębiorców i przedstawicieli samorządu lokalnego, ankiety internetowej, a także wywiadów grupowych i indywidualnych oraz warsztatów dla młodzieży. Wyniki badania będą podstawą do wdrażania przez władze regionalne konkretnych działań oraz projektów w zakresie polityki ochrony przyrody i krajobrazu, w tym zwiększania atrakcyjności parków krajobrazo­wych przy uwzględnianiu opinii wielu środowisk użytkowników.

Raport składa się z trzech części:

W pierwszej części, zawierającej wprowadzenie teoretyczne, przedstawiono metodologię i przebieg badania oraz główne informacje na temat ochrony przyrody i poszczególnych jej form w Polsce i Małopolsce. Szczególną uwagę poświęcono 11 parkom krajobrazowym utworzo­nym na terenie woj. małopolskiego, z ich charakterystycznymi cechami. Skupiono się też na roli i historii Zespołu Parków Krajobra­zowych Województwa Małopolskiego, czyli jednostce budżetowej odpowiedzialnej za koordynowanie działań ochronnych parków krajobrazowych na terenie województwa małopolskiego.

Z badania można wyciągnąć wiele ciekawych wniosków na temat świadomości przyrodniczej i postaw użytkowników wobec parków krajobrazowych, atrakcyjności turystycznej tych obszarów, źródeł informacji, w których użytkownicy szukają wiedzy o parkach krajobrazowych, współpracy instytucji i użytkowników czy też wizji rozwoju parków krajobrazowych w Małopolsce.

Z przeprowadzonych badań wynika, między innymi, że parki krajobrazowe i parki narodowe są najbar­dziej rozpoznawalnymi formami ochrony przyrody wśród mieszkańców i tury­stów. Ponad połowa mieszkańców oraz turystów uważa, że ochrona przyrody oraz krajobrazu jest potrzebna i należy ją zacho­wać na co najmniej obecnym poziomie. Wśród mieszkańców i przedsiębiorców dominuje pogląd, że obec­ność parków krajobrazowych sprzyja rozwojowi turystyki. Konieczne jest natomiast prowadzenie działań zwiększających wiedzę na temat środowiska przyrodniczego i zasad panujących na terenie parków krajobrazowych. Podobnie jak konieczne jest podjęcie działań promocyjnych i informacyjnych w celu zwiększenia rozpo­znawalności marki parków krajobrazowych i gmin zlokalizowanych na ich tere­nie.

Wyniki badania zostały podsumowane podczas panelu eksperckie­go, na którym przedstawiono informacje o projekcie, wskazano rolę i wizję działania Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Ma­łopolskiego. Określono też kroki, które należy podjąć w celu zachowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych parków, przy jednoczesnym tworzeniu produktów i oferty turystycznej.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem, a także streszczeniem raportu w dwóch wersjach językowych:

Analiza „Małopolskie inteligentne specjalizacje. Kompleksowy przegląd danych monitoringowych” zawiera informacje i dane przeanalizowane w wybranych do dofinansowania i zakontraktowanych projektach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz krajowych programów operacyjnych.

W opracowaniu znalazły się następujące informacje:

Recenzję analizy wykonał  dr hab. Grzegorz Micek, prof. UJ. Ryciny opracowała Anna Łobodzińska z Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

 

W ramach tegorocznej edycji „Badania opinii mieszkańców Małopolski na temat istotnych dla rozwoju województwa obszarów działań samorządu wojewódzkiego” wzięło udział łącznie 3002  respondentów powyżej 18. roku życia.

Jest to ósma edycja raportu, która powstała na podstawie badania przeprowadzonego w 2019 roku przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. W tej edycji badania główny nacisk został położony na takie zagadnienia jak: kapitał społeczny w Małopolsce, oczekiwania Małopolan wobec samorządu województwa małopolskiego, delokalizacja małopolskiej administracji publicznej czy świadomość przyrodnicza Małopolan. Mieszkańcy Małopolski wypowiadali się również na szereg pytań pojawiających się cyklicznie w badaniu, dzięki czemu w raporcie znalazły się ciekawe porównania oraz zestawienia uwzględniające zmieniające się trendy w udzielanych odpowiedziach na podobne pytania na przestrzeni lat.

Badanie zostało przeprowadzone w taki sposób, aby pokazać zróżnicowanie opinii mieszkańców w podziale na poszczególne subregiony województwa.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu oraz ze streszczeniem raportu w formie infografiki.

Raport powstał w wyniku prowadzonego badania „Relacje funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem”, którego głównym celem było przeprowadzenie analizy relacji i powiązań funkcjonalno-przestrzennych w sieci miast oraz określenie ich zasięgów oddziaływania.

Badanie zostało przeprowadzone w ramach współpracy 6 województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego i małopolskiego. Raporty końcowe zamieszczone są na stronie urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, będącego liderem projektu: https://psme.pomorskie.eu/projekty.

Pogłębione analizy oraz wynikające z nich wnioski i rekomendacje zawarte w raportach z zakończonego projektu 6 województw mogą stanowić źródło inspiracji dla władz publicznych wszystkich szczebli. Równocześnie badanie to jest niezwykle bogatym źródłem informacji o miastach, ich obszarach funkcjonalnych, wzajemnych powiązaniach i oddziaływaniu przestrzennym.

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniami.

Niniejszy raport prezentuje sytuację związaną z rozwojem handlu zagranicznego na terenie Polski i Małopolski w 2018 r. Istotna część informacji zawartych w publikacji dotyczy także pozostałych polskich województw. Raporty dotyczące handlu zagranicznego są przygotowywane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego od 2007 r.

Prezentowane dane statystyczne dotyczące handlu zagranicznego w Polsce i Małopolsce zostały pozyskane od Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Szczególnej wartości raportowi dodaje fakt, że zawiera on zestawienia na poziomie regionalnym, podczas gdy statystyka publiczna jest dostępna tylko na poziomie krajowym.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

Raport przedstawia zjawiska zachodzące w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na terenie województwa małopolskiego w 2017 roku. Opracowanie dostarcza informacji o strukturze inwestycji i ich przestrzennym rozmieszczeniu w regionie. Uwagę poświęcono także zatrudnieniu w spółkach z kapitałem zagranicznym, czyli drugiemu ważnemu segmentowi pomiaru aktywności inwestorów zagranicznych. Wartości inwestycji i zatrudnienia w firmach z udziałem kapitału zagranicznego dla 2017 roku odniesiono do tendencji, jakie obserwowano w napływie bezpośrednich inwestycji do Małopolski w latach 1989–2017.

Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Małopolsce w roku 2017 osiągnęła poziom 1 343,3 mln USD. Całkowita wartość kapitału zagranicznego zainwestowanego w Małopolsce w latach 1989–2016 to niemal 23,2 mld USD.

Publikacja „Wiek wolności – od niepodległości do wyzwań przyszłości” to jedenasty tom podsumowujący doroczną, organizowaną przez Województwo Małopolskie, Konferencję Krakowską. Ostatnia edycja tego wydarzenia, odbywająca się w roku jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, została poświęcona szeroko rozumianej wolności. Paneliści dyskutowali na temat różnych wymiarów wolności, wychodząc od perspektywy historycznej, poprzez kwestie związane z wolnością słowa i kulturą wypowiedzi, aż po wymiar polityczny i społeczny. Owoce dyskusji toczonych podczas dwóch dni konferencji znajdują się w niniejszej publikacji.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z XI Konferencji Krakowskiej, dostępnej na stronie www.konferencjekrakowskie.pl.

Z roku na rok liczba cudzoziemców przybywających na terenie Małopolski wzrasta. Tutaj szukają zatrudnienia, szansy na rozpoczęcie nowego etapu życia. To tutaj posyłają swoje dzieci do szkół, studiują, finalnie traktując region jak swój nowy, wybrany przez siebie dom. Jak wskazują statystyki, liczba obcokrajowców posiadających aktualne dokumenty pobytowe wydane przez Wojewodę Małopolskiego pod koniec maja 2019 roku wyniosła 39,8 tys.

Celem opracowania jest przybliżenie sytuacji obcokrajowców przebywających i pracujących w województwie małopolskim, skali ich napływu i struktury, w takim zakresie, w jakim umożliwia to analiza danych o dokumentach pobytowych i dokumentach uprawniających do podejmowania pracy w Polsce.

Małopolska stanowi atrakcyjny region zarówno pod względem gospodarczym, jak i edukacyjnym, tym samym przyciąga cudzoziemców z krajów UE i szerzej, całego obszaru Europy oraz krajów Azji. Wśród najliczniej reprezentowanych grup znajdują się obywatele Ukrainy, Nepalu, Rosji, Włoch, Białorusi, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Gruzji, Mołdowy, Indii, Wietnamu, Bangladeszu.

W strukturze wieku wyraźnie dominują osoby młode, w wieku produkcyjnym mobilnym – niemal 64% z nich to osoby między 20 a 39 rokiem życia. Aktywność zawodową cudzoziemców odnotowuje się w szczególności w takich branżach jak przemysł i budownictwo. Coraz chętniej przyjeżdżają również specjaliści (około 6% cudzoziemców pracujących na podstawie zezwoleń), zatrudniani najczęściej na stanowiskach programisty aplikacji i specjalisty ds. rozwoju oprogramowania systemów informatycznych.

Do Małopolskich szkół w 2018 roku uczęszczało 4,5 tys. dzieci cudzoziemców, a na uczelniach wyższych w 2017 roku studiowało 4,8 tys. obcokrajowców, w tym najwięcej, bo około 32% na kierunkach związanych z biznesem, administracją i prawem.

W podrozdziale „Wyzwania” autorka opracowania przedstawia wybrane, funkcjonujące już rozwiązania, projekty oraz pomysły, które mogłyby w przyszłości zostać z sukcesem zaaranżowane i wdrożone w województwie, przyczyniając się do wzmocnienia procesu integracji obcokrajowców.

Zachęcamy do lektury opracowania oraz infografik, do których linki znajdują się poniżej:

Imigranci w Małopolsce

Imigranci na małopolskim rynku pracy – zezwolenia na pracę

Imigranci na małopolskim rynku pracy – oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy

Imigranci w systemie edukacji

Raport prezentuje szereg informacji na temat stanu i struktury działalności wynalazczej w Małopolsce w latach 2012-2018.

Analizą zostały objęte między innymi takie zagadnienia, jak:

Pod uwagę brano działalność wynalazców w Małopolsce względem innych województw, podział podmiotów według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności, czy aktywność wynalazczą w poszczególnych powiatach Małopolski.

Zapraszamy do lektury.

 

Raport na temat poziomu wykorzystania środków unijnych jest cyklicznym opracowaniem realizowanym przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

Raport w części dotyczącej funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności okresu programowania 2014-2020 jest opracowany na podstawie danych z Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014 wspierającego realizację programów operacyjnych i projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020, zawierającego informacje o programach, cyklu życia projektów i procesie certyfikacji, według stanu na 31 grudnia 2018 r.

Dane dotyczące wsparcia ze strony Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) pozyskano ze strony internetowej Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, uzupełniając o bazę projektów zarządzanych przez Województwo Małopolskie, prowadzoną przez Departament Funduszy Europejskich UMWM. Wielkość dofinansowania w ramach pierwszego filaru (dopłaty bezpośrednie) przedstawiona została również za okres 2004–2018.

Zapraszamy do lektury.