Ograniczenia związane z pierwszą falą epidemii dotknęły praktycznie wszystkie firmy, chociaż z różnym skutkiem. Większość dosyć szybko przywróciła swoje możliwości działania i szybko odrobiła lub odrabia straty. Na wciąż nie w pełni rozwiązane problemy z okresu wiosennego nałożyła się druga, jesienna fala epidemii, przynosząc dodatkowe wyzwania.

W wielu przypadkach takim „kołem ratunkowym” w najtrudniejszym okresie było wsparcie skierowane do podmiotów w ramach tarcz antykryzysowych, wdrażanych zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym bądź lokalnym.

Celem przeprowadzonego badania było przedstawienie szeroko rozumianej zmiany kondycji podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego w okresie pandemii, jak również reakcja na „koła ratunkowe” przygotowywane w postaci „tarcz antykryzysowych” przez instytucje rządowe i samorządowe wszystkich szczebli.

Zapraszamy do lektury.

Raport prezentuje analizę handlu zagranicznego na terenie Polski i Małopolski w 2019 roku. Istotna część informacji zawartych w publikacji dotyczy także pozostałych polskich województw.

 

Małopolska na tle Polski

Udział Małopolski w krajowym eksporcie i imporcie spadł:

  • do poziomu 4,4% w eksporcie (o 0,2 p. proc. mniej niż w 2018 roku),
  • do 4,6% w imporcie ( 0,3 p. proc. mniej niż w 2018 roku).

Małopolska zajęła w 2019 roku 6. miejsce w kraju pod względem wielkości eksportu i importu. Saldo handlu zagranicznego Polski wyniosło 4,3 mld euro (-1,8 mld euro w 2018 roku). Małopolska utrzymała ujemny bilans handlowy, zamykając 2019 rok z wynikiem -0,17 mld euro (-0,72 mld euro w 2018 roku).

 

Udział małopolskich powiatów w handlu zagranicznym

W Małopolsce w działalność związaną z handlem zagranicznym angażowały się głównie firmy z Krakowa – generowały 24,8% eksportu oraz 42,9% importu,

Istotną rolę odgrywają także powiaty okalające Kraków: krakowski i wielicki. Największy procentowy wzrost zarówno importu, jak i eksportu odnotowano w powiecie dąbrowskim.

Badanie zostało przeprowadzone na przełomie września i października 2020 roku za pomocą ankiety internetowej (CAWI), która została skierowana do wszystkich 182 gmin województwa małopolskiego. Wyniki badania zgrupowano w dwa zbiory:

  • według rodzaju gmin: gminy wiejskie (120 gmin), gminy miejsko-wiejskie (48 gmin), gminy miejskie (11 miast) i miasta na prawach powiatu wyłączone ze zbioru gmin miejskich (3 miasta);
  • według zamożności gmin – do wyznaczenia klas zamożności posłużono się dochodami własnymi gminy w przeliczeniu na mieszkańca.

W przypadku województwa małopolskiego wskaźnik ten przyjmował wartości w granicach od 724,18 zł (gmina Radgoszcz) do 4947,30 zł (miasto Kraków). Zbiór wszystkich wartości wskaźników dla gmin został podzielony na 4 równoliczne klasy (liczące po 45 lub 46 gmin) za pomocą wyliczonych z tego zbioru kwartyli:

  • klasa A (pierwsza klasa zamożności) – gminy o dochodzie własnym na mieszkańca niższym niż kwartyl 1, mający wartość 1218,74 zł,
  • klasa B – gminy o dochodach wyższych od kwartyla 1, lecz niższych od kwartyla 2, czyli mediany, wynoszącej 1519,57 zł,
  • klasa C – gminy o dochodach własnym na mieszkańca leżących w przedziale wyznaczonym medianą i kwartylem 3 o wartości 2137,13 zł,
  • powyżej tej wartości zebrane są gminy zaliczone do umownej klasy D.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu.

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego prezentuje badanie dotyczące sukcesji i transferu biznesu w Małopolsce. Raport uzupełnia lukę informacyjną w zakresie diagnozy oczekiwań i wyzwań małopolskich przedsiębiorców w kontekście przeprowadzenia procesu sukcesji. Analiza przeprowadzona na poziomie regionalnym pozwala na zidentyfikowanie aktualnego stanu sukcesji wśród przedsiębiorców z Małopolski. W przyszłości będzie to podstawa do wypracowania rozwiązań ukierunkowanych na kompleksowe wsparcie firm w tym zakresie.

Badanie przeprowadzono w trzech grupach respondentów, wśród których dość liczna okazała się reprezentacja przedsiębiorców, którzy nie mają żadnej wiedzy na temat sukcesji. Traktują oni sukcesję jako naturalny proces przekazywania firmy, który dzieje się samoistnie i nie wymaga dodatkowego przygotowania. Część przedsiębiorców widzi potrzebę poszerzania swojej wiedzy na temat sukcesji i aktywnie poszukują takich informacji. Według nich, dostępna obecnie wiedza na ten temat jest rozproszona i nie odpowiada na aktualne potrzeby związane choćby z psychologicznym aspektem sukcesji. Jedynie właściciele dużych firm, które posiadają odpowiednie zasoby (ludzkie, finansowe itp.), są w stanie przygotować strategię sukcesyjną z określonymi celami i konkretnym horyzontem czasowym, według której następnie przeprowadzają proces przekazywania przedsiębiorstwa.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu.

Głównym celem realizacji 10. edycji badania opinii mieszkańców Małopolski było pozyskanie informacji na temat postrzegania przez społeczność regionalną poszczególnych aspektów związanych z jakością ich życia oraz działań, inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych przez samorząd województwa małopolskiego, mając na uwadze sytuację związaną z pandemią COVID-19.

Badanie zostało przeprowadzone na przełomie lipca i sierpnia, a więc w okresie gdy wielu mieszkańców podejmowało decyzje odnośnie swoich planów urlopowych. W sumie zrealizowano ponad 3000 ankiet telefonicznych, po 500 w każdym z sześciu podregionów.

Najważniejszy wniosek wynikający z badania to opinia niemal 60% Małopolan, że gospodarczy lockdown mocno odcisnął się na budżetach wielu rodzin, ale sytuacja finansowa ich gospodarstw domowych nie uległa pogorszeniu. Ponadto 21% Małopolan sądzi, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy zasobność ich portfela ulegnie poprawie.

Badanie opinii mieszkańców Małopolski 2020 przeprowadziła badawczo-analityczna jednostka UMWM – Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Dane pozyskane w badaniu będą pomocne w planowaniu i realizowaniu działań samorządu województwa w walce ze skutkami pandemii.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu oraz ze streszczeniem.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce 2019. Podstawowe dane”. Prezentujemy w nim dane na temat eksportu i importu w Małopolsce i innych województwach, a także wskaźniki krajowe. W raporcie można znaleźć informacje porównawcze dla lat 2018-2019, a także dane z wcześniejszych okresów.

I tak na przykład, w 2019 r. nastąpił wzrost wartości wysyłanych towarów i usług z Małopolski osiągając 10,3 mld euro (10,37 mld euro). Dla porównania w 2018 r. wyniósł 10,11 mld euro. Region kolejny rok z rzędu plasuje się na 6 pozycji pod względem jego wielkości.

Z kolei wartość importu w Małopolsce przekroczyła barierę 10 mld euro i przewyższyła wartość eksportu (o ponad 172 mln euro). Małopolska sprowadziła towar o łącznej wartości 10,54 mld euro ale zanotowała spadek względem roku ubiegłego (10,82 mld euro). W zestawieniu regionów pozwoliło to ponownie zająć województwu 6 miejsce.

Zapraszamy do lektury raportu pt. „Digitalizacja dziedzictwa kulturowego w Małopolsce. Analiza procesu w instytucjach muzealnych”. Jest to raport przygotowany w oparciu o ankietę, w której wzięło udział 31 jednostek, w tym 26 jednostek, dla których organizatorami są samorządy terytorialne, 3 jednostki o charakterze prywatnym oraz 2, którymi kierują organizacje pozarządowe.

Wśród ankie­towanych instytucji znalazły się 3 muzea okręgowe – z Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza, które wypełniły kwestionariusz także w imieniu wszystkich swoich oddziałów, tj. w przypadku Muzeum Krakowa – 19 muzeów znajdujących się na terenie miasta Krakowa, w przypadku Muzeum Okręgowego w Tarnowie – 9 muzeów oraz w przypadku Muzeum Okregowego w Nowym Sączu – 7 podległych muzeów.

Badanie przeprowadzony w celu identyfikacji aktualnego stanu digitalizacji zasobów kultury w mało­polskich muzeach. Dodatkowym celem było zebranie informacji na temat sposobu i intensywności korzystania przez mieszkańców Małopolski z zasobów kultury cyfrowej.

Przedstawiamy dwuczęściowy raport „Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2019 roku”. Prezentowana druga część raportu, to analiza informacji o podatnikach, czyli osobach fizycznych zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego, w podziale na powiaty.

Część pierwsza raportu obejmuje ogólne zagadnienia dotyczące podatników, m.in. informacje na temat struktury gospodarki na podstawie zbiorów podatników, ich liczby, siedziby, kwestię mobilności, a także analizę rodzajów działalności.

Raport został opracowany na podstawie danych pochodzących z 1 636,3 tys. dokumentów PIT-11 udostępnionych przez Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie. Analiza zawiera informacje o podatnikach, którzy w 2018 roku uzyskali przychody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.

Zapraszamy do lektury!

Przedstawiamy dwuczęściowy raport „Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2019 roku”. Część pierwsza obejmuje ogólne zagadnienia dotyczące podatników, m.in. informacje na temat struktury gospodarki na podstawie zbiorów podatników, ich liczby, siedziby, kwestię mobilności, a także analizę rodzajów działalności.

Druga część raportu – „Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2019 roku. Część II” –  to analiza informacji o podatnikach, czyli osobach fizycznych zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego, w podziale na powiaty.

Raport został opracowany na podstawie danych pochodzących z 1 636,3 tys. dokumentów PIT-11 udostępnionych przez Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie. Analiza zawiera informacje o podatnikach, którzy w 2018 roku uzyskali przychody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.

Zapraszamy do lektury!

Raport na temat poziomu wykorzystania środków unijnych jest cyklicznym opracowaniem realizowanym przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

Raport w części dotyczącej funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności okresu programowania 2014-2020 jest opracowany na podstawie danych z Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014 wspierającego realizację programów operacyjnych i projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020, zawierającego informacje o programach, cyklu życia projektów i procesie certyfikacji, według stanu na 31 grudnia 2019 r.

Dane dotyczące wsparcia ze strony Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) pozyskano ze strony internetowej Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, uzupełniając o bazę projektów zarządzanych przez Województwo Małopolskie, prowadzoną przez Departament Funduszy Europejskich UMWM. Wielkość dofinansowania w ramach pierwszego filaru (dopłaty bezpośrednie) przedstawiona została również za okres 2004–2019.

Zapraszamy do lektury.