Idea analizy oddziaływania ośrodków akademickich województwa małopolskiego zrodziła się na podstawie badania „Siła i zasięg oddziaływania ośrodków akademickich województwa śląskiego”, zrealizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w 2015 roku. W wyniku dyskusji przedstawicieli województw małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego powstała koncepcja wspólnego badania trzech województw, pozwalającego na analizę potencjału i oddziaływania szkół wyższych nie tylko każdego województwa z osobna, ale wzajemnych powiązań na tym polu pomiędzy województwami.

Małopolska, z racji umiejscowienia na jej terenie licznych szkół wyższych, z tego wielu o najwyższej renomie w kraju w poszczególnych kategoriach, aspiruje do roli ośrodka akademickiego o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. W niniejszym opracowaniu starano się odpowiedzieć, na ile ta teza znajduje pokrycie w rzeczywistości.

Celem badania było zdiagnozowanie siły i zakresu oddziaływania uczelni zlokalizowanych w województwie małopolskim w skali:
• wojewódzkiej, poprzez delimitacje obszaru województwa ze względu na korzystanie z usług edukacyjnych szkolnictwa wyższego przygotowanych przez uczelnie znajdujące się w Małopolsce. Dodatkowymi elementami podlegającymi analizie były tryb i rodzaj studiów;
• krajowej, poprzez wskazanie kierunków, rozumianych jako lokalizacja miejsca zamieszkania, i liczby pozyskiwanych studentów;
• ponadnarodowej, wskazującej kraje najbardziej zaangażowane w kształcenie swoich obywateli na uczelniach małopolskich.

Badanie polegało na pozyskaniu zbiorów danych nieidentyfikowalnych dotyczących wszystkich studentów bezpośrednio z wyższych uczelni mających siedzibę na terenie Małopolski, w zakresie:
• kodu pocztowego stałego miejsca zamieszkania;
• nazwy miejscowości;
• trybu studiów (stacjonarny i niestacjonarny);
• rodzaju studiów (I, II, III stopnia oraz jednorodne studia magisterskie);
• miejsca studiów (lokalizacji wydziału);
• wg stanu na początek 2016 roku.

Poszczególne rekordy z otrzymanych baz danych zostały uzupełnione o gminę, powiat i województwo przy pomocy powiązania z bazą kodów pocztowych prowadzoną przez Pocztę Polską. Studenci zagraniczni zostali wyłączeni do osobnego zbioru. Spośród 31 uczelni mających siedzibę w Małopolsce informacje przesłały 22, w tym wszystkie uczelnie publiczne, a w szczególności wszystkie uniwersytety i uczelnie techniczne. Natomiast spośród 8 szkół wyższych z terenu innych województw, mających 12 wydziałów zamiejscowych zlokalizowanych w Małopolsce, odpowiedziała tylko jedna, mająca jeden wydział zamiejscowy. Dlatego informacje dotyczące przestrzennej oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa wyższego są niepełne. Pomimo znacznego odsetka braku odpowiedzi otrzymano informacje o ponad 182 tysiącach studentów krajowych studiujących na małopolskich uczelniach, co pozwala na prezentację dosyć precyzyjnych wyników w zakresie struktur poszczególnych zjawisk w skali województwa.

Zapraszamy również do zapoznania się ze streszczeniami raportu w wersji polskiej i angielskiej.

Raport „Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju” jest corocznym opracowaniem, w którym analizie została poddana realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Polityki Spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej w województwie małopolskim przez beneficjentów mających siedzibę w Małopolsce. Obecny, 12. raport, poświęcony jest głównie zamknięciu perspektywy finansowej 2007–2013.

Raport w części dotyczącej funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności okresu programowania 2007–2013 jest opracowany na podstawie danych z Krajowego Systemu KSI SIMIK 07–13, gromadzącego i przetwarzającego dane dotyczące programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w zakresie i formacie wymaganym przez Komisję Europejską oraz wspierającego bieżący proces zarządzania i monitorowania w zakresie programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych (Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) i Funduszu Spójności, według stanu na 30 czerwca 2016 r.

Informacje odnoszące się do funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na okres programowania 2014–2020 opracowane są na podstawie raportów przygotowywanych przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa z danych gromadzonych w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014.

Dane dotyczące wsparcia przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) pozyskano ze strony internetowej Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa oraz bazy projektów zarządzanych przez Województwo Małopolskie, prowadzonej przez Departament Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Wielkość dofinansowania w ramach pierwszego filaru (dopłaty bezpośrednie) przedstawiona została również za okres 2004–2015.

Zapraszamy do lektury.

Streszczenie 12. Raportu rocznego w wersji polskiej i angielskiej

Badanie na temat placówek wsparcia dziennego zainicjowano jako formę wsparcia realizacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Poddziałanie 9.2.1. „Usługi społeczne i zdrowotne w regionie” oraz małopolskiego programu strategicznego „Włączenie społeczne”, przedsięwzięcie strategiczne 2.1.1. „Rozwój oferty wsparcia rodziny ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży”. Wsparcie finansowe z RPO WM dla placówek wsparcia dziennego ma być przeznaczone m.in. na powstanie nowych placówek oraz na rozwój oferty już funkcjonujących. Obecnie brakuje aktualnych, danych dotyczących sposobów funkcjonowania oraz organizacji pracy takich placówek w województwie małopolskim. Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego podjęło się próby zdiagnozowania aktualnej sytuacji tych instytucji.

W badaniu postawiono następujące cele do realizacji:

Badanie zostało zrealizowane w 3 etapach:

Oprócz wartości poznawczej badania, głównym jego efektem ma być opracowanie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przyszłego i modelowego standardu pracy placówek wsparcia dziennego w województwie małopolskim. Obecnie, poza podstawowymi wytycznymi odnośnie wymagań kwalifikacji kadr w tego typu placówkach, określonymi w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nie ma w skali regionu dokumentu, który określa zbiór zasad ich ogólnego funkcjonowania. Mimo, iż ustawodawca pozostawia dużą dowolność w sposobie organizacji pracy placówek wsparcia dziennego, w środowisku osób pracujących w tego typu instytucjach, zaobserwowano oczekiwania odnośnie określenia wytycznych w zakresie organizacji i usystematyzowania pracy takich instytucji.

W niniejszym raporcie wykorzystano dane pozyskane z takich instytucji jak: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie i Główny Urząd Statystyczny oraz zestawiono je z wynikami badania przeprowadzonego przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem i jego streszczeniem.

Zespół Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego prowadzi analizy danych podatkowych od kilku lat. Dzięki nim można dojść do ciekawych spostrzeżeń w zakresie powiązań na linii płatnik-podatnik, badania wielkości dochodów i ich struktury w zależności od źródła. Lokalny poziom pozyskiwanych danych (gmina) oraz informacje z dokładnością do podklasy PKD 2007 w zakresie działalności płatników pozwoliły na precyzyjne określenie dominujących działalności nawet na poziomie gmin.

Przy pozyskiwaniu danych ograniczono się do stosunkowo nielicznego zestawu deklaracji podatkowych, stanowiących jednak źródło informacji o przeszło 90% całkowitych wielkości (liczba podatników, przychód, dochód). Zrezygnowano z analiz dotyczących podatników podatku dochodowego od osób fizycznych ze względu na rozliczanie metodą przedsiębiorstw, przez co niemożliwe okazało się wyliczenie wiarygodnych informacji o uzyskiwanych przychodach nawet na poziomie województwa.

Przedstawione wyniki analiz ograniczają się wyłącznie do podstawowych informacji, wskazując na zaobserwowane trendy i zróżnicowanie lokalne. W miarę poszerzania warsztatu badawczego zakres prezentowanych danych w kolejnych latach będzie stopniowo powiększany.

Zapraszamy do zapoznania się ze streszczeniem raportu w wersji polskiej i angielskiej.

Badanie pn. Badanie dostępności i jakości instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3 oraz stopnia upowszechnienia wychowania przedszkolnego dzieci w województwie małopolskim miało za zadanie scharakteryzować uwarunkowania lokalne i ponadlokalne w zakresie skali deficytu usług opiekuńczo-wychowawczych świadczonych przez placówki opieki żłobkowej oraz wychowania przedszkolnego, skierowanych do najmłodszych przedstawicieli społeczeństwa. W szczególności badanie ukierunkowane zostało na zbadanie istniejącej oferty, elastyczności jednostek organizacyjnych w zakresie zaspakajania potrzeb dzieci i ich rodziców/opiekunów np. poprzez wydłużanie godzin pracy, organizację zajęć dodatkowych, jak również diagnozowanie potrzeb dzieci niepełnosprawnych w kontekście poziomu dostosowania placówek opieki żłobkowej i wychowania przedszkolnego do możliwości skorzystania przez tę grupę dzieci z usług opiekuńczo – wychowawczych. Efektem badania jest niniejszy raport zawierający dokładną analizę wymaganych zjawisk oraz delimitację województwa pod względem dostępności i zakresu usług opiekuńczo-wychowawczych.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania, a także streszczeniem w wersji polskiej i angielskiej.

„Monitoring ofert pracy w województwie małopolskim” to opracowanie wykorzystujące zastane źródła danych celem opisania zapotrzebowania na pracowników na regionalnym rynku pracy. Informacja o ofertach pracy w ogólnodostępnym źródle, jakim jest internet, posłużyła do zaprezentowania zawodów najczęściej oraz najintensywniej poszukiwanych przez pracodawców w 2015 roku. Raport przedstawia informacje na temat tego, kto miał największe szanse na znalezienie pracy w ostatnim roku. Prezentowane w raporcie dane o zapotrzebowaniu na pracowników mogą służyć jako uzupełnienie tych, którymi dysponują Publiczne Służby Zatrudnienia. Profil ofert pracy w powiatowych urzędach pracy (PUP) różni się od tych funkcjonujących w internecie, stąd zaproponowane źródło może służyć jako komplementarne do danych PUP, dając pełniejszy obraz rynku pracy, a przez to bardziej zbliżony do rzeczywistego.

Ze względu na unikalny charakter zebranych danych część opracowania została poświęcona opisowi sposobu przygotowania danych do analizy. Łatwość pozyskania danych skłaniać powinna do wykorzystania ich w przyszłości, stąd zapewniona powinna zostać porównywalność metodyki selekcji danych do analizy oraz ich wyliczania. Autorski sposób przygotowania danych wraz z jego uzasadnieniem został zaprezentowany w niniejszym opracowaniu.

W toku analiz powtórzone oferty pracy zostały zidentyfikowane oraz usunięte z bazy danych. Mimo tego wiedza o duplikatach okazała się ważnym źródłem dodatkowych informacji. Oferty powtórzone są publikowane wielokrotnie w tych samych lub różnych serwisach internetowych. W toku analiz przyjęto, że pracodawcy oraz pośrednicy pracy przyczyniają się do zwiększania „widoczności” ofert pracy w internecie, celem jak najszerszego dotarcia do kandydatów. Wielokrotna liczba publikacji danej oferty świadczyć może o trudnościach ze znalezieniem odpowiednich pracowników oraz o determinacji do znalezienia odpowiedniego pracownika. Informacja ta w postaci wskaźnika wielokrotnych publikacji ofert pracy może stanowić miarę uzupełniającą opis regionalnego rynku pracy. Na rozwijającym się rynku pracy stopniowo obserwujemy przechodzenie inicjatywy z rąk pracodawców w ręce pracowników. Tzw. „rynek pracy pracownika” to sytuacja, w której zwiększa się zapotrzebowanie na pracowników do tego stopnia, że pracodawcy mają coraz większe trudności ze znalezieniem odpowiednich pracowników (wyrazem tych zmian są malejące bezrobocie, wzrastające zatrudnienie oraz płace). W skrajnych przypadkach brak możliwości zrekrutowania odpowiednich pracowników skutkuje rezygnacją pracodawców z podejmowania realizacji kolejnych zleceń, bądź produkcji. Brak odpowiedniej siły roboczej przekłada się wówczas na ograniczanie rozwoju firm. Zaprezentowana w raporcie miara wielokrotnych publikacji ofert pracy może ujawniać trudności rekrutacyjne w poszczególnych zawodach.

Badanie pn. „Zachowania proekologiczne oraz działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu wśród małopolskich przedsiębiorców” zostało przeprowadzone w lutym 2016 roku. Jest ono kontynuacją zrealizowanych w 2011 roku badań pn. „CSR w Małopolsce” i „Proekologiczne zachowania przedsiębiorstw”. W pierwszym przebadano 850 przedsiębiorstw,  a w drugim zbadano 470 firm.

Głównym celem badania było zdiagnozowanie poziomu znajomości oraz stopnia zainteresowania tematyką proekologiczną i społecznej odpowiedzialności biznesu. Badanie zostało zrealizowane techniką wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI), z przedstawicielami 400 małopolskich przedsiębiorstw. Próba badawcza została dobrana w oparciu o następujące warstwy: wielkość przedsiębiorstwa wedle zatrudnienia, wybrane sekcje PKD 2007, sektory i subregiony.

W raporcie z badania zostały omówione działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, ekologiczne działania przedsiębiorstw, zestawione jednocześnie z aktywnościami firm na tych polach w 2011 roku. W publikacji przedstawiono również dobre praktyki, w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, zastosowane przez przedsiębiorstwa działające na terenie Małopolski.

Zapraszamy do lektury.

Streszczenie raportu w wersji polskiej

Streszczenie w wersji angielskiej

Badanie losów absolwentów szkół zawodowych jest badaniem cyklicznym realizowanym rokrocznie od 2011 roku. Zakłada badanie absolwentów szkół zawodowych po roku od ukończenia szkoły. Prowadzone jest we współpracy ze szkołami zawodowymi i zasięgiem obejmuje wszystkie placówki na terenie Małopolski. Cel badania to zebranie informacji, o tym co młodzież robiła po roku od skończenia nauki w technikach, zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach policealnych: czy nadal uczyła się, czy pracowała, jeśli pracuje to jak długo poszukiwała pracy, w jaki sposób szukała pracy i które metody najczęściej przyniosły sukces. Zebrane informacje pozwalają na monitoring wskaźników rynkowo-edukacyjnego sukcesu młodzieży na poziomie regionu, powiatów oraz poszczególnych szkół.

Badanie losów absolwentów szkół zawodowych w 2015 roku objęło 4 968 uczniów, którzy ukończyli edukację w 2014 roku. Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

„Zbiory danych podatkowych z Izby Skarbowej jako źródło wiedzy o województwie”

Zbiory danych zawierają informację o gminie, w której zlokalizowany jest płatnik, rodzaj działalności wg PKD 2007, informację o gminie zamieszkania podatnika i liczbę występujących powiązań, czyli liczbę informacji PIT-11 przekazanych mieszkańcom danej gminy. Nie jest to zatem wielkość równoważna liczbie pracujących, gdyż jeden podatnik mógł otrzymać informacje od kilku pracodawców.

Dane ukierunkowane były na podatników, a więc osoby fizyczne objęte obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego, niezależnie od lokalizacji krajowego płatnika (pracodawcy).

Materiał został opracowany na podstawie baz danych przekazanych przez Izbę Skarbową w Krakowie oraz Izbę Skarbową w Rzeszowie za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Analiza dotyczy przedziału ostatnich dziesięciu lat, wyznaczonego przez lata: 2005, 2010 i 2014, dla których pozyskano zbiory danych z Izby Skarbowej w Krakowie.

Raport przedstawia analizę dotyczącą dostępności komunikacyjnej wybranych miast Małopolski. W ramach badania została oszacowana liczba ludności zamieszkała w izochronach: 0–30, 31–60, 60–90 i 90–120 minut dojazdu do miast: Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza, Nowego Targu, Oświęcimia i Chrzanowa, z uwzględnieniem dostępności drogowej i kolejowej.

W publikacji przedstawiono aktualny poziom dostępności wraz z prognozą zmian do roku 2020 i 2023. Autor raportu wskazuje na trzy wnioski wynikające z badania:

– istnieje znaczące zróżnicowanie między badanymi miastami,

– w perspektywie lat 2016–2020 i 2020–2023 przewiduje się szereg pozytywnych zmian, poprawiających dostępność komunikacyjną w Małopolsce,

– bardzo słabo prezentuje się dostępność w transporcie kolejowym w odniesieniu do dostępności drogowej.

Najlepiej dostępne są i pozostaną Kraków (z racji swojego centralnego położenia i zorientowania sieci transportowych na zapewnienie dobrej dostępności temu ośrodkowi) oraz miasta zachodniej części regionu cieszące się bliskością gęsto zaludnionego województwa śląskiego.

Dostępność czasową w największym stopniu poprawiają duże projekty – najczęściej finansowane i zarządzane na poziomie krajowym: autostrady, trasy ekspresowe oraz modernizacje głównych magistrali kolejowych. To one najbardziej skracają czas podróży i przesuwają kolejne gminy w obręb izochron o coraz niższych wartościach.

W raporcie podkreślono również ważną rolę w transporcie pasażerskim, jaką powinna odgrywać kolej. Jest ona niezwykle istotnym elementem jakiejkolwiek strategii zrównoważonego rozwoju, nie tylko takiego wpisanego przez poprawność polityczną. Kolej powinna być szkieletem dobrze funkcjonującego transportu publicznego.

Zapraszamy do lektury raportu!