Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce 2019. Podstawowe dane”. Prezentujemy w nim dane na temat eksportu i importu w Małopolsce i innych województwach, a także wskaźniki krajowe. W raporcie można znaleźć informacje porównawcze dla lat 2018-2019, a także dane z wcześniejszych okresów.

I tak na przykład, w 2019 r. nastąpił wzrost wartości wysyłanych towarów i usług z Małopolski osiągając 10,3 mld euro (10,37 mld euro). Dla porównania w 2018 r. wyniósł 10,11 mld euro. Region kolejny rok z rzędu plasuje się na 6 pozycji pod względem jego wielkości.

Z kolei wartość importu w Małopolsce przekroczyła barierę 10 mld euro i przewyższyła wartość eksportu (o ponad 172 mln euro). Małopolska sprowadziła towar o łącznej wartości 10,54 mld euro ale zanotowała spadek względem roku ubiegłego (10,82 mld euro). W zestawieniu regionów pozwoliło to ponownie zająć województwu 6 miejsce.

 

Zapraszamy do lektury raportu pt. „Digitalizacja dziedzictwa kulturowego w Małopolsce. Analiza procesu w instytucjach muzealnych”. Jest to raport przygotowany w oparciu o ankietę, w której wzięło udział 31 jednostek, w tym 26 jednostek, dla których organizatorami są samorządy terytorialne, 3 jednostki o charakterze prywatnym oraz 2, którymi kierują organizacje pozarządowe.

Wśród ankie­towanych instytucji znalazły się 3 muzea okręgowe – z Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza, które wypełniły kwestionariusz także w imieniu wszystkich swoich oddziałów, tj. w przypadku Muzeum Krakowa – 19 muzeów znajdujących się na terenie miasta Krakowa, w przypadku Muzeum Okręgowego w Tarnowie – 9 muzeów oraz w przypadku Muzeum Okregowego w Nowym Sączu – 7 podległych muzeów.

Badanie przeprowadzony w celu identyfikacji aktualnego stanu digitalizacji zasobów kultury w mało­polskich muzeach. Dodatkowym celem było zebranie informacji na temat sposobu i intensywności korzystania przez mieszkańców Małopolski z zasobów kultury cyfrowej.

Przedstawiamy dwuczęściowy raport „Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2019 roku”. Prezentowana druga część raportu, to analiza informacji o podatnikach, czyli osobach fizycznych zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego, w podziale na powiaty.

Część pierwsza raportu obejmuje ogólne zagadnienia dotyczące podatników, m.in. informacje na temat struktury gospodarki na podstawie zbiorów podatników, ich liczby, siedziby, kwestię mobilności, a także analizę rodzajów działalności.

Raport został opracowany na podstawie danych pochodzących z 1 636,3 tys. dokumentów PIT-11 udostępnionych przez Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie. Analiza zawiera informacje o podatnikach, którzy w 2018 roku uzyskali przychody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.

Zapraszamy do lektury!

Przedstawiamy dwuczęściowy raport „Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2019 roku”. Część pierwsza obejmuje ogólne zagadnienia dotyczące podatników, m.in. informacje na temat struktury gospodarki na podstawie zbiorów podatników, ich liczby, siedziby, kwestię mobilności, a także analizę rodzajów działalności.

Druga część raportu – „Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2019 roku. Część II” –  to analiza informacji o podatnikach, czyli osobach fizycznych zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego, w podziale na powiaty.

Raport został opracowany na podstawie danych pochodzących z 1 636,3 tys. dokumentów PIT-11 udostępnionych przez Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie. Analiza zawiera informacje o podatnikach, którzy w 2018 roku uzyskali przychody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.

Zapraszamy do lektury!

Z jednej strony działalność człowieka prowadzi do zanieczyszczenia środowiska naturalnego, a z drugiej strony możemy obserwować zjawisko niekorzystnego wpływu skażonego środowiska na człowieka i jego działalność. Aby przyjrzeć się dokładniej temu zjawisku na naszym „podwórku”, Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego we współpracy z ekspertem Łukaszem Adamkiewiczem przygotowało raport pt. „Wpływ zanieczyszczenia powietrza na działalność gospodarczą w Małopolsce”.

Raport stanowi próbę odpowiedzi na pytanie jak zanieczyszczenie powietrza generowane w większości przez człowieka, m.in. przemysł ciężki, emisję niską, motoryzację, wpływa na prowadzenie działalności gospodarczej? Aby uzyskać odpowiedź o opinie poproszono przedstawicieli firm branży turystycznej, outsourcingowej i przemysłowej. Zbadano zjawisko absencji chorobowej związanej z ekspozycją na zanieczyszczone powietrze w województwie małopolskim. Zapytano też Małopolan o opinie na temat smogu.

Zapraszamy do lektury raportu.

Ochrona zdrowia, świadomość ekologiczna, ekonomia społeczna, digitalizacja kultury, media społecznościowe – to zagadnienia, które znalazły się w 9 edycji Badania opinii mieszkańców Małopolski 2019.

Małopolanie wypowiedzieli się w kwestii czynników wpływających na stan zdrowia, wykonywania badań kontrolnych i profilaktycznych, ocenili stopień zanieczyszczenia powietrza w miejscu zamieszkania, podzielili się wiedzą na temat ekologii i podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. W badaniu znalazła się też tematyka ekonomii społecznej oraz znajomość oferty przedsiębiorstw społecznych. zbadano potrzeby i preferencje dotyczące korzystania ze zdigitalizowanych zasobów dziedzictwa kulturowego oraz jak Małopolanie korzystają z mediów społecznościowych.

Badanie opinii mieszkańców Małopolski jest prowadzone od 2012 roku, a jednym z jego celów jest przedstawienie zróżnicowania opinii mieszkańców Małopolski w odniesieniu do ich miejsca zamieszkania w poszczególnych podregionach województwa. Taka analiza stanowi wskazówkę do określenia kluczowych wyzwań stojących przed polityką rozwoju w przekroju terytorialnym.

W badaniu wzięli udział mieszkańcy wszystkich sześciu małopolskich podregionów, a łącznie przeprowadzono 3002 wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo. W każdym z obszarów terytorialnych w badaniu wzięło udział co najmniej 500 respondentów.

 

Raport stanowi podsumowanie paneli eksperckich, które były ostatnim etapem badań realizowanych w ramach projektu „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji”.

Celem paneli było przede wszystkim sformułowanie wniosków i zaleceń dla polityk publicznych mających na celu wsparcie rodzin i przeciwdziałanie zjawisku depopulacji w analizowanych regionach. Przeprowadzone zostały trzy panele eksperckie – dwa pierwsze o charakterze regionalnym, a ostatni o charakterze syntetyzującym, w sposób szczególny ukierunkowany na opracowanie rekomendacji dla polityk regionalnych.

Panele obyły się we wrześniu 2019 r. – pierwszy panel przeprowadzono w Rzeszowie, drugi w Krakowie, a ostatni również w Krakowie.

W panelach uczestniczyli zarówno eksperci związani ze środowiskiem naukowym (profesorowie specjalizujący się w tematyce polityki społecznej, polityki regionalnej, emigracji, starzenia się ludności), jak i eksperci reprezentujący różne jednostki administracji publicznej działające na poziomie regionalnym (Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i w Rzeszowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie i w Rzeszowie, Urząd Statystyczny w Rzeszowie).

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

Raport jest efektem prac w ramach badania pn. „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji”, zrealizowanego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i Partnerów: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Urzędu Statystycznego w Rzeszowie i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Głównym celem badania była diagnoza struktury i funkcji współczesnych rodzin oraz warunków ich życia w wybranych aspektach, a także uszczegółowienie prognoz dotyczących zmian demograficznych i natężenia procesów depopulacyjnych.

Raport składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział poświęcony jest diagnozie struktury i funkcji współczesnych rodzin.

W drugim rozdziale dokonano identyfikacji warunków życia współczesnych rodzin w takich aspektach jak: gospodarka mieszkaniowa, źródła utrzymania i struktura wydatków, stopień zaspokojenia potrzeb rodziny, korzystanie z pomocy społecznej, przemoc, ocena rynku pracy oraz dostępu do usług społecznych.

Trzeci rozdział dotyczy depopulacji, opisano w nim najważniejsze tendencje i prognozy demograficzne.

Ostatni rozdział zawiera ocenę poszczególnych elementów realizowanej polityki prorodzinnej.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

Przedstawiamy raport „Badanie świadomości przy­rodniczej i postaw osób, podmiotów i instytucji związanych z małopolskimi par­kami krajobrazowymi”. Raport powstał w oparciu o badanie przeprowadzone przy wykorzystaniu szeregu danych: zastanych, wywiadów kwestionariuszowych wśród mieszkańców, turystów, przedsiębiorców i przedstawicieli samorządu lokalnego, ankiety internetowej, a także wywiadów grupowych i indywidualnych oraz warsztatów dla młodzieży. Wyniki badania będą podstawą do wdrażania przez władze regionalne konkretnych działań oraz projektów w zakresie polityki ochrony przyrody i krajobrazu, w tym zwiększania atrakcyjności parków krajobrazo­wych przy uwzględnianiu opinii wielu środowisk użytkowników.

Raport składa się z trzech części:

W pierwszej części, zawierającej wprowadzenie teoretyczne, przedstawiono metodologię i przebieg badania oraz główne informacje na temat ochrony przyrody i poszczególnych jej form w Polsce i Małopolsce. Szczególną uwagę poświęcono 11 parkom krajobrazowym utworzo­nym na terenie woj. małopolskiego, z ich charakterystycznymi cechami. Skupiono się też na roli i historii Zespołu Parków Krajobra­zowych Województwa Małopolskiego, czyli jednostce budżetowej odpowiedzialnej za koordynowanie działań ochronnych parków krajobrazowych na terenie województwa małopolskiego.

Z badania można wyciągnąć wiele ciekawych wniosków na temat świadomości przyrodniczej i postaw użytkowników wobec parków krajobrazowych, atrakcyjności turystycznej tych obszarów, źródeł informacji, w których użytkownicy szukają wiedzy o parkach krajobrazowych, współpracy instytucji i użytkowników czy też wizji rozwoju parków krajobrazowych w Małopolsce.

Z przeprowadzonych badań wynika, między innymi, że parki krajobrazowe i parki narodowe są najbar­dziej rozpoznawalnymi formami ochrony przyrody wśród mieszkańców i tury­stów. Ponad połowa mieszkańców oraz turystów uważa, że ochrona przyrody oraz krajobrazu jest potrzebna i należy ją zacho­wać na co najmniej obecnym poziomie. Wśród mieszkańców i przedsiębiorców dominuje pogląd, że obec­ność parków krajobrazowych sprzyja rozwojowi turystyki. Konieczne jest natomiast prowadzenie działań zwiększających wiedzę na temat środowiska przyrodniczego i zasad panujących na terenie parków krajobrazowych. Podobnie jak konieczne jest podjęcie działań promocyjnych i informacyjnych w celu zwiększenia rozpo­znawalności marki parków krajobrazowych i gmin zlokalizowanych na ich tere­nie.

Wyniki badania zostały podsumowane podczas panelu eksperckie­go, na którym przedstawiono informacje o projekcie, wskazano rolę i wizję działania Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Ma­łopolskiego. Określono też kroki, które należy podjąć w celu zachowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych parków, przy jednoczesnym tworzeniu produktów i oferty turystycznej.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem, a także streszczeniem raportu w dwóch wersjach językowych:

Analiza „Małopolskie inteligentne specjalizacje. Kompleksowy przegląd danych monitoringowych” zawiera informacje i dane przeanalizowane w wybranych do dofinansowania i zakontraktowanych projektach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz krajowych programów operacyjnych.

W opracowaniu znalazły się następujące informacje:

Recenzję analizy wykonał  dr hab. Grzegorz Micek, prof. UJ. Ryciny opracowała Anna Łobodzińska z Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.