Nauka i szkolnictwo wyższe w województwie małopolskim to analiza danych zastanych pochodzących m.in. z Głównego Urzędu Statystycznego, innych opracowań Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, dotyczących szkolnictwa wyższego w Małopolsce oraz działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej w regionie. W raporcie omówiono sytuację poszczególnych grup uczestniczących w szkolnictwie wyższym, a więc studentów, absolwentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych oraz nauczycieli akademickich. Przedstawiono małopolskie uczelnie wyższe, kierunki kształcenia i studiów, które prowadzą, a także formy współpracy zagranicznej. W dalszej części analizy zaprezentowano podmioty działające w obszarze badań naukowych i prac rozwojowych, nakłady na działalność badawczo-rozwojową, ich strukturę, formy wsparcia działalności B+R (ulgi podatkowe, dotacje), personel zatrudniony w obszarze B+R oraz kwestię ochrony własności przemysłowej.

 Zapraszamy również do zapoznania się ze streszczeniem raportu!

Potencjał eksportowy przedsiębiorstw w Małopolsce to raport z badania o tym samym tytule. Celem głównym badania było określenie strategicznych gałęzi gospodarki w województwie małopolskim (a w wybranych przypadkach konkretnych branż) mających potencjał eksportowy wraz z identyfikacją podmiotów gospodarczych dysponujących możliwościami intensyfikacji działań na rynkach zagranicznych.

Do celów operacyjnych badania należało:

Przygotowując niniejszy raport zastosowano metodę badawczą desk research. Do opracowania publikacji wykorzystano dane statystyczne pochodzące z Izby Celnej w Warszawie, Głównego Urzędu Statystycznego, raportów wydanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Rocznika statystycznego województwa małopolskiego 2016, wydanego przez Urząd Statystyczny w Krakowie.

Kolejną metodą badań były badania ilościowe wśród przedsiębiorstw prowadzących działalność eksportową, które działają na terenie województwa małopolskiego. Łącznie zostało przeprowadzonych 291 wywiadów (realizowanych z zastosowaniem techniki mix-mode – CATI i CAWI).

Następną metodą badań było badanie jakościowe ekspertów i przedstawicieli firm. Polegało ono na przeprowadzeniu wywiadów indywidualnych z 8 przedstawicielami instytucji mającymi na celu wspieranie rozwoju eksportu. Wśród respondentów znaleźli się przedstawiciele organizacji działających na terenie województwa małopolskiego jak również organizacji o ogólnokrajowym zasięgu działalności. Przeprowadzono również 12 pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI) z małopolskimi przedsiębiorcami.

Zapraszamy również do zapoznania się ze streszczeniem raportu.

Fundusze europejskie w Małopolsce 1(13) raport roczny to kolejny biuletyn Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, dotyczący funduszy europejskich w województwie małopolskim, w którym szczególny nacisk położono na środki unijne z perspektywy finansowej 2014–2020.

Raport w części dotyczącej funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności okresu programowania 2014–2020 jest opracowany na podstawie danych z Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014 wspierającego realizację programów operacyjnych i projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich 2014–2020, zawierającego informacje o programach, cyklu życia projektów i procesie certyfikacji, według stanu na 31 grudnia 2016 roku.

Dane dotyczące wsparcia ze strony Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) pozyskano ze strony internetowej Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, uzupełniając o bazę projektów zarządzanych przez Województwo Małopolskie, prowadzoną przez Departament Funduszy Europejskich UMWM. Wielkość dofinansowania w ramach pierwszego filaru (dopłaty bezpośrednie) przedstawiona została również za okres 2004–2016.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem i streszczeniami w wersjach polskiej i angielskiej!

Raport Ruch migracyjny w Małopolsce to opracowanie podsumowujące badanie o tym samym tytule. Celem projektu było dokonanie całościowej diagnozy zjawiska migracji zarobkowych występujących na terenie Małopolski, zarówno z perspektywy osób wyjeżdżających, jak i przyjeżdżających do pracy w województwie oraz migrantów powrotnych w latach 2004–2016.

Raport powstał w oparciu o dane zastane, dane zebrane podczas badania jakościowego, którym objęto zarówno uczestników migracji: emigrantów, imigrantów, migrantów powrotnych, napływowych i odpływowych mieszkańców, jak i pracodawców zatrudniających cudzoziemców, a także wiedzę, którą podzielili się eksperci: pracownicy powiatowych urzędów pracy, agencji zatrudnienia oraz małopolskich uczelni wyższych.

W pierwszej części raportu podjęto próbę charakterystyki emigracji z Małopolski oraz powrotów z zagranicy do województwa. Wyjazdy i powroty potraktowano łącznie ze względu na kontinuum, które tworzą oraz wielość aspektów wspólnych dla tych dwóch zjawisk. Emigracje i migracje powrotne rozpatrywano pod kątem ich przyczyn, cech migrujących zarobkowo Małopolan, szans i wyzwań związanych z wyjazdami i powrotami, czy też strategii i dalszych planów migrantów.

W drugiej części opracowania skoncentrowano się na imigrantach i ich sytuacji na małopolskim rynku pracy. Przybliżono, bazując na dostępnych danych, skalę zjawiska, warunki pracy imigrantów, w tym zatrudnienie w szarej strefie oraz czynniki, które przyciągają cudzoziemców do Małopolski.

Trzecia część raportu dotyczy migracji wewnętrznych – napływu i odpływu mieszkańców w związku z podejmowaniem pracy. Bazując na danych ze statystyki publicznej, zaprezentowano skalę napływu i odpływu ludności do/z Małopolski oraz główne kierunki migracji wewnętrznych. Z kolei na podstawie danych zebranych w badaniu jakościowym opisano sytuację kilkudziesięciu migrantów, w tym motywy, które wpłynęły na ich decyzję o zmianie miejsca zamieszkania, warunki pracy po osiedleniu w nowym miejscu, zadowolenie z aktualnej sytuacji oraz plany dalszego rozwoju kariery zawodowej, jak i dalszych przemieszczeń.

Ostatnia część pracy zawiera informacje na temat możliwości wykorzystania, w ramach prowadzonej przez władze województwa polityki regionalnej, środków unijnych, w celu wsparcia migrantów przebywających na terenie Małopolski.

Zapraszamy do zapoznania się z raportami cząstkowymi z badania ruchu migracyjnego w Małopolsce!

Ruch migracyjny w Małopolsce – imigranci z zagranicy

Ruch migracyjny w Małopolsce – migracje wewnętrzne

Ruch migracyjny w Małopolsce – migranci powrotni

Ruch migracyjny w Małopolsce – emigracja

Publikacja jest próbą podsumowania IX Konferencji Krakowskiej „Polska regionów – Polska miast”, która odbyła się w Krakowie w dniach 28–29 listopada 2016 roku. Powstała w niebywale fascynującym, a zarazem krytycznym dla Europy, Polski i jej regionów czasie.

Tematyka tomu koncentruje się na perspektywach rozwoju oraz zagrożeniach cywilizacyjnych miast i regionów w kilku aspektach, przede wszystkim:

Dobrobyt sprzyja postawom zachowawczym i korzystaniu z tego, co zostało już wypracowane. Natomiast kryzys i niepewność są impulsem do zmian, podejmowania energicznych wysiłków i wytyczania nowych ścieżek rozwoju. Wyzwania, przed którymi dziś stoi Europa, będą wymagały odważnych reform i śmiałych wizji. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z artykułami umieszczonymi w publikacji. Jesteśmy przekonani, że debaty podczas IX Konferencji Krakowskiej pomogły nakreślić scenariusze pozwalające optymistyczniej spoglądać w przyszłość.

Zapraszamy do lektury!

 

Opracowanie stanowi raport cząstkowy z badania Ruch migracyjny w Małopolsce. Celem całego badania jest diagnoza zjawiska migracji zarobkowych na terenie Małopolski, zarówno z perspektywy osób wyjeżdżających, jak i przyjeżdżających do pracy w województwie oraz migrantów powrotnych w latach 2004–2016.

Niniejszy raport dotyczy zatrudniania cudzoziemców, w związku z tym porusza wiele problematycznych kwestii związanych z obecnością obcokrajowców na rynku pracy. W miarę dostępnych danych pokazuje: skalę zjawiska, warunki pracy imigrantów, w tym zatrudnienie w szarej strefie, czynniki przyciągające do pracy w województwie.

Raport opiera się na danych administracyjnych, udostępnionych przez krajowe i regionalne instytucje (m.in. Urząd Wojewódzki w Krakowie, Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, Komendę Główną Straży Granicznej, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie) oraz danych zebranych w badaniu jakościowym, przeprowadzonym na potrzeby niniejszej analizy. Badaniem jakościowym objęto zarówno samych imigrantów, jak i pracodawców zatrudniających cudzoziemców. Ponadto, swoją wiedzą na temat sytuacji obcokrajowców na rynku pracy podzielili się pracownicy powiatowych urzędów pracy oraz agencji zatrudnienia. Całość zebranych danych umożliwia dokonanie pełnego wglądu w obraz procesu imigracji, jaki ma miejsce w województwie – zagadnienia, które coraz bardziej zyskuje na znaczeniu.

Jak wynika z analizy dostępnych danych, od wielu lat obcokrajowcy nie tylko są obecni na rynku pracy w Małopolsce, ale również stanowią jego istotną część. Wykonują wszelkiego rodzaju prace, od prostych, po specjalistyczne i menedżerskie. Jeżeli dominujące trendy napływu utrzymają się (na co wskazują dane i respondenci), imigrantów w województwie będzie systematycznie przybywało.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem!

Ruch migracyjny w Małopolsce – migracje wewnętrzne to kolejna analiza powstała w ramach badania Ruch migracyjny w Małopolsce. Celem badania była diagnoza zjawiska migracji zarobkowych w Małopolsce, zarówno z perspektywy osób wyjeżdżających, jak i przyjeżdżających do pracy w województwie oraz migrantów powrotnych w latach 2004–2016.

Raport poświęcony jest migracjom wewnętrznym Polaków, zmieniających miejsce zamieszkania w związku z podjęciem pracy w innym województwie. Taka zmiana rodzi konsekwencji w skali mikro (wpływa na życie migranta i jego rodziny) oraz makro (oddziałuje na sytuację w regionach: z tego, którego wyjeżdża migrant i tego, do którego przyjeżdża). W opracowaniu podjęto się analizy obu perspektyw.

W raporcie przedstawiono skalę napływu i odpływu ludności do/z Małopolski oraz główne kierunki migracji wewnętrznych. Opisano sytuacje kilkudziesięciu migrantów przed podjęciem decyzji o przeprowadzce, motywach, które wpłynęły na decyzję o zmianie miejsca zamieszkania, warunkach pracy po osiedleniu w nowym miejscu, zadowolenia z aktualnej sytuacji oraz planach dalszego rozwoju kariery zawodowej, w tym dalszych przemieszczeń. Dodatkowo raport uwzględnia informacje na temat wybranych inicjatyw wspierających mobilność przestrzenną.

W badaniu dokonano analizy danych zastanych (dane z GUS, powiatowych urzędów pracy, z badania Barometr zawodów), kwerendy literatury przedmiotu (opracowania ogólnopolskie dotyczące migracji poakcesyjnych, różnych aspektów migracji zarobkowych oraz regionalne). W badaniu zastosowano również technikę jakościowego wywiadu pogłębionego, realizowanego bezpośrednio (IDI) lub telefonicznie czy za pomocą komunikatorów internetowych (ITI). Badaniem objęto 20 migrantów odpływowych i 21 napływowych.

„Badanie losów absolwentów szkół zawodowych” jest cykliczne i realizowane jest od 2011 roku. Jego celem jest diagnoza sytuacji absolwentów małopolskich szkół zawodowych po roku od ukończenia przez nich szkoły. Badanie jest prowadzone we współpracy ze wszystkimi szkołami zawodowymi z regionu.

Raport z badania pokazuje, co młodzież robiła po roku od skończenia nauki w technikach, zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach policealnych. Czy młodzież nadal uczyła się, czy pracowała? Jeśli pracuje, to jak długo poszukiwała pracy, w jaki sposób szukała pracy i które metody najczęściej przyniosły sukces? Zebrane informacje pozwalają na monitoring wskaźników rynkowo-edukacyjnego sukcesu młodzieży na poziomie regionu, powiatów oraz poszczególnych szkół.

Najnowsza edycja badania (z 2016 r.) objęła 5 tys. uczniów, którzy ukończyli edukację w 2015. Wyniki badania wskazują, że udział osób, które pomyślnie kontynuują karierę edukacyjno-zawodową jest większy niż w poprzednich latach. Przyczyniła się do tego zarówno dobra sytuacja na rynku pracy, jak i objęcie młodzieży wsparciem w ramach różnych programów pomocowych. Znaczna poprawa sytuacji dostrzegana jest również w takich obszarach jak: czas znalezienia pracy, warunki finansowe proponowane młodym ludziom przez pracodawców, czy forma zatrudnienia w firmach.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem i jego streszczeniem.

Ruch migracyjny w Małopolsce – migranci powrotni to kolejny raport powstały w ramach badania Ruch migracyjny w Małopolsce, którego celem była diagnoza zjawiska migracji zarobkowych na terenie województwa, zarówno z perspektywy osób wyjeżdżających, jak i przyjeżdżających do pracy w regionie oraz migrantów powrotnych w latach 2004–2016. W raporcie Ruch migracyjny w Małopolsce – migranci powrotni skoncentrowano się na migracjach powrotnych do województwa małopolskiego. Podjęto w nim próbę charakterystyki powrotów do Małopolski pod kątem ich przyczyn, trwałości, a także związanych z nimi wyzwań i szans.

Badanie opierało się na analizie danych zastanych, kwerendzie literatury przedmiotu oraz badaniu jakościowym zrealizowanym wśród uczestników migracji zagranicznych i ekspertów. W ramach badania pozyskano i poddano analizie dane zastane z wielu źródeł, dotyczące różnych, często wąskich grup migrantów lub potencjalnych migrantów, odnoszące się do wybranych aspektów migracji, gromadzone do różnych celów i według różnych metodologii.

Etap badania jakościowego obejmował indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z 26 migrantami powrotnymi oraz wywiady eksperckie z pracownikami agencji zatrudnienia, powiatowych urzędów pracy oraz uczelni (po 5 wywiadów w każdej grupie).

Zachęcamy do zapoznania się ze streszczeniem raportu.

Ruch migracyjny w Małopolsce – emigracja to jeden z raportów z badania Ruch migracyjny w Małopolsce, którego celem było zdiagnozowanie zjawiska migracji zarobkowych, zarówno z perspektywy osób wyjeżdżających, jak i przyjeżdżających do pracy w województwie oraz migrantów powrotnych w latach 2004–2016. W raporcie poświęconym emigracji skoncentrowano się na analizie emigracji z województwa małopolskiego. Zaprezentowano w nim szeroki kontekst oraz charakterystykę emigracji zarobkowej z Małopolski, a zatem wyjazdów związanych z poszukiwaniem i podejmowaniem pracy zarobkowej za granicą.

Badanie opierało się na analizie danych zastanych, kwerendzie literatury przedmiotu oraz badaniu jakościowym zrealizowanym wśród uczestników migracji zagranicznych i ekspertów. W ramach badania pozyskano i poddano analizie dane zastane z wielu źródeł, dotyczące różnych, często wąskich grup migrantów lub potencjalnych migrantów, odnoszące się do wybranych aspektów migracji i gromadzone do różnych celów i według różnych metodologii.

Etap badania jakościowego obejmował indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z 22 emigrantami zarobkowymi z Małopolski oraz wywiady eksperckie z pracownikami agencji zatrudnienia, powiatowych urzędów pracy oraz uczelni (po 5 wywiadów w każdej grupie).

Zapraszamy również do zapoznania się ze streszczeniem raportu.