Publikacja „Wiek wolności – od niepodległości do wyzwań przyszłości” to jedenasty tom podsumowujący doroczną, organizowaną przez Województwo Małopolskie, Konferencję Krakowską. Ostatnia edycja tego wydarzenia, odbywająca się w roku jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, została poświęcona szeroko rozumianej wolności. Paneliści dyskutowali na temat różnych wymiarów wolności, wychodząc od perspektywy historycznej, poprzez kwestie związane z wolnością słowa i kulturą wypowiedzi, aż po wymiar polityczny i społeczny. Owoce dyskusji toczonych podczas dwóch dni konferencji znajdują się w niniejszej publikacji.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z XI Konferencji Krakowskiej, dostępnej na stronie www.konferencjekrakowskie.pl.

Z roku na rok liczba cudzoziemców przybywających na terenie Małopolski wzrasta. Tutaj szukają zatrudnienia, szansy na rozpoczęcie nowego etapu życia. To tutaj posyłają swoje dzieci do szkół, studiują, finalnie traktując region jak swój nowy, wybrany przez siebie dom. Jak wskazują statystyki, liczba obcokrajowców posiadających aktualne dokumenty pobytowe wydane przez Wojewodę Małopolskiego pod koniec maja 2019 roku wyniosła 39,8 tys.

Celem opracowania jest przybliżenie sytuacji obcokrajowców przebywających i pracujących w województwie małopolskim, skali ich napływu i struktury, w takim zakresie, w jakim umożliwia to analiza danych o dokumentach pobytowych i dokumentach uprawniających do podejmowania pracy w Polsce.

Małopolska stanowi atrakcyjny region zarówno pod względem gospodarczym, jak i edukacyjnym, tym samym przyciąga cudzoziemców z krajów UE i szerzej, całego obszaru Europy oraz krajów Azji. Wśród najliczniej reprezentowanych grup znajdują się obywatele Ukrainy, Nepalu, Rosji, Włoch, Białorusi, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Gruzji, Mołdowy, Indii, Wietnamu, Bangladeszu.

W strukturze wieku wyraźnie dominują osoby młode, w wieku produkcyjnym mobilnym – niemal 64% z nich to osoby między 20 a 39 rokiem życia. Aktywność zawodową cudzoziemców odnotowuje się w szczególności w takich branżach jak przemysł i budownictwo. Coraz chętniej przyjeżdżają również specjaliści (około 6% cudzoziemców pracujących na podstawie zezwoleń), zatrudniani najczęściej na stanowiskach programisty aplikacji i specjalisty ds. rozwoju oprogramowania systemów informatycznych.

Do Małopolskich szkół w 2018 roku uczęszczało 4,5 tys. dzieci cudzoziemców, a na uczelniach wyższych w 2017 roku studiowało 4,8 tys. obcokrajowców, w tym najwięcej, bo około 32% na kierunkach związanych z biznesem, administracją i prawem.

W podrozdziale „Wyzwania” autorka opracowania przedstawia wybrane, funkcjonujące już rozwiązania, projekty oraz pomysły, które mogłyby w przyszłości zostać z sukcesem zaaranżowane i wdrożone w województwie, przyczyniając się do wzmocnienia procesu integracji obcokrajowców.

Zachęcamy do lektury opracowania oraz infografik, do których linki znajdują się poniżej:

Imigranci w Małopolsce

Imigranci na małopolskim rynku pracy – zezwolenia na pracę

Imigranci na małopolskim rynku pracy – oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy

Imigranci w systemie edukacji

Raport prezentuje szereg informacji na temat stanu i struktury działalności wynalazczej w Małopolsce w latach 2012-2018.

Analizą zostały objęte między innymi takie zagadnienia, jak:

Pod uwagę brano działalność wynalazców w Małopolsce względem innych województw, podział podmiotów według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności, czy aktywność wynalazczą w poszczególnych powiatach Małopolski.

Zapraszamy do lektury.

 

Raport na temat poziomu wykorzystania środków unijnych jest cyklicznym opracowaniem realizowanym przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

Raport w części dotyczącej funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności okresu programowania 2014-2020 jest opracowany na podstawie danych z Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014 wspierającego realizację programów operacyjnych i projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020, zawierającego informacje o programach, cyklu życia projektów i procesie certyfikacji, według stanu na 31 grudnia 2018 r.

Dane dotyczące wsparcia ze strony Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) pozyskano ze strony internetowej Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, uzupełniając o bazę projektów zarządzanych przez Województwo Małopolskie, prowadzoną przez Departament Funduszy Europejskich UMWM. Wielkość dofinansowania w ramach pierwszego filaru (dopłaty bezpośrednie) przedstawiona została również za okres 2004–2018.

Zapraszamy do lektury.

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego opracowało raport pt. „Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2018 roku”. Raport prezentuje najważniejsze informacje na temat liczby oraz rodzajów działalności podejmowanych przez mieszkańców województwa małopolskiego w oparciu o informacje podatkowe PIT-11 wydane za 2018 rok:


Raport został opracowany na podstawie danych z 1 657,1 tys. informacji podatkowych PIT-11 podatników, którzy w 2018 roku uzyskali przychody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, udostępnionych przez Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie.

Podstawą opracowania były dane dotyczące między innymi siedziby płatnika, rodzaju działalności płatnika, czy gminy w której zamieszkuje podatnik. Dzięki takiemu zestawieniu danych, przeanalizowano potencjał rynku pracy według miejsca zamieszkania podatników oraz powiązania przestrzenne, nierzadko determinujące rodzaj działalności.

Główna część raportu składa się z podrozdziałów podzielonych według klucza dziewiętnastu branż (sekcji PKD 2007).

Publikacja jest analizą obszarów działalności podejmowanych przez mieszkańców województwa małopolskiego w oparciu o informacje podatkowe PIT-11 wydane za 2017 rok. Najważniejsze informacje dotyczące raportu:


Raport „Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2017 roku” został opracowany przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Podstawą opracowania były dane dotyczące miejsca zamieszkania płatnika, stąd nieprecyzyjne dane dotyczące miejsca pracy płatników z Małopolski. Z raportu można jednak dowiedzieć się, jakiego rodzaju działalność podejmują płatnicy i jaki jest potencjał rynku pracy według miejsca zamieszkania podatników.

Raport został opracowany na podstawie informacji podatkowych PIT-11 od 1 589,6 tys. podatników, którzy w 2017 roku uzyskali przychody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej. Dane te zostały udostępnione przez Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie.

Układ publikacji opiera się na czterech głównych rozdziałach, z których jeden zawiera 19 podrozdziałów według klucza branż wyszczególnionych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).

Celem niniejszego opracowania jest przegląd krajowych oraz światowych opracowań naukowych oraz raportów różnych instytucji eksperckich dotyczących problematyki kapitału ludzkiego w metropoliach. Analiza ta w szczególności uwzględnia następujące zagadnienia:

Publikacja powstała w oparciu o wyniki badań projektu „Przegląd aktualnych trendów w badaniach nad kapitałem ludzkim w metropoliach – stan badań oraz metodologia” zrealizowanego przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

Analiza przemysłów kreatywnych w Małopolsce została przeprowadzona w latach 2010-2016, a jej wyniki znalazły się w raporcie pn. Małopolskie przemysły kreatywne – stan i warunki rozwoju.

W badaniach skupiono się przede wszystkim na diagnozie stanu, potencjału oraz uwarunkowań 11 przemysłów kreatywnych funkcjonujących w Małopolsce, rozpoznaniu poziomu koncentracji działalności kreatywnej oraz charakterystyki dynamiki jej rozwoju w porównaniu do innych regionów w Polsce oraz identyfikacji i ocenie rozwiązań w zakresie wsparcia przemysłów kreatywnych.

Badaniu poddana została branża złożona z 11 przemysłów kreatywnych, wśród których znalazły się:

Raport powstał w oparciu o badania prowadzone w kilku etapach i za pomocą wielowymiarowych technik badawczych, m.in. danych zastanych pozyskanych ze statystyki publicznej (m.in. baza podmiotów REGON, dane z badania GUS dotyczących struktury wynagrodzeń), wywiadu telefonicznego oraz prowadzonego za pomocą internetu, ankiety audytoryjnej oraz indywidualnego wywiadu pogłębionego.

Publikacja składa się z dwóch części: metodologicznej opisującej kontekst badawczy, cele badania i sposób postępowania badawczego oraz części prezentującej szczegółowe wyniki badania. W części drugiej skoncentrowano się na zgromadzeniu danych dotyczących charakterystyki przemysłów kreatywnych w Małopolsce, udziału branż kreatywnych w małopolskim PKB, czy też struktury rynku pracy i sytuacji zawodowej osób zatrudnionych w małopolskim sektorze kreatywnym.

Szczegółowe analizy prowadzone na poziomie poszczególnych branż pomogły ustalić także, jakie są najważniejsze trendy i uwarunkowania rozwoju poszczególnych przemysłów kreatywnych, jak działa wsparcie instytucjonalne oraz współpraca i sieciowanie w branżach kreatywnych. Raport uzupełniony jest raportami szczegółowymi dotyczącymi poszczególnych branż kreatywnych.

Zapraszamy do zapoznania się z raportami cząstkowymi z badania dotyczącego funkcjonowania przemysłów kreatywnych w Małopolsce:

Przemysły kreatywne – Architektura

Przemysły kreatywne – Branża gier komputerowych i oprogramowania

Przemysły kreatywne – Branża konserwacji zabytków i dzieł sztuki oraz dziedzictwa kulturowego

Przemysły kreatywne – Branża mediów i reklamy

Przemysły kreatywne – Branża muzyczna

Przemysły kreatywne – Branża filmowa

Przemysły kreatywne – Branża sztuk scenicznych

Przemysły kreatywne – Branża wydawnicza

Przemysły kreatywne – Działalność artystów i rzemiosło artystyczne

Przemysły kreatywne – Branża projektowania graficznego i wzornictwa przemysłowego oraz projektowania ubioru

 

Raport przedstawia badania opinii mieszkańców Małopolski na temat postrzegania działań i przedsięwzięć podejmowanych przez samorząd województwa małopolskiego. Jest to siódma edycja raportu, na podstawie badań przeprowadzonych w 2018 roku przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Obecna edycja badania opinii Małopolan jest kontynuacją badań wcześniejszych, realizowanych cyklicznie począwszy od 2012 r. Analizując opinie Małopolan, w szczególności skierowano uwagę na zagadnienia obejmujące: rozpoznawalność projektów i inicjatyw władz regionalnych Małopolski, rynek pracy, kapitał społeczny oraz społeczeństwo informacyjne. Badania zostały przeprowadzone w taki sposób, aby pokazać zróżnicowanie opinii mieszkańców w podziale na poszczególne subregiony województwa (z dodatkowym wyodrębnieniem miasta Krakowa z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego).

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu.

 

Raport stanowi podsumowanie badania miast województwa małopolskiego przeprowadzonego w 2018 roku przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Główne cele badania to:

 

W raporcie zaprezentowana została diagnoza społeczno-gospodarcza kondycji miast województwa małopolskiego. Przedstawiono w nim aktualny i prognozowany obraz sytuacji demograficznej miast województwa, wielkość i strukturę rynków pracy, jakość oraz siłę kapitału ludzkiego i społecznego, funkcje i strukturę bazy ekonomicznej ośrodków miejskich, jak również ich wyposażenie w instytucje i usługi dla ludności i firm oraz poziom i warunki życia. W opracowaniu znajduje się również syntetyczna informacja o małopolskich miastach. Starano się wskazać na potencjał i słabe strony, szanse oraz zagrożenia związane z ich dalszym rozwojem.
W drugiej części raportu skoncentrowano się na zagadnieniach związanych z analizą relacji przestrzennych i dostępnością miast. Odniesiono się do dostępności komunikacyjnej miast, ciążeń wynikających z dojazdów do szkół ponadgimnazjalnych i do pracy oraz z procesów suburbanizacji w województwie.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu oraz streszczenia.