Celem niniejszego opracowania jest przegląd krajowych oraz światowych opracowań naukowych oraz raportów różnych instytucji eksperckich dotyczących problematyki kapitału ludzkiego w metropoliach. Analiza ta w szczególności uwzględnia następujące zagadnienia:

Publikacja powstała w oparciu o wyniki badań projektu „Przegląd aktualnych trendów w badaniach nad kapitałem ludzkim w metropoliach – stan badań oraz metodologia” zrealizowanego przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

Analiza przemysłów kreatywnych w Małopolsce została przeprowadzona w latach 2010-2016, a jej wyniki znalazły się w raporcie pn. Małopolskie przemysły kreatywne – stan i warunki rozwoju.

W badaniach skupiono się przede wszystkim na diagnozie stanu, potencjału oraz uwarunkowań 11 przemysłów kreatywnych funkcjonujących w Małopolsce, rozpoznaniu poziomu koncentracji działalności kreatywnej oraz charakterystyki dynamiki jej rozwoju w porównaniu do innych regionów w Polsce oraz identyfikacji i ocenie rozwiązań w zakresie wsparcia przemysłów kreatywnych.

Badaniu poddana została branża złożona z 11 przemysłów kreatywnych, wśród których znalazły się:

Raport powstał w oparciu o badania prowadzone w kilku etapach i za pomocą wielowymiarowych technik badawczych, m.in. danych zastanych pozyskanych ze statystyki publicznej (m.in. baza podmiotów REGON, dane z badania GUS dotyczących struktury wynagrodzeń), wywiadu telefonicznego oraz prowadzonego za pomocą internetu, ankiety audytoryjnej oraz indywidualnego wywiadu pogłębionego.

Publikacja składa się z dwóch części: metodologicznej opisującej kontekst badawczy, cele badania i sposób postępowania badawczego oraz części prezentującej szczegółowe wyniki badania. W części drugiej skoncentrowano się na zgromadzeniu danych dotyczących charakterystyki przemysłów kreatywnych w Małopolsce, udziału branż kreatywnych w małopolskim PKB, czy też struktury rynku pracy i sytuacji zawodowej osób zatrudnionych w małopolskim sektorze kreatywnym.

Szczegółowe analizy prowadzone na poziomie poszczególnych branż pomogły ustalić także, jakie są najważniejsze trendy i uwarunkowania rozwoju poszczególnych przemysłów kreatywnych, jak działa wsparcie instytucjonalne oraz współpraca i sieciowanie w branżach kreatywnych. Raport uzupełniony jest raportami szczegółowymi dotyczącymi poszczególnych branż kreatywnych.

Zapraszamy do zapoznania się z raportami cząstkowymi z badania dotyczącego funkcjonowania przemysłów kreatywnych w Małopolsce:

Przemysły kreatywne – Architektura

Przemysły kreatywne – Branża gier komputerowych i oprogramowania

Przemysły kreatywne – Branża konserwacji zabytków i dzieł sztuki oraz dziedzictwa kulturowego

Przemysły kreatywne – Branża mediów i reklamy

Przemysły kreatywne – Branża muzyczna

Przemysły kreatywne – Branża filmowa

Przemysły kreatywne – Branża sztuk scenicznych

Przemysły kreatywne – Branża wydawnicza

Przemysły kreatywne – Działalność artystów i rzemiosło artystyczne

Przemysły kreatywne – Branża projektowania graficznego i wzornictwa przemysłowego oraz projektowania ubioru

Raport przedstawia badania opinii mieszkańców Małopolski na temat postrzegania działań i przedsięwzięć podejmowanych przez samorząd województwa małopolskiego. Jest to siódma edycja raportu, na podstawie badań przeprowadzonych w 2018 roku przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Obecna edycja badania opinii Małopolan jest kontynuacją badań wcześniejszych, realizowanych cyklicznie począwszy od 2012 r. Analizując opinie Małopolan, w szczególności skierowano uwagę na zagadnienia obejmujące: rozpoznawalność projektów i inicjatyw władz regionalnych Małopolski, rynek pracy, kapitał społeczny oraz społeczeństwo informacyjne. Badania zostały przeprowadzone w taki sposób, aby pokazać zróżnicowanie opinii mieszkańców w podziale na poszczególne subregiony województwa (z dodatkowym wyodrębnieniem miasta Krakowa z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego).

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu.

 

Raport stanowi podsumowanie badania miast województwa małopolskiego przeprowadzonego w 2018 roku przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Główne cele badania to:

 

W raporcie zaprezentowana została diagnoza społeczno-gospodarcza kondycji miast województwa małopolskiego. Przedstawiono w nim aktualny i prognozowany obraz sytuacji demograficznej miast województwa, wielkość i strukturę rynków pracy, jakość oraz siłę kapitału ludzkiego i społecznego, funkcje i strukturę bazy ekonomicznej ośrodków miejskich, jak również ich wyposażenie w instytucje i usługi dla ludności i firm oraz poziom i warunki życia. W opracowaniu znajduje się również syntetyczna informacja o małopolskich miastach. Starano się wskazać na potencjał i słabe strony, szanse oraz zagrożenia związane z ich dalszym rozwojem.
W drugiej części raportu skoncentrowano się na zagadnieniach związanych z analizą relacji przestrzennych i dostępnością miast. Odniesiono się do dostępności komunikacyjnej miast, ciążeń wynikających z dojazdów do szkół ponadgimnazjalnych i do pracy oraz z procesów suburbanizacji w województwie.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu oraz streszczenia.

 

Raport zawiera wyniki badania poświęconego marce Małopolska, którego celem było dokonanie diagnozy wizerunku marki Małopolska, w odniesieniu do realizowanych przez województwo małopolskie działań, a także wskazanie kierunków rozwoju marki regionu i podnoszenia świadomości społeczności regionalnych w tym zakresie. Opracowanie zawiera analizę wizerunku marki Małopolska w ujęciu turystycznym, gospodarczym i społecznym. W analizie wnioski zostały sformułowane na podstawie danych zastanych oraz pozyskanych z badań ilościowych i jakościowych wśród grup odbiorców marki Małopolska.  

 

Na wizerunek Małopolski wpływają:

 

Jak postrzegana jest Małopolska?

 

Więcej informacji na temat badania marki Małopolska.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

 

Raport przedstawia zjawiska zachodzące w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na terenie województwa małopolskiego w latach 2015-2016. Opracowanie dostarcza informacji o strukturze inwestycji i ich przestrzennym rozmieszczeniu w regionie. Uwagę poświęcono także zatrudnieniu w spółkach z kapitałem zagranicznym, czyli drugiemu ważnemu segmentowi pomiaru aktywności inwestorów zagranicznych. Wartości inwestycji i zatrudnienia w firmach z udziałem kapitału zagranicznego dla lat 2015 i 2016 odniesiono do tendencji, jakie obserwowano w napływie bezpośrednich inwestycji do Małopolski w latach 1989–2016.

Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Małopolsce w roku 2016 osiągnęła poziom 1 418,9 mln USD i była wyższa o ponad 200 mln USD w stosunku do wartości w 2015 roku. Całkowita wartość kapitału zagranicznego zainwestowanego w Małopolsce w latach 1989–2016 to niemal 21,9 mld USD. Na jednego mieszkańca województwa przypadało 6 474,8 USD skumulowanej wartości inwestycji zagranicznych. 

Zapraszamy również do zapoznania się ze streszczeniem raportu!

Więcej informacji o badaniu.

 

Raport na temat poziomu wykorzystania środków unijnych jest cyklicznym opracowaniem realizowanym przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

Raport w części dotyczącej funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności okresu programowania 2014-2020 jest opracowany na podstawie danych z Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014 wspierającego realizację programów operacyjnych i projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020, zawierającego informacje o programach, cyklu życia projektów i procesie certyfikacji, według stanu na 31 grudnia 2017 r.

Dane dotyczące wsparcia ze strony Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) pozyskano ze strony internetowej Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, uzupełniając o bazę projektów zarządzanych przez Województwo Małopolskie, prowadzoną przez Departament Funduszy Europejskich UMWM. Wielkość dofinansowania w ramach pierwszego filaru (dopłaty bezpośrednie) przedstawiona została również za okres 2004–2017.

Zapraszamy do lektury.

Zachęcamy również do zapoznania się ze streszczeniem raportu.

 

Przedmiotem analizy jest działalność innowacyjna oraz badawczo-rozwojowa małopolskich podmiotów gospodarczych i instytucji, mająca kluczowe znaczenie z punktu widzenia uzyskania przewagi konkurencyjnej danego podmiotu. Niniejsza analiza została opracowana na podstawie danych zastanych pozyskanych z Urzędu Patentowego RP (UP RP) oraz Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Analiza obejmuje okres 2010–2016, w którym zostało zgłoszonych łącznie 2 988 wynalazków oraz 769 wzorów użytkowych w województwie małopolskim. Zarówno w zakresie liczby zgłoszonych wynalazków Małopolska lokuje się na wysokiej 3. pozycji zaraz po województwie mazowieckim i śląskim, jak i pod względem zgłoszonych wzorów użytkowych, po województwie śląskim oraz mazowieckim.

Zapraszamy również do zapoznania się ze streszczeniem raportu!

 

Analiza ośrodki edukacyjne Małopolski, wykonana przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, została opracowana na podstawie zbiorów informacji otrzymanych z Systemu Informacji Oświatowej. Zestawienia w zakresie: nazwy szkoły, lokalizacji szkoły, miejsca zamieszkania oraz liczby uczniów/słuchaczy szkoły według miejscowości/gmin oparto na danych z października 2017 roku.

Obserwacją objęte zostały szkoły ponadgimnazjalne (bez artystycznych) oraz policealne. Pogrupowano je według następujących kategorii:

• licea ogólnokształcące (dla młodzieży),

• licea ogólnokształcące dla dorosłych,

• zasadnicze szkoły zawodowe,

• technika,

• szkoły policealne.

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

 

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego prezentuje raport przedstawiający stan wiedzy i plany studentów w zakresie zakładania działalności gospodarczej w województwie małopolskim, potencjalne obszary wsparcia oraz zakres pomocy świadczonej przez instytucje powołane do rozwijania przedsiębiorczości. Raport został opracowany na podstawie badań: ilościowego, którym objęto osoby studiujące na 26 uczelniach województwa małopolskiego oraz jakościowego, w którym na temat oferty instytucji świadczonym studentom wypowiedziało się 32 przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania, infografikami, wykazem instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości w Małopolsce oraz streszczeniem raportu w języku polskim i angielskim.