Raport na temat poziomu wykorzystania środków unijnych jest cyklicznym opracowaniem realizowanym przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

Raport w części dotyczącej funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności okresu programowania 2014-2020 jest opracowany na podstawie danych z Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014 wspierającego realizację programów operacyjnych i projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020, zawierającego informacje o programach, cyklu życia projektów i procesie certyfikacji, według stanu na 31 grudnia 2018 r.

Dane dotyczące wsparcia ze strony Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) pozyskano ze strony internetowej Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, uzupełniając o bazę projektów zarządzanych przez Województwo Małopolskie, prowadzoną przez Departament Funduszy Europejskich UMWM. Wielkość dofinansowania w ramach pierwszego filaru (dopłaty bezpośrednie) przedstawiona została również za okres 2004–2018.

Zapraszamy do lektury.

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego opracowało raport pt. „Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2018 roku”. Raport prezentuje najważniejsze informacje na temat liczby oraz rodzajów działalności podejmowanych przez mieszkańców województwa małopolskiego w oparciu o informacje podatkowe PIT-11 wydane za 2018 rok:


Raport został opracowany na podstawie danych z 1 657,1 tys. informacji podatkowych PIT-11 podatników, którzy w 2018 roku uzyskali przychody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, udostępnionych przez Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie.

Podstawą opracowania były dane dotyczące między innymi siedziby płatnika, rodzaju działalności płatnika, czy gminy w której zamieszkuje podatnik. Dzięki takiemu zestawieniu danych, przeanalizowano potencjał rynku pracy według miejsca zamieszkania podatników oraz powiązania przestrzenne, nierzadko determinujące rodzaj działalności.

Główna część raportu składa się z podrozdziałów podzielonych według klucza dziewiętnastu branż (sekcji PKD 2007).

Publikacja jest analizą obszarów działalności podejmowanych przez mieszkańców województwa małopolskiego w oparciu o informacje podatkowe PIT-11 wydane za 2017 rok. Najważniejsze informacje dotyczące raportu:


Raport „Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2017 roku” został opracowany przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Podstawą opracowania były dane dotyczące miejsca zamieszkania płatnika, stąd nieprecyzyjne dane dotyczące miejsca pracy płatników z Małopolski. Z raportu można jednak dowiedzieć się, jakiego rodzaju działalność podejmują płatnicy i jaki jest potencjał rynku pracy według miejsca zamieszkania podatników.

Raport został opracowany na podstawie informacji podatkowych PIT-11 od 1 589,6 tys. podatników, którzy w 2017 roku uzyskali przychody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej. Dane te zostały udostępnione przez Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie.

Układ publikacji opiera się na czterech głównych rozdziałach, z których jeden zawiera 19 podrozdziałów według klucza branż wyszczególnionych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).

Celem niniejszego opracowania jest przegląd krajowych oraz światowych opracowań naukowych oraz raportów różnych instytucji eksperckich dotyczących problematyki kapitału ludzkiego w metropoliach. Analiza ta w szczególności uwzględnia następujące zagadnienia:

Publikacja powstała w oparciu o wyniki badań projektu „Przegląd aktualnych trendów w badaniach nad kapitałem ludzkim w metropoliach – stan badań oraz metodologia” zrealizowanego przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

Analiza przemysłów kreatywnych w Małopolsce została przeprowadzona w latach 2010-2016, a jej wyniki znalazły się w raporcie pn. Małopolskie przemysły kreatywne – stan i warunki rozwoju.

W badaniach skupiono się przede wszystkim na diagnozie stanu, potencjału oraz uwarunkowań 11 przemysłów kreatywnych funkcjonujących w Małopolsce, rozpoznaniu poziomu koncentracji działalności kreatywnej oraz charakterystyki dynamiki jej rozwoju w porównaniu do innych regionów w Polsce oraz identyfikacji i ocenie rozwiązań w zakresie wsparcia przemysłów kreatywnych.

Badaniu poddana została branża złożona z 11 przemysłów kreatywnych, wśród których znalazły się:

Raport powstał w oparciu o badania prowadzone w kilku etapach i za pomocą wielowymiarowych technik badawczych, m.in. danych zastanych pozyskanych ze statystyki publicznej (m.in. baza podmiotów REGON, dane z badania GUS dotyczących struktury wynagrodzeń), wywiadu telefonicznego oraz prowadzonego za pomocą internetu, ankiety audytoryjnej oraz indywidualnego wywiadu pogłębionego.

Publikacja składa się z dwóch części: metodologicznej opisującej kontekst badawczy, cele badania i sposób postępowania badawczego oraz części prezentującej szczegółowe wyniki badania. W części drugiej skoncentrowano się na zgromadzeniu danych dotyczących charakterystyki przemysłów kreatywnych w Małopolsce, udziału branż kreatywnych w małopolskim PKB, czy też struktury rynku pracy i sytuacji zawodowej osób zatrudnionych w małopolskim sektorze kreatywnym.

Szczegółowe analizy prowadzone na poziomie poszczególnych branż pomogły ustalić także, jakie są najważniejsze trendy i uwarunkowania rozwoju poszczególnych przemysłów kreatywnych, jak działa wsparcie instytucjonalne oraz współpraca i sieciowanie w branżach kreatywnych. Raport uzupełniony jest raportami szczegółowymi dotyczącymi poszczególnych branż kreatywnych.

Zapraszamy do zapoznania się z raportami cząstkowymi z badania dotyczącego funkcjonowania przemysłów kreatywnych w Małopolsce:

Przemysły kreatywne – Architektura

Przemysły kreatywne – Branża gier komputerowych i oprogramowania

Przemysły kreatywne – Branża konserwacji zabytków i dzieł sztuki oraz dziedzictwa kulturowego

Przemysły kreatywne – Branża mediów i reklamy

Przemysły kreatywne – Branża muzyczna

Przemysły kreatywne – Branża filmowa

Przemysły kreatywne – Branża sztuk scenicznych

Przemysły kreatywne – Branża wydawnicza

Przemysły kreatywne – Działalność artystów i rzemiosło artystyczne

Przemysły kreatywne – Branża projektowania graficznego i wzornictwa przemysłowego oraz projektowania ubioru

Raport przedstawia badania opinii mieszkańców Małopolski na temat postrzegania działań i przedsięwzięć podejmowanych przez samorząd województwa małopolskiego. Jest to siódma edycja raportu, na podstawie badań przeprowadzonych w 2018 roku przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Obecna edycja badania opinii Małopolan jest kontynuacją badań wcześniejszych, realizowanych cyklicznie począwszy od 2012 r. Analizując opinie Małopolan, w szczególności skierowano uwagę na zagadnienia obejmujące: rozpoznawalność projektów i inicjatyw władz regionalnych Małopolski, rynek pracy, kapitał społeczny oraz społeczeństwo informacyjne. Badania zostały przeprowadzone w taki sposób, aby pokazać zróżnicowanie opinii mieszkańców w podziale na poszczególne subregiony województwa (z dodatkowym wyodrębnieniem miasta Krakowa z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego).

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu.

 

Raport stanowi podsumowanie badania miast województwa małopolskiego przeprowadzonego w 2018 roku przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Główne cele badania to:

 

W raporcie zaprezentowana została diagnoza społeczno-gospodarcza kondycji miast województwa małopolskiego. Przedstawiono w nim aktualny i prognozowany obraz sytuacji demograficznej miast województwa, wielkość i strukturę rynków pracy, jakość oraz siłę kapitału ludzkiego i społecznego, funkcje i strukturę bazy ekonomicznej ośrodków miejskich, jak również ich wyposażenie w instytucje i usługi dla ludności i firm oraz poziom i warunki życia. W opracowaniu znajduje się również syntetyczna informacja o małopolskich miastach. Starano się wskazać na potencjał i słabe strony, szanse oraz zagrożenia związane z ich dalszym rozwojem.
W drugiej części raportu skoncentrowano się na zagadnieniach związanych z analizą relacji przestrzennych i dostępnością miast. Odniesiono się do dostępności komunikacyjnej miast, ciążeń wynikających z dojazdów do szkół ponadgimnazjalnych i do pracy oraz z procesów suburbanizacji w województwie.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu oraz streszczenia.

 

Raport zawiera wyniki badania poświęconego marce Małopolska, którego celem było dokonanie diagnozy wizerunku marki Małopolska, w odniesieniu do realizowanych przez województwo małopolskie działań, a także wskazanie kierunków rozwoju marki regionu i podnoszenia świadomości społeczności regionalnych w tym zakresie. Opracowanie zawiera analizę wizerunku marki Małopolska w ujęciu turystycznym, gospodarczym i społecznym. W analizie wnioski zostały sformułowane na podstawie danych zastanych oraz pozyskanych z badań ilościowych i jakościowych wśród grup odbiorców marki Małopolska.  

 

Na wizerunek Małopolski wpływają:

 

Jak postrzegana jest Małopolska?

 

Więcej informacji na temat badania marki Małopolska.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

 

Raport przedstawia zjawiska zachodzące w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na terenie województwa małopolskiego w latach 2015-2016. Opracowanie dostarcza informacji o strukturze inwestycji i ich przestrzennym rozmieszczeniu w regionie. Uwagę poświęcono także zatrudnieniu w spółkach z kapitałem zagranicznym, czyli drugiemu ważnemu segmentowi pomiaru aktywności inwestorów zagranicznych. Wartości inwestycji i zatrudnienia w firmach z udziałem kapitału zagranicznego dla lat 2015 i 2016 odniesiono do tendencji, jakie obserwowano w napływie bezpośrednich inwestycji do Małopolski w latach 1989–2016.

Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Małopolsce w roku 2016 osiągnęła poziom 1 418,9 mln USD i była wyższa o ponad 200 mln USD w stosunku do wartości w 2015 roku. Całkowita wartość kapitału zagranicznego zainwestowanego w Małopolsce w latach 1989–2016 to niemal 21,9 mld USD. Na jednego mieszkańca województwa przypadało 6 474,8 USD skumulowanej wartości inwestycji zagranicznych. 

Zapraszamy również do zapoznania się ze streszczeniem raportu!

Więcej informacji o badaniu.

 

Raport na temat poziomu wykorzystania środków unijnych jest cyklicznym opracowaniem realizowanym przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

Raport w części dotyczącej funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności okresu programowania 2014-2020 jest opracowany na podstawie danych z Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014 wspierającego realizację programów operacyjnych i projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020, zawierającego informacje o programach, cyklu życia projektów i procesie certyfikacji, według stanu na 31 grudnia 2017 r.

Dane dotyczące wsparcia ze strony Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) pozyskano ze strony internetowej Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, uzupełniając o bazę projektów zarządzanych przez Województwo Małopolskie, prowadzoną przez Departament Funduszy Europejskich UMWM. Wielkość dofinansowania w ramach pierwszego filaru (dopłaty bezpośrednie) przedstawiona została również za okres 2004–2017.

Zapraszamy do lektury.

Zachęcamy również do zapoznania się ze streszczeniem raportu.