Działania Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

Badawczo – analityczne

Badanie tempa zmian zachodzących w rozwoju społeczno-gospodarczym Małopolski.

Dostarczanie informacji i danych do formułowania wniosków i prognoz.

Przekładanie wyników badań i rekomendacji z nich płynących na procesy decyzyjne.

Prognostyczno – projekcyjne

Stawianie prognoz i opracowywanie scenariuszy zmian na podstawie posiadanych danych.

Uwzględnianie postawionych wyzwań rozwojowych oraz identyfikowanie przyszłych potencjalnych wyzwań dla regionu.

Ewaluacyjne i monitoringowe

Ocena oraz weryfikacja realizowanych i wdrażanych polityk publicznych głównie tych współfinansowanych ze środków unijnych.

Upowszechniająco – promocyjne

Animowanie debat publicznych, prezentowanie wyników zrealizowanych badań oraz upowszechnianie wiedzy wśród szerokiego grona interesariuszy.

Współpraca regionalna, ponadregionalna, krajowa i międzynarodowa w obszarze realizacji badań i wypracowywaniu informacji. Upowszechnianie dobrych praktyk.

Wdrażające

Opracowanie systemu monitorowania i zarządzania wypracowanymi wnioskami i rekomendacjami.