Model prognostyczny rozwoju województwa małopolskiego

(Aplikacja użytkowa)

 

chart

Aplikacja „Model prognostyczny rozwoju województwa małopolskiego(MplMOD)” jest narzędziem umożliwiającym przeprowadzanie oraz porównywanie symulacji rozwoju województwa małopolskiego. Łączy w sobie jądro, jakim jest nowoczesny strukturalny, dynamiczny, stochastyczny model równowagi ogólnej (klasy DSGE, z ang. Dynamic Stochastic General Equilibrium), moduł symulacyjny oparty o tzw. filtr Kalmana służący do obliczania wpływu interwencji publicznych oraz przyjazny interfejs użytkownika umożliwiający wprowadzanie danych, tworzenie wykresów oraz eksportowanie wyników do arkusza kalkulacyjnego.

Model wykorzystany w aplikacji jest modelem makroekonomicznym dużej skali. Umożliwia wiarygodne modelowanie szeregu interwencji publicznych: wydatków unijnych w podziale na 12 kategorii ekonomicznych oraz 3 źródła finansowania – UE, współfinansowanie krajowe i regionalne, zmiany w polityce fiskalnej; oraz czynników egzogenicznych: zmian technologicznych, zmian popytu zewnętrznego i wewnętrznego, zmian na rynku pracy.

Model dla województwa małopolskiego jest:

 • Modelem dużej skali – ma ponad 2000 zmiennych
 • Wielosektorowy – wyróżniono 5 sektorów (zgodnych z PKD 2007): rolnictwo; przemysł; budownictwo; usługi „podstawowe” (handel, transport, hotelarstwo, gastronomia, informacja); pozostałe usługi
 • Powiązania pomiędzy sektorami modelowane są za pomocą regionalnych tablic I/O stworzonych przez zespół IBS
 • Modelem gospodarki otwartej, prowadzącej wymianę z resztą kraju i zagranicą

 

Aplikacja umożliwia:

 • Określenie wielkości zmiennych scenariuszowych (interwencyjnych) takich jak: wielkość środków europejskich, stawki podatkowe
 • Wybór pożądanych zmiennych wynikowych np.: wielkość PKB, stopa bezrobocia
 • Wyeksportowanie wyników do arkusza kalkulacyjnego
 • Tworzenie wykresów oraz wstępną analizę wyników

 

Przykładowe wykorzystanie aplikacji:

 • Określenie wpływu funduszy unijnych na lata 2014-2020
 • Porównanie alternatywnych metod wykorzystania funduszy unijnych w celu optymalizacji struktury wydatków na poszczególne kategorie
 • Porównanie wpływu zmian różnych stawek podatkowych na wielkość dochodów publicznych na różnym szczeblu samorządu oraz wpływu na gospodarkę regionu
 • Określenie wpływu potencjalnego spowolnienia gospodarczego w krajach Unii Europejskiej
 • Zbadanie możliwości przeciwdziałania skutkom spowolnienia gospodarczego w krajach Unii Europejskiej.

 

Pobierz moduł prognostyczny

Pobierz plik pomocy