Zbiory danych podatkowych z Izby Skarbowej jako źródło wiedzy o Małopolsce

Zbiory danych podatkowych z Izby Skarbowej jako źródło wiedzy o Małopolsce

Niniejsza analiza informacji na temat złożonych PIT-11 dotyczy przedziału ostatnich dziesięciu lat, a więc praktycznie całego okresu od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej. Dane wskazują na przyrost liczby informacji PIT-11 w Małopolsce, co oznacza podejmowanie dodatkowego zatrudnienia przez pracowników i obejmowanie systemem podatkowym nowych grup ludności. Analizując dane na przestrzeni kilku lat widać zmiany, gdzie jednostki działające w sekcjach produkcyjnych wystawiają mniej informacji PIT-11, a podmioty z sekcji usługowych więcej. Zmiany obrazują stopniową zmianę struktury gospodarki. Coraz większy udział w kreowaniu rynku pracy mają firmy z siedzibą poza województwem. Nastąpił również wzrost odsetka podatników mieszkających w coraz większych odległościach od siedziby płatnika, co jest efektem zwiększającej się mobilności zawodowej mieszkańców, będącej również efektem poprawy warunków dojazdu do pracy.

Zbiory danych zawierają informację o gminie, w której zlokalizowany jest płatnik, rodzaj działalności wg PKD 2007, informację o gminie zamieszkania podatnika i liczbę występujących powiązań, czyli liczbę informacji PIT-11 przekazanych mieszkańcom danej gminy. Dane ukierunkowane były na podatników, a więc osoby fizyczne objęte obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego, niezależnie od lokalizacji krajowego płatnika (pracodawcy).

Materiał został opracowany na podstawie baz danych przekazanych przez Izbę Skarbową w Krakowie oraz Izbę Skarbową w Rzeszowie za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z analizą „Zbiory danych podatkowych z Izby Skarbowej jako źródło wiedzy o województwie”– pełny tekst raportu.