Przedsiębiorczość studentów w Małopolsce

Globalizacja, dynamiczne zmiany ekonomiczno-społeczne oraz rozwój gospodarki opartej na wiedzy wymuszają zmiany postaw wśród studentów. Z badania Przedsiębiorczości wśród małopolskich studentów wynika, że nieco ponad 25% z badanej grupy studentów pracowało, otrzymując wynagrodzenie, niecałe 10% była aktywna zawodowo, ale pracę swoją świadczyła nieodpłatnie w ramach praktyk lub staży studenckich.

Przedsiębiorczość to kategoria często wykorzystywana jako miernik rozwoju. Wysoki poziom przedsiębiorczości przekłada się na bogactwo mieszkańców i służy rozwojowi regionu przez nich zamieszkiwanego. Mnogość firm na lokalnym rynku pracy generuje miejsca pracy oraz co równie istotne stanowi bazę podatkową. Nie dziwi więc, że lokalne władze zabiegają o nowe podmioty gospodarcze, wykorzystując w tym celu dostępne instrumenty, służące wspieraniu przedsiębiorczości. Wśród nich wyróżnić można te, które służą rozwijaniu postaw przedsiębiorczych na wszystkich etapach kształcenia. Raport ” Przedsiębiorczość studentów w Małopolsce” poświęcony jest diagnozie postaw przedsiębiorczości wśród studentów małopolskich uczelni.

Z badania wynika, że w grupie studentów podejmujących kształcenie na małopolskich uczelniach, wśród tych realizujących ostatni rok kształcenia ponad 1/3 brała pod uwagę, w nieokreślonej przyszłości, założenie własnej działalności gospodarczej. W gronie tych osób znalazły się między innymi takie, które już posiadały firmę lub podjęły kroki do jej założenia. Gdy studentów poproszono o uściślenie wizji dotyczących przyszłych planów zawodowych, zainteresowanie założeniem własnej firmy zmniejszało się i już tylko 14,6% studentów ostatnich lat nauki planowało w perspektywie najbliższych dwóch lat założyć własną firmę, a kolejne 2,7% przejąć firmę po najbliższych. Najwięcej wskazań uzyskała kategoria pracy najemnej, w prywatnej firmie. Taką potencjalną ścieżkę kariery zawodowej wskazała połowa badanych studentów.

 

Forma, w jakiej studenci najchętniej podjęliby pracę w okresie do 2 lat po zakończeniu studiów (możliwość wskazania tylko jednej odpowiedzi)

 

Źródło: opracowanie własne

Wśród studentów uczelni wyższych, największy odsetek osób planujących prowadzenie działalności gospodarczej studiuje w Małopolskiej Wyższej Szkole im. Józefa Dietla w Krakowie (46,2%), Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej (40,0%), Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji i Zdrowia (39,2%) oraz Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego (37,0%). Studenci największych uczelni publicznych to grupa zdecydowanie mniej zainteresowana zakładaniem firmy.

Plany związane z prowadzeniem firmy – samodzielnie założonej lub przejętej po najbliższych – bywają ściśle powiązane z aktywnością zawodową ankietowanych studentów, realizowaną w trakcie trwania studiów. Osoby zainteresowane pracą w ramach własnej działalności to najczęściej osoby, które już na etapie kształcenia podejmowały pracę zawodową. Aż 47% studentów łączy edukację z aktywnością zawodową. Prawidłowość ta będzie najlepiej zauważalna na poniżej prezentowanym wykresie – wyższej aktywności zawodowej (punkty na prawo od wartości średniej równej 47% wyznaczonej pionową linią) towarzyszą częstsze deklaracje prowadzenia własnej firmy (punkty powyżej wartości średniej równej 17% wyznaczonej poziomą linią).

 

Plany dotyczące zakładania firmy i aktywność zawodowa studentów – w ujęciu poszczególnych zmiennych

Źródło: opracowanie własne

 

Cechy, które najmocniej sprzyjają planom zakładania własnej firmy to:

  • tradycje przedsiębiorczości w rodzinie (aż 29% studentów, w których najbliższej rodzinie ktoś prowadził firmę wiąże swoją przyszłość z prowadzeniem firmy),
  • nauka w uczelni niepublicznej (31%),
  • odpłatność za naukę na studiach (29%),
  • nauka w trybie niestacjonarnym (27%),
  • uczęszczanie na jednolite studia magisterskie (26%),
  • studiowanie na ostatnich latach studiów (4. rok – 26% oraz 5. rok – 24%),
  • studiowanie na kierunkach związanych z rolnictwem (25%) oraz usługami (24%).

 

Czynniki wpływające na chęć prowadzenia własnej firmyŹródło: opracowanie własne

 

Większość przebadanych studentów, która została proszona o uzasadnienie wyboru ścieżki kariery zawodowej polegającej na założeniu działalności gospodarczej, wskazywała na związane z nią możliwości samorealizacji, uzyskiwania satysfakcji z pracy oraz wyższych zarobków. Stosunkowo często, częściej niż dla co trzeciej osoby, wpływ na podjęcie takiej decyzji odgrywały również takie czynniki, jak nienormowany czas pracy oraz dobra atmosfera w miejscu pracy. Studenci, którzy planowali przejęcie firmy od najbliższej rodziny, wskazywali analogiczne czynniki wpływające na decyzję, inna okazywała się jedynie hierarchia najpopularniejszych odpowiedzi – najwięcej badanych podkreślało korzyść w postaci wysokich zarobków, samorealizacja i satysfakcja z pracy znalazły się na drugim miejscu. Wśród częstych wskazań wyróżnić można także dobrą atmosferę w miejscu pracy oraz podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania, infografikami oraz streszczeniem raportu w języku polskim i angielskim.