Warunki życia w miastach w kontekście dostępności wybranych usług publicznych – komponent 2. dla Małopolski

W ramach badania Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich, powstały raporty cząstkowe w zakresie komponentu 2. pn. Warunki życia w miastach w kontekście dostępności wybranych usług publicznych.

Komponent ten obejmuje ocenę poziomu i warunków życia w miastach przez pryzmat wybranych czynników, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności usług publicznych i funkcjonowania instytucji publicznych.

Województwo małopolskie było jednym z sześciu województw, które wzięły udział w partnerskim projekcie badawczym pt. Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich. Województwem, które przewodziło projektowi było pomorskie. Ponadto wzięły w nim udział województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie.

Badanie składało się z trzech komponentów, a w tym z raportów cząstkowych. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę komponentu drugiego Warunki życia w miastach w kontekście dostępności wybranych usług publicznych.

Komponent 2. Warunki życia w miastach w kontekście dostępności wybranych usług publicznych obejmuje ocenę poziomu i warunków życia w miastach przez pryzmat wybranych czynników, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności usług publicznych i funkcjonowania instytucji publicznych, które w znacznym stopniu determinują atrakcyjność miast głównie dla mieszkańców, a także inwestorów, przedsiębiorców, czy turystów.

W ramach badania przeanalizowano dziesięć obszarów badawczych oraz szczegółowych zagadnień badawczych. Przyjęto dwie grupy tematyczne:

I. Wybrane czynniki warunków życia:

  • Środowisko przyrodnicze;
  • Infrastruktura mieszkaniowa;
  • Zamożność mieszkańców;
  • Bezpieczeństwo;

II. Dostępność usług publicznych:

  • Infrastruktura sieciowa;
  • Ochrona zdrowia;
  • Pomoc i integracja społeczna;
  • Edukacja oraz zorganizowana opieka nad dziećmi do lat 3;
  • Kultura i sztuka, sport i rekreacja;
  • Administracja wszystkich szczebli.

Podział na dwie grupy tematyczne ma swoje konsekwencje w przyjętych metodach badawczych. Warunki życia determinują bezpośrednio jakość życia w określonych lokalizacjach, pozostając charakterystykami miejsc. Tym samym nie było konieczności wykonania dodatkowych analiz dostępnościowych uwzględniających sytuację poza granicami miast. Natomiast dostępność do usług jest również elementem jakości życia, ale odnosi się także do obiektów świadczących usługi poza miejscem zamieszkania.

Zakres przestrzenny badania objął całe województwo, najczęściej (w zależności od dostępnych danych) z uwzględnieniem średnich dla całego kraju. Szczególny nacisk został położony na analizę wszystkich miast w regionie w podziale na typy, najczęściej odnosząc sytuację do średniej w danym typie miast dla całego kraju.

Zapoznaj się z raportem Komponent 2. dla województwa małopolskiego

Komponent 2. dla pozostałych województw:

Komponent 2. dla województwa pomorskiego

Komponent 2. dla województwa kujawsko-pomorskiego

Komponent 2. dla województwa łódzkiego

Komponent 2. dla województwa warmińsko-mazurskiego

Komponent 2. dla województwa zachodniopomorskiego