Turystyka zdrowotna w województwie małopolskim

Głównym celem badania „Turystyka zdrowotna w województwie małopolskim” była diagnoza stanu obecnego oraz perspektyw rozwoju turystyki zdrowotnej w województwie małopolskim w kontekście znaczenia dla regionalnej gospodarki.

 

 

Turystyka zdrowotna w badaniu obejmuje turystykę medyczną i uzdrowiskową, bez turystyki SPA & Wellness.

Polska jest wskazywana jako jedno z ważniejszych miejsc na mapie turystyki medycznej. Health and Wellnesstourism In Poland szacuje, że na przestrzeni lat 2006 – 2011 wartość rynku wzrosła o ponad 75%, z 2,31 mld zł do 4,04 mld zł.

Małopolska jest najpopularniejszym turystycznie regionem w Polsce. Wzrastająca z roku na rok ilość turystów krajowych i zagranicznych wspiera dynamiczny rozwój poszczególnych segmentów turystyki w tym turystyki zdrowotnej, która staje się coraz istotniejszą gałęzią gospodarki województwa małopolskiego. Małopolska plasuje się w czołówce polskich regionów oferujących usługi uzdrowiskowe, jest najbogatszym regionem w kraju pod względem wielkości, różnorodności, jakości i wykorzystania złóż wód o walorach leczniczych. Wysoka jakość i standard usług medycznych, niskie koszty oraz niedostępność usług w innych krajach budują pozycję konkurencyjną małopolskich podmiotów medycznych.

Śledzenie trendów, dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości małopolskich podmiotów medycznych i uzdrowiskowych oraz diagnozowanie barier rozwoju ułatwia dostosowanie instrumentów wsparcia władzom regionalnym. W analizie poddano rynek turystyki medycznej w Małopolsce ze szczególnym uwzględnieniem trendów na rynku podaży, popytu i specyfiki medycznego produktu turystycznego. Dokonano diagnozy turystyki uzdrowiskowej w Małopolsce z uwzględnieniem poziomu konkurencyjności uzdrowisk. W ramach badania oceniono pozycję konkurencyjną Małopolski w kontekście całości sektora turystyki zdrowotnej w wymiarze krajowym, przy uwzględnieniu miejsca Polski na mapie światowych trendów w tym zakresie.

Na potrzeby badania określono strategiczne kierunki rozwoju wraz z propozycjami działań stymulujących podnoszenie konkurencyjności segmentu turystyki zdrowotnej w województwie.