Sytuacja małopolskich podmiotów gospodarki narodowej w obliczu epidemii Covid-19

Ograniczenia związane z pierwszą falą epidemii dotknęły praktycznie wszystkie podmioty gospodarki narodowej, chociaż z różnym skutkiem. Większość dosyć szybko przywróciła swoje możliwości działania i szybko odrobiła lub odrabia straty.

Na wciąż nie w pełni rozwiązane problemy z okresu wiosennego nałożyła się druga, jesienna fala epidemii, przynosząc dodatkowe wyzwania. Sytuacja podmiotów w ciągu roku uległa więc znacznemu skomplikowaniu na wszystkich polach działalności. Niemal 3/4 respondentów przyznało, że wprowadzenie stanu epidemicznego spowodowało straty finansowe.

Tarcze antykryzysowe kołami ratunkowymi

Dla wielu podmiotów „kołem ratunkowym” w najtrudniejszym okresie było wsparcie skierowane do podmiotów w ramach tarcz antykryzysowych, wdrażanych zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym bądź lokalnym. Z mechanizmów wsparcia w ramach tarcz antykryzysowych skorzystała jednak tylko część uprawnionych. Wielu przedsiębiorców twierdzi, że nie wiedziało o dostępnych formach pomocy, jednak wciąż jej oczekuje, przede wszystkim w formie wsparcia finansowego w różnej postaci, również poprzez umorzenie lub odroczenie płatności obligatoryjnych. Firmy zainteresowane są również m.in. doradztwem, szkoleniami, stabilnością przepisów.

 

Straty na wszystkich polach działalności

Na skutek wprowadzenia stanu epidemii i związanych z tym obostrzeń niemal połowa z badanych podmiotów odczuła ograniczenie swojej działalności, m.in. poprzez zmniejszenie liczby klientów, ograniczenie wielkości produkcji i świadczonych usług, a prawie co piąty podmiot stanął wobec konieczności całkowitego wstrzymania działalności. Osłabiły się także kontakty z partnerami krajowymi, a w przypadku partnerów zagranicznych wiele powiązań uległo całkowitemu zawieszeniu.

Firmy podejmowały jednak różne działania by przeciwdziałać lub łagodzić skutki epidemii, jak choćby wprowadzenie pracy zdalnej i hybrydowej, otwarcie na media społecznościowe, przeniesienie do internetu procesu sprzedaży wyrobów i usług. Powszechne było dążenie podmiotów do ochrony i utrzymania załogi.

Wykres 1. Działania podejmowane przez podmioty gospodarki narodowej w reakcji na wprowadzenie stanu epidemicznego wg wielkości podmiotów
wykres 2

Źródło: opracowanie własne (n=1200)

***

Dane zostały sporządzone na podstawie badania pt. „Małopolskie podmioty gospodarki narodowej wobec epidemii Covid-19” . Celem badania było przedstawienie szeroko rozumianej zmiany kondycji podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego w okresie pandemii, jak również reakcja na „koła ratunkowe” przygotowywane w postaci „tarcz antykryzysowych” przez instytucje rządowe i samorządowe wszystkich szczebli.

Badaniem zostały objęte wszystkie rodzaje działalności zgodnie z Polską klasyfikacją Działalności 2007, bez sekcji A, na poziomie grup sekcji, a jako osobny podzbiór wydzielony został „sektor przemysłów czasu wolnego”. Przez grupy sekcji rozumiany jest układ stosowany przez Główny Urząd Statystyczny, tj.:

  • Przemysł (sekcje: B, C, D, E);
  • Budownictwo (sekcja F);
  • Handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja (sekcje G, H, I, J);
  • Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości (sekcje K, L);
  • Pozostałe usługi (sekcje M, N, O, P, Q, R, S, T).

Zapraszamy do lektury.