Stan i struktura działalności wynalazczej w Małopolsce w latach 2010–2016

Stan i struktura działalności wynalazczej w Małopolsce w latach 2010–2016

Przedmiotem analizy jest działalność innowacyjna oraz badawczo-rozwojowa małopolskich podmiotów gospodarczych i instytucji. Niniejsza analiza została opracowana na podstawie danych zastanych pozyskanych z Urzędu Patentowego RP (UP RP) oraz Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Poniżej prezentujemy najważniejsze wnioski płynące z badania.
Analiza obejmuje okres 2010–2016, w którym zostało zgłoszonych łącznie 2 988 wynalazków oraz 769 wzorów użytkowych w województwie małopolskim. Zarówno w zakresie liczby zgłoszonych wynalazków Małopolska lokuje się na wysokiej 3. pozycji zaraz po województwie mazowieckim i śląskim, jak i pod względem zgłoszonych wzorów użytkowych, po województwie śląskim oraz mazowieckim.

 

Wynalazki i wzory użytkowe zgłoszone w województwie małopolskim w latach 2010–2016, wraz z liniowym trendem zmian dla Małopolski

 

W okresie 2010–2016 podmioty z terenu regionu małopolskiego otrzymały łącznie 1 652 patenty (4. miejsce w skali kraju) oraz 476 praw ochronnych na wzory użytkowe (3. miejsce w skali kraju).
Wśród szkół wyższych z terenu Małopolski, którym przyznano najwięcej patentów i praw ochronnych w latach 2010–2016 dominują instytucje publiczne zlokalizowane na terenie miasta Krakowa, tj. Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Rolniczy.

Patenty i prawa ochronne otrzymane w okresie 2010–2016 w województwie małopolskim wg poszczególnych szkół wyższych (w %)

Na przestrzeni analizowanych lat w województwie małopolskim najwięcej wynalazków zgłoszono w obszarze „chemia”, w którym dominują dwie dziedziny, tj. materiały i metalurgia oraz technologie ochrony środowiska.

Struktura wynalazków zgłoszonych w okresie 2010–2016 w Małopolsce i Polsce wg poszczególnych obszarów (w %)


Zdecydowaną przewagą pod względem zarówno liczby zgłaszanych wynalazków i wzorów użytkowych, jak i otrzymanych patentów i praw ochronnych w skali Małopolski odznaczało się miasto Kraków.

Odsetek wynalazków zgłoszonych w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego w latach 2010–2016 (w %)

 

Zapraszamy do zapoznania się z analizą oraz streszczeniem.