Środki unijne w Małopolsce

Przedstawiamy Państwu kolejne opracowanie Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego – Fundusze europejskie w Małopolsce 1(13) raport roczny, na temat wykorzystania funduszy europejskich w województwie małopolskim, w którym szczególny nacisk położono na środki unijne z perspektywy finansowej 2014–2020.

Pod koniec 2016 roku było podpisanych 671 umów na realizację projektów w Małopolsce na kwotę 6 154,2 mln zł (w tym wkład unijny: 3 782,9 mln zł). Dzięki temu Małopolska zajęła 9. miejsce w kraju pod względem liczby podpisanych umów oraz 8. pod względem wartości projektów.

Biorąc pod uwagę zaangażowanie w projekty województwo małopolskie wiedzie prym w obszarach związanych z badaniami, rozwojem, innowacyjnością i nowoczesnymi technologiami. Zajmuje 3. miejsce pod względem liczby umów zawartych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, 1. miejsce w odniesieniu do wartości całkowitej (1 447,3 mln zł) i dofinansowania unijnego do tych projektów (589,2 mln zł), 1. miejsce co do wartości, a 2. pod względem liczby projektów wpisujących się w cel tematyczny 1 „Wspieranie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych”.

418 beneficjentów mających siedzibę w Małopolsce podjęło się realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych w okresie 2014–2020. Stanowią oni 6,8% wszystkich beneficjentów w kraju, z którymi zostały zawarte umowy na dofinansowanie projektów.

W latach 2004–2016 do rąk małopolskich rolników trafiło prawie 5 mld zł tytułem płatności bezpośrednich, w tym 3,1 mld zł jako jednolite płatności obszarowe (JPO). W 2016 roku zostało wypłacone 318,3 mln zł, z czego 146,2 mln przypadnie na JPO.

Do końca 2016 roku wartość zrealizowanych płatności dla beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 z terenu Małopolski wyniosła 148,5 mln zł, co uplasowało województwo na 12. miejscu w kraju.

Gminy i powiaty podpisały za pośrednictwem Województwa Małopolskiego 85 umów na modernizację bądź budowę dróg gminnych i powiatowych na trenach wiejskich, finansowanych z PROW 2014–2020.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem: Fundusze europejskie w Małopolsce 1(13) raport roczny oraz streszczeniami w wersji polskiej i angielskiej!