Realia, wyzwania i miejsce turystyki w gospodarce Małopolski

O tym, jakie są realia i główne wyzwania branży turystycznej oraz jej miejsce w gospodarce regionu, mówi raport pt. „Rola turystyki w gospodarce województwa małopolskiego”.

Od wielu lat obserwowany jest stały wzrost zainteresowania przyjazdami do Małopolski zarówno wśród mieszkańców innych regionów kraju, jak i gości zagranicznych. Małopolska jest dla nich atrakcyjna nie tylko pod względem turystycznym i kulturalnym, ale również jako centrum konferencyjno-biznesowe, ważny ośrodek religijny, miejsce atrakcyjne do uprawiania sportu, rekreacji czy udziału w imprezach rozrywkowych.

Teraźniejszość i przyszłość branży turystycznej oczami jej przedstawicieli

Zdaniem uczestników badania przyszłość turystyki w regionie to przede wszystkim turystyka miejska i kulturowa oraz turystyka biznesowa i MICE. Wśród rynków strategicznych dla bieżącej działalności przedsiębiorstw najczęściej wskazywane są rynek europejski razem z Rosją, rynek krajowy oraz rynek wewnętrzny (województwo). Przedstawiciele firm uczestniczących w badaniu zakładają, że w ich przyszłej działalności utrzyma się strategiczna rola krajów europejskich i Rosji. Zmniejszy się natomiast dla nich znaczenie rynku wewnętrznego, a wzrośnie krajowego oraz krajów azjatyckich.

Wśród grup docelowych ponad 40% przedsiębiorstw wskazuje na rodziny z dziećmi, grupy szkolne, turystów biznesowych i seniorów. Do nowych rodzajów i grup klientów chce w najbliższych latach dotrzeć 60% firm, które planują w przyszłości utrzymać status lub rozszerzyć działalność. Najczęściej wskazywane nowe grupy to seniorzy, turyści zdrowotni i turyści biznesowi.

Wykres 1. Nowe rodzaje lub grupy klientów, do których firma planuje skierować ofertę (liczba wskazań)

wykres 1Źródło: badanie własne, n=56 (możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi)

Aby utrzymać się na rynku potrzebny jest rozwój

Firmy dostrzegają konieczność rozwoju poprzez wprowadzanie do sprzedaży nowych rodzajów usług i produktów. Ważnym dla utrzymania się na rynku aspektem jest nowoczesność firm, zarówno pod względem wyposażenia i organizacji pracy, jak i cyfryzacji niektórych procesów. Firmy dostrzegają także konieczność zacieśnienia współpracy pomiędzy firmami o różnej specjalizacji turystycznej (np. nocleg – transport – atrakcja turystyczna). Coraz większego znaczenia nabierają wyspecjalizowane grupy odbiorców oczekujących na określony rodzaj usługi bądź produktu, dostosowany do ich oczekiwań. Wymaga to od firm odpowiedniej elastyczności. Przedsiębiorstwa, które planują rozszerzenie działalności, będą bazować na poszarzeniu i dywersyfikacji oferty.

Wykres 2. Struktura rodzajów działań innowacyjnych według kategorii odpowiedzi

wykres 2

Źródło: badanie własne, n=42

Problemy branży turystycznej

Respondenci ujemnie ocenili rozwój gospodarczy całego sektora turystycznego. Skomplikowany system podatkowy, niesatysfakcjonująca współpraca z lokalnymi samorządami lub jej brak oraz duża konkurencja ze strony innych ośrodków turystycznych w województwie to najczęściej wskazywane problemy i bariery rozwoju działalności. Ponad 1/3 firm wskazała także, że utrudnienie stanowią czas dojazdu do Krakowa i innych atrakcji turystycznych w regionie, brak wykwalifikowanych pracowników oraz skomplikowany system prawny.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu.