Raport z badania – kondycja rodzin w Małopolsce

Prowadzone wspólnie z Województwem Podkarpackim (Liderem projektu), Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Urzędem Statystycznym w Rzeszowie badanie dotyczące kondycji społeczno-gospodarczej rodzin  z uwzględnieniem zjawiska depopulacji właśnie się zakończyło. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami. 

W trakcie realizacji badania przeprowadzono ankiety i wywiady pogłębione z mieszkańcami Małopolski odnośnie m.in. ich sytuacji rodzinnej, sposobów spędzania wolnego czasu czy podziału obowiązków domowych. Do zakresu badania włączono również opinie przedsiębiorców w kontekście realizowania w ich firmach polityki prorodzinnej, a także wywiady przeprowadzone z samorządami i instytucjami realizującymi zadania z zakresu wsparcia rodziny.

Efektem badania jest raport podsumowujący zebrane wyniki (osobny dla Małopolski i Podkarpacia) oraz raport ekspercki zawierający zestawienie opinii oraz rekomendacji osób pochodzących m.in. ze środowisk naukowych, organizacji pozarządowych czy jednostek administracji publicznej.

W badaniu przeprowadzonym w 2019 r. przeanalizowano sytuację społeczno-gospodarczą gospodarstw domowych w województwie małopolskim (a także podkarpackim), z uwzględnieniem wielu aspektów życia.

Jak wynika z tego badania, większość uczestniczących w badaniu Małopolan wyraża zadowolenie ze swojej sytuacji materialnej. Przeciętny dochód netto na 1 osobę w gospodarstwie domowym jest wyższy w miastach (2000 zł) niż na wsi (1650 zł). Dochody przekraczające 1500 zł osiągnęło 67% gospodarstw domowych bez dzieci i 40% gospodarstw domowych z dziećmi. W najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej znajdują się jednoosobowe gospodarstwa domowe prowadzone przez osoby powyżej 65 roku życia.

W opinii badanych w największym stopniu na poprawę ich sytuacji materialnej (80%) wpływa program 500+. Rzadziej wskazywano, że świadczenie daje możliwość oszczędzania (60%) czy wpływa na decyzje o powiększaniu rodziny (57,5%). Osoby z małych miast wskazywały, że efektem programu jest wycofywanie się z rynku pracy.

Ponad 75% ankietowanych deklaruje zadowolenie ze swojego życia rodzinnego, z czego więcej gospodarstw z dziećmi. Liczniejsze były odpowiedzi umiarkowanie pozytywne (42%) niż zdecydowanie pozytywne (30%). Brak zadowolenia z tego aspektu życia wyraziło mniej niż 10% respondentów. Co czwarty z respondentów zadeklarował, że chciałby mieć (kolejne) dziecko, a nieco ponad połowa nie chciałaby mieć (więcej) dzieci.

Badanie pokazuje, że ponad 80% Małopolan uczestniczących w badaniu zamieszkuje własne domy lub mieszkania. Łącznie 16% respondentów zadeklarowało, że mieszka w wynajmowanych domach lub mieszkaniach oraz w domach należących do ich rodziców lub rodziców współmałżonka/partnera. Respondenci z Krakowa częściej wynajmują mieszkania (27%), rzadziej są ich właścicielami (61% w porównaniu do ponad 80% w pozostałych podregionach).

W kwestii dostępu do podstawowych usług i instytucji publicznych, to ocena przedstawicieli gospodarstw domowych jest zróżnicowana. Zdecydowanie największa grupa respondentów za łatwy uznała w swojej miejscowości lub najbliższej okolicy dostęp do sklepu spożywczego (86%), do apteki (79%) oraz do lekarza pierwszego kontaktu (76%). Najmniej korzystnie oceniono z kolei dostępność lekarzy specjalistów oraz gabinetów rehabilitacyjnych. Biorąc pod uwagę obszar zamieszkania respondenta (w układzie miasto/wieś) należy podkreślić, że mieszkańcy obszarów wiejskich przeważnie oceniają dostęp do niemal wszystkich omawianych usług społecznych jako trudniejszy niż mieszkańcy miast.

Zapoznaj się z publikacjami:

Raport końcowy z badania pn. „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji”

Raport ekspercki z badania pn. „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji”