Projekt 6 regionów „Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich”

Województwo małopolskie było jednym z sześciu województw, które wzięły udział w projekcie badawczym pt. „Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich”.

Województwem, które przewodzi projektowi jest pomorskie. Ponadto biorą w nim udział województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie.

Celem projektu jest dostarczenie informacji na temat zakresu potencjałów i barier rozwojowych oraz powiązań funkcjonalno-przestrzennych ośrodków miejskich, a także:

  • analiza potencjału rozwojowego, funkcji gospodarczych oraz barier rozwojowych miast;
  • ocena poziomu i warunków życia w miastach ze szczególnym uwzględnieniem dostępności usług publicznych i funkcjonowania instytucji publicznych;
  • określenie relacji przestrzennych ośrodków miejskich i ich dostępności komunikacyjnej;
  • wsparcie działań samorządów województw m.in. w zakresie planowania i zarządzania rozwojem na poziomie lokalnym i regionalnym w zakresie polityki miejskiej;
  • podniesienie kompetencji zespołu realizującego projekt przez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk między ROT w zakresie realizacji badań, przygotowywania analiz społeczno-gospodarczych i terytorialnych oraz efektywniejszego wykorzystania istniejących narzędzi badawczych.

Zakres przedmiotowy badania składa się z trzech komponentów oraz raportów cząstkowych:

  • Komponent 1. Potencjał społeczno-gospodarczy i funkcje miast – obejmuje ocenę miast pod kątem ich potencjału rozwojowego, funkcji gospodarczych oraz barier rozwojowych z uwzględnieniem podziału na ośrodki o znaczeniu ponadregionalnym, regionalnym, subregionalnym i lokalnym;

Komponent 1 dla województwa małopolskiego

Komponent 1 dla województwa pomorskiego

Komponent 1 dla województwa kujawsko-pomorskiego

Komponent 1 dla województwa łódzkiego

Komponent 1 dla województwa warmińsko-mazurskiego

Komponent 1 dla województwa zachodniopomorskiego

  • Komponent 2. Warunki życia w miastach w kontekście dostępności wybranych usług publicznych – obejmuje ocenę poziomu i warunków życia w miastach przez pryzmat wybranych czynników, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności usług publicznych i funkcjonowania instytucji publicznych;

Komponent 2 dla województwa małopolskiego

Komponent 2 dla województwa pomorskiego

Komponent 2 dla województwa kujawsko-pomorskiego

Komponent 2 dla województwa łódzkiego

Komponent 2 dla województwa warmińsko-mazurskiego

Komponent 2 dla województwa zachodniopomorskiego

  • Komponent 3. Relacje przestrzenne i dostępność komunikacyjna – obejmuje określenie zasięgów oddziaływania miast (obszarów obsługi, zaplecza) i ich rangi usługowej na podstawie ciążeń transportowych. Istotnymi efektami tej części badania są wskaźniki dostępności transportowej poszczególnych ośrodków miejskich.

Komponent 3 dla województwa małopolskiego

Komponent 3 dla województwa pomorskiego

Komponent 3 dla województwa kujawsko-pomorskiego

Komponent 3 dla województwa łódzkiego

Komponent 3 dla województwa warmińsko-mazurskiego

Komponent 3 dla województwa zachodniopomorskiego


Podsumowaniem badań jest syntetyczna publikacja zawierające informacje na temat wszystkich województw pt. Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem.

Dla poszczególnych województw powstały też raporty metodyczne:

Raport metodyczny dla województwa małopolskiego

Raport metodyczny dla województwa pomorskiego

Raport metodyczny dla województwa kujawsko-pomorskiego

Raport metodyczny dla województwa łódzkiego

Raport metodyczny dla województwa warmisko-mazurskiego

Raport metodyczny dla województwa zachodniopomorskiego

Projekt, który rozpoczął się w lipcu 2018 roku stanowi odpowiedź na potrzeby informacyjne Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych we wspomnianych województwach. W badaniu zastosowano wspólną dla wszystkich województw metodykę badawczą, która daje możliwość porównania wyników i analizę kontekstową.

Źródło: https://psme.pomorskie.eu/projekty