Innowacyjność i działania badawczo-rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw. Działalność wynalazcza w Małopolsce

innowacje0

Innowacje stanowią rdzeń nowoczesnych strategii wzrostu gospodarczego. Obserwuje się dynamiczne przesuwanie struktur rozwiniętych gospodarek w kierunku przemysłów i usług bazujących na wiedzy. Kluczem do konkurencyjności jest innowacja, a tempo zmian w technologii sprawia, że tylko przedsiębiorstwo zdolne do wprowadzania innowacyjnych zmian może utrzymać się na rynku. Przyglądnięcie się tym procesom było głównym celem badania „Innowacyjność i działania badawczo-rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw. Działalność wynalazcza w Małopolsce”.

Współczesne procesy gospodarcze oraz rozwojowe kształtują się w coraz bardziej specyficznych układach powiązań, w których wytworzenie innowacyjnych bądź zaawansowanych technologicznie rozwiązań wymaga współpracy przedsiębiorstw z administracją publiczną, instytucjami otoczenia biznesu czy instytucjami naukowo-badawczymi.

Budowa nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy wymaga długookresowych inwestycji i systemowego wsparcia przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych czy instytucji otoczenia biznesu. Istotnym elementem dla tego ekosystemu jest pobudzanie współpracy oraz implementacja rozwiązań, które będą niwelować problem niedostatecznych mechanizmów wiązania badań naukowych ze zdolnością firmy do absorpcji nowych technologii, produktów czy innowacyjnych rozwiązań.

Postęp technologiczny Małopolski wymaga aktywnego udziału firm. Raport prezentuje wyniki badania ilościowego wśród małopolskich firm w zakresie stanu i planów we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań i nowych technologii oraz diagnozę stanu i struktury działalności wynalazczej w Małopolsce. W celu przeanalizowania stanu i struktury działalności wynalazczej w pozyskano zestawienie danych dotyczących liczby zgłoszonych wynalazków, wzorów użytkowych oraz udzielonych patentów i praw ochronnych dla Polski w podziale administracyjnym oraz dla powiatów Małopolski. W celu klasyfikacji działalności wynalazczej zastosowano metodę podziału klasyfikacji gospodarczych w podziale na 35 technologii opracowaną przez klasyfikacja dr Ulricha Schmocha.

Raport opracowano na podstawie danych ilościowych zebranych od 450 firm zarejestrowanych na terenie Małopolski oraz o dane pozyskane z Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej.

Zapraszamy do lektury.

Innowacyjność i działania badawczo – rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw. Działalność wynalazcza w Małopolsce – raport

Innowacyjność i działania badawczo – rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw. Działalność wynalazcza w Małopolsce – streszczenie