Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w województwie małopolskim w 2015 roku

W 2015 roku deklarowane przychody podatników z Małopolski wyniosły 188,5 mld zł, a do­chody 65,8 mld zł. Podatnicy wykazujący przychody tytułem prowadzenia działalności gospo­darczej wykazali dochody o ponad 78% wyższe od podatników niezwiązanych z tym źródłem przychodów.

Z analizy danych wynika, że wzrosła liczba informacji PIT-11 wydawanych podatnikom zamieszkałym w województwie małopolskim z tytułu stosunku służbowego, pracy i po­krewnych, co może być efektem zwiększającej się podaży miejsc pracy. W 2015 roku wystawionych zostało 1,26 mln takich informacji.

1/3 podatników otrzymujących informacje PIT-11 i deklaracje PIT-40, mających dochody ze stosunku pracy, służbowego i pokrewnych wykazuje zwiększone koszty tytułem dojazdów do pracy w innej miejscowości. Przestrzennie liczba tych podatników kon­centruje się w północno-zachodniej części województwa. Jest to w znacznej mierze podykto­wane powiązaniami z przedsiębiorstwami zlokalizowanymi w województwie śląskim, zwłaszcza w przypadku nadgranicznych gmin.

W świetle przekazanych informacji PIT-11, spośród podatników zamieszkałych w Mało­polsce, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub pokrewnych, przeszło 1/5 to pracowni­cy firm zlokalizowanych poza województwem małopolskim. Trend ten ma charakter wyraźnie nasilający się. Wśród województw wykazujących istotny wzrost udziału w kształtowaniu rynku pracy Małopol­ski należy wymienić województwo mazowieckie, dolnośląskie i wielkopolskie. Natomiast maleje udział województwa śląskiego. Udział Mazowsza w kształtowaniu rynku pracy jest efektem przenoszenia central/dyrekcji różnych instytucji lub przedsiębiorstw do Warszawy. Najmniejszy udział małopolskich firm odnotowany jest w gminach Małopolski Zachodniej.

W około 2/3 małopolskich gmin większość podatników pracujących w miejscowości zamieszkania pracuje w zakładach płatników z Małopolski, położonych na terenie ich własnej gminy. Zwiększony ruch wahadłowy dostrzegany jest w gminach wokół większości miast powiatowych. Firmy zlokalizowane w Krakowie wykorzystują potencjał pracowniczy przyległych gmin w sposób dosyć zrównoważony. We wszystkich gminach powia­tu ziemskiego krakowskiego liczba pracujących „na miejscu” jest większa od liczby dojeżdża­jących do pracy, a więc mieszkańcy tych gmin mają gdzie pracować i warunki pracy są na tyle konkurencyjne, że nie opłaca się ponosić kosztów dojazdu.

Zeznania roczne o wysokości osiągniętego przychodu i pobranych zaliczkach tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych złożyło 1,8 mln mieszkań­ców Małopolski. W stosunku do roku poprzedniego odnotowano wzrost tej liczby o prawie 50 tys.

Średni roczny dochód wykazywany przez płatnika z Małopolski za 2015 rok wyniósł 38 514 zł.

Zespół Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego prowadzi analizy danych podatkowych od kilku lat. Przy pozyskiwaniu danych ograniczono się do zestawu deklaracji podatkowych, stanowiących źródło informacji o przeszło 90% całkowitych wielkości (liczba podatników, przychód, dochód). Zrezygnowano z analiz dotyczących podatników podatku dochodowego od osób fizycznych ze względu na rozliczanie metodą przedsiębiorstw, przez co niemożliwe okazało się wyliczenie wiarygodnych informacji o uzyskiwanych przychodach nawet na poziomie województwa. Przedstawione wyniki analiz ograniczają się do podstawowych informacji, wskazując na zaobserwowane trendy i zróżnicowanie lokalne.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania oraz jego streszczeniami w wersji polskiej i angielskiej.