Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2018 roku

Dane z ponad 1 657,1 tys. informacji podatkowych PIT-11 pochodzących od mieszkańców Małopolski, wzrost liczby wydanych informacji PIT-11 o 4,2% w okresie 2017-2018 w skali województwa, największa liczba podatników w branży „Przetwórstwo przemysłowe” – 278,3 tys. dokumentów, najwyższy przyrost liczby wydanych informacji podatkowych w branży „Informacja i komunikacja” – o 15,9%.

To najważniejsze informacje płynące z raportu opracowanego przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Raport „Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2018 roku” prezentuje najważniejsze informacje na temat liczby oraz rodzajów działalności podejmowanych przez mieszkańców województwa małopolskiego w oparciu o informacje podatkowe PIT-11 wydane za 2018 rok.

Raport został opracowany na podstawie danych z 1 657,1 tys. informacji podatkowych PIT-11 podatników, którzy w 2018 roku uzyskali przychody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, udostępnionych przez Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie. Podstawą opracowania były dane dotyczące między innymi siedziby płatnika, rodzaju działalności płatnika, czy gminy w której zamieszkuje podatnik. Dzięki takiemu zestawieniu danych, przeanalizowano potencjał rynku pracy według miejsca zamieszkania podatników oraz powiązania przestrzenne, nierzadko determinujące rodzaj działalności.

Główna część raportu składa się z podrozdziałów podzielonych według klucza dziewiętnastu branż (sekcji PKD 2007).


Kto na początku, a kto na końcu stawki?

Dominującą działalnością, w której wydano najwięcej dokumentów podatkowych w 2018 roku było przetwórstwo przemysłowe. W tej branży rozdysponowano podatnikom 278,3 tys. dokumentów.

W drugiej pod względem liczebności branży „Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle”, stały trend zwyżkowy w 2018 roku osiągnął liczbę 264,9 tys. dokumentów podatkowych. Kolejne miejsce zajęły podmioty zaliczone do sekcji „Budownictwo”, których liczba osiągnęła wartość 134,9 tys. podatników.


Wykres 1. Liczba informacji PIT-11 wydanych mieszkańcom województwa małopolskiego w 2018 roku wg sekcji PKD

Liczba informacji PIT-11 wydanych mieszkańcom województwa małopolskiego w 2018 roku wg sekcji PKDŹródło: opracowanie własne


Co ciekawe, najwyższym przyrostem liczby wydanych informacji podatkowych wśród mieszkańców Małopolski, cechowały się sekcje związane z tzw. potencjałem intelektualnym – „Informacja i komunikacja” oraz „Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna”. Dla tej pierwszej wydano o 15,9%, tj. o 11,5 tys. więcej informacji podatkowych niż rok wcześniej.

Na dalszych miejscach, z nieco niższą dynamiką przyrostu, plasują się:

  • „Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi” –  9,8% (przyrost o 5,3 tys. PIT-11)
  • „Transport i gospodarka magazynowa” – 8,4%  (przyrost o 6,0 tys. dokumentów)

Jednocześnie należy podkreślić, że najgłębszy spadek zanotowały branże „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” – o 4,1% oraz „Górnictwo i wydobywanie” – o 1,6%.


Mapa 1. Przyrost liczby podatników w gminach województwa małopolskiego w okresie 2017-2018

 

Przyrost liczby podatników w gminach województwa małopolskiego w okresie 2017-2018Źródło: opracowanie własne


Specjalizacje w powiatach

Warto zwrócić uwagę, że na podstawie zebranych danych o wydanych informacjach PIT-11 według miejsca zamieszkania podatników, można zdefiniować potencjalne specjalizacje mieszkańców poszczególnych powiatów Małopolski (uwzględniając powyższe rodzaje działalności w układzie sekcji PKD). W przypadku powiatów, struktura wydanych informacji PIT-11
w większym stopniu odpowiada strukturze gospodarki danego obszaru.

Na przykład w dominującej sekcji „Przetwórstwo przemysłowe” na szczególną uwagę zasługuje lokalizacja „pasa przemysłowego” ciągnącego się od Krakowa, poprzez Skawinę, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Andrychów i Kęty. Silna koncentracja dokumentów wydanych przez podmioty branży „Przetwórstwo przemysłowe” występuje np. w powiecie wadowickim, gdzie stanowią one 30,8% wszystkich informacji PIT-11 wydanych mieszkańcom tego powiatu.


Mapa 2. Informacje PIT-11 wydane mieszkańcom Małopolski przez firmy działające w ramach sekcji C „Przetwórstwo przemysłowe” wg powiatów i gmin

Informacje PIT-11 wydane mieszkańcom Małopolski przez firmy działające w ramach sekcji C „Przetwórstwo przemysłowe” wg powiatów i gmin

Źródło: opracowanie własne


We wspomnianym „pasie przemysłowym”, w porównaniu do 2017 roku, nastąpił przyrost wydanych dokumentów PIT-11 o prawie 7 tys. (o 2,5%). Najwięcej z tych osób mieszka w Krakowie (15,8%), a kolejne miejsca zajmują mieszkańcy powiatu wadowickiego (8,5%), powiatu krakowskiego (8,0%) i powiatu oświęcimskiego (7,4%).

Specjalizacja działalności widoczna jest też na przykładzie powiatu tatrzańskiego, gdzie dominują informacje wydane przez podmioty działające w ramach „Działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi” – 4 043 wydane dokumenty, tj. 18,6% wszystkich dokumentów wydanych podatnikom z powiatu tatrzańskiego (średnia wojewódzka wynosi 3,8%). Natomiast podmioty branży „Przetwórstwo przemysłowe” w powiecie tatrzańskim wydały „tylko” 1 199 dokumentów, tj. 5,5%, wobec średniej wojewódzkiej wynoszącej 17,6%.

Gdzie szukać potencjału?

Ciekawie na tle pozostałych obszarów działalności prezentuje się branża „Informacja i komunikacja”, która zanotowała największy przyrost liczby wydanych informacji podatkowych (o 15,9%, tj. o 11,5 tys. więcej niż w 2017 roku). Do tej branży zaliczają się takie podklasy, jak m.in. działalność związana z oprogramowaniem, doradztwo w zakresie informatyki, przetwarzanie danych (zarządzanie stronami), działalność portali internetowych, czy agencji informacyjnych. Na podstawie otrzymanych danych można wysunąć wniosek, iż nowoczesne techniki informatyczne stanowią obszar olbrzymiego potencjału i zapotrzebowania na działalność i usługi w tym zakresie.


Tabela 1. Liczba wydanych mieszkańcom województwa małopolskiego informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy przez płatników działających w dziale 62 „Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana” i dział 63 „Działalność usługowa w zakresie informacji” wg podklas działalności

Liczba wydanych mieszkańcom województwa małopolskiego informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy przez płatników działających w dziale 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana i dział 63 Działalność usługowa w zakresie informacji wg podklas działalności

Źródło: opracowanie własne


Natomiast problemem wydaje się silna koncentracja przestrzenna podmiotów branży w zaledwie kilku powiatach, podczas gdy w pozostałych można zanotować brak lub znikomą liczbę tych podmiotów. Zdecydowana większość podatników otrzymujących informacje podatkowe PIT-11 od firm branży „Informacja i komunikacja” zamieszkuje głównie miasto Kraków (65,8% dokumentów), powiat krakowski (7,7%) i powiat wielicki (4,0%).

Przykładem mogą być firmy zaliczone do podklasy „Działalność związana z oprogramowaniem”, z których ponad 70% informacji podatkowych trafiło do mieszkańców Krakowa, Wieliczki, Skawiny, Zabierzowa i Zielonek.

∗∗∗

Pełna wersja raportu „Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2018 roku”