Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2017 roku

Publikacja jest analizą obszarów działalności podejmowanych przez mieszkańców województwa małopolskiego w oparciu o informacje podatkowe PIT-11 wydane za 2017 rok.

  • dane uzyskane z ponad 1 589,6 tys. informacji podatkowych PIT-11 pochodzących od mieszkańców Małopolski za 2017 rok,
  • wzrost liczby wydanych informacji PIT-11 o 18,9% w okresie 2016-2017 w skali województwa,
  • największa liczba podatników w branży „Przetwórstwo przemysłowe” – 271,4 tys. dokumentów,
  • przyrost liczby podatników we wszystkich powiatach, a szczególnie: wadowickim – o 27,9%, bocheńskim – o 23,5%, wielickim – o 22,5% i mieście Kraków – o 20,4% (przekroczenie średniej wojewódzkiej).

Raport „Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2017 roku” został opracowany przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Publikacja jest analizą obszarów działalności podejmowanych przez mieszkańców województwa małopolskiego w oparciu o informacje podatkowe PIT-11 wydane za 2017 rok.

Podstawą opracowania były dane dotyczące miejsca zamieszkania płatnika, stąd nieprecyzyjne dane dotyczące miejsca pracy płatników z Małopolski. Z raportu można jednak dowiedzieć się, jakiego rodzaju działalność podejmują płatnicy i jaki jest potencjał rynku pracy według miejsca zamieszkania podatników.

Raport został opracowany na podstawie informacji podatkowych PIT-11 od 1 589,6 tys. podatników, którzy w 2017 roku uzyskali przychody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej. Dane te zostały udostępnione przez Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie.

Układ publikacji opiera się na czterech głównych rozdziałach, z których jeden zawiera 19 podrozdziałów według klucza branż wyszczególnionych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).


Wykres 1. Zmiana liczby „Informacji o dochodach PIT-11” wydanych podatnikom zamieszkałym w Małopolsce w latach 2013-2017

Zmiana liczby „Informacji o dochodach PIT-11” wydanych podatnikom zamieszkałym w Małopolsce w latach 2013-2017

Źródło: opracowanie własne


Przetwórstwo przemysłowe na topie

Zebrane dane wskazują, że w 2017 roku największą grupę podatników stanowili pracownicy zatrudnieni w branży  „Przetwórstwo przemysłowe”, z dominującą w tej branży produkcją artykułów spożywczych. Łącznie płatnicy wydali 271,4 tys. informacji PIT-11 podatnikom zamieszkałym w województwie małopolskim. Najliczniejszą grupę stanowią tu mieszkańcy powiatu wadowickiego – 5,6 tys. osób, a w szczególności miasta i gminy Wadowice – 2,0 tys. osób. Na kolejnym miejscu uplasowali się mieszkańcy Krakowa – 5,1 tys. osób i powiatu krakowskiego – 4,5 tys. osób, gdzie najbardziej znaczącą rolę odgrywa miasto i gmina Skawina – 1,0 tys.

Wśród firm działających w „Produkcji artykułów spożywczych” dominują podmioty zlokalizowane na terenie Małopolski – od nich pochodzi 88,9% informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, przekazanych mieszkańcom województwa małopolskiego. Stosunkowo znaczący udział mają jeszcze firmy z siedzibą na terenie województwa śląskiego (3,8%) i województwa mazowieckiego (2,9% wydanych informacji PIT-11).


Wykres 2. Liczba informacji PIT-11 wydanych mieszkańcom województwa małopolskiego wg grup działalności działu 10 PKD „Produkcja artykułów spożywczych”

Liczba informacji PIT-11 wydanych mieszkańcom województwa małopolskiego wg grup działalności działu 10 PKD „Produkcja artykułów spożywczych”

Źródło: opracowanie własne


Dwie kolejne, najliczniejsze branże „Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle” oraz „Budownictwo” zanotowały przyrost ilości podmiotów, a co za tym idzie liczby wydanych dokumentów PIT-11. W sekcji „Handel…” jest to o ponad 61 tys. więcej informacji podatkowych w 2017 w stosunku do 2015 roku (262 tys. w 2017 i 201,2 tys. w 2015 r.). W sekcji „Budownictwo” przyrost ten wyniósł 26,8 %, osiągając liczbę 128,3 tys. wydanych informacji podatkowych w 2017 roku.

Dominacja dużych miast

Liczba wydanych dokumentów podatkowych jest na ogół współzależna z liczbą mieszkańców, stąd wyraźna dominacja miasta Krakowa oraz koncentracja podatników w dużych miastach i ich bezpośrednim otoczeniu.

Warto zwrócić uwagę, że na podstawie zebranych danych o wydanych informacjach PIT-11 według miejsca zamieszkania podatników, można zdefiniować potencjalne specjalizacje mieszkańców poszczególnych powiatów Małopolski (uwzględniając powyższe rodzaje działalności w układzie sekcji PKD).


Mapa 1. Dominujące sekcje PKD 2007 wśród podatników podatku dochodowego wg powiatów województwa małopolskiego

Dominujące sekcje PKD 2007 wśród podatników podatku dochodowego wg powiatów województwa małopolskiego

Źródło: opracowanie własne


W przypadku powiatów, struktura wydanych informacji PIT-11 w większym stopniu odpowiada strukturze gospodarki danego obszaru. W samym Krakowie można zauważyć specjalizację i właściwie dominację w czterech branżach: Informacja i komunikacja, Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości.

W Nowym Sączu wybijają się: Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie społeczne i Opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Natomiast Tarnów specjalizuje się w: Wytwarzaniu i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, Opiece zdrowotnej i pomocy społecznej oraz Edukacji.

Co ciekawe, specjalizacji (dominującej sekcji) nie udało się przypisać trzem powiatom: bocheńskiemu, krakowskiemu i myślenickiemu. Oznacza to, iż we wzmiankowanych powiatach gospodarka jest zrównoważona, odpowiadająca strukturze wojewódzkiej.

Zróżnicowanie struktury podatników pod względem rodzaju działalności płatników często uzależnione jest od zakładów, firm określonej profesji zlokalizowanych na danym terenie, zatrudniających mieszkańców okolicy. Na przykład w trzeciej co do liczby wydanych informacji PIT-11 branży „Budownictwo”, najwięcej podatników zamieszkuje gminę Kamienica. Niemal co trzeci dokument PIT-11 pochodzący z tej gminy powiązany jest z pracą wykonywaną na rzecz podmiotu działającego w ramach tej branży. Co czwarty podatnik pracuje na rzecz budownictwa w gminach Bobowa, Grybów, Lipnica Wielka, Ochotnica Dolna, Słopnice i Szczurowa.


Mapa 2. Informacje PIT-11 wydane mieszkańcom Małopolski przez firmy działające w ramach sekcji F „Budownictwo”

Informacje PIT-11 wydane mieszkańcom Małopolski przez firmy działające w ramach sekcji F BudownictwoŹródło: opracowanie własne


Warto zauważyć, że w skali całego województwa podatnicy związani z „Budownictwem” stanowią 8,5% ogółu, natomiast w poszczególnych powiatach ich udział jest silnie zróżnicowany:

  • 5,1% w przypadku miasta Krakowa,
  • 5,6% w przypadku powiatu olkuskiego,
  • 17,5% w powiecie limanowskim,
  • 18,2% w powiecie brzeskim.

∗∗∗

Pełna wersja raportu „Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2017 roku”