Ośrodki edukacyjne w Małopolsce i ich oddziaływanie przestrzenne

Ośrodki edukacyjne w Małopolsce i ich oddziaływanie przestrzenne

Niniejsza analiza, wykonana przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, została opracowana na podstawie zbiorów informacji otrzymanych z Systemu Informacji Oświatowej. Zestawienia w zakresie: nazwy szkoły, lokalizacji szkoły, miejsca zamieszkania oraz liczby uczniów/słuchaczy szkoły według miejscowości/gmin oparto na danych z października 2017 roku.

Obserwacją objęte zostały szkoły ponadgimnazjalne (bez artystycznych) oraz policealne. Pogrupowano je według następujących kategorii:

• licea ogólnokształcące (dla młodzieży),

• licea ogólnokształcące dla dorosłych,

• zasadnicze szkoły zawodowe,

• technika,

• szkoły policealne.

Analiza zawiera szczegółowe zestawienie oferty ośrodków edukacyjnych w poszczególnych gminach Małopolski z uwzględnieniem zainteresowania ze strony mieszkańców danej gminy kształceniem się na terenie własnej gminy bądź też poza nią. W formie graficznej przedstawiono oddziaływanie przestrzenne szkół ponadgimnazjalnych/policealnych zlokalizowanych na terenie każdego powiatu według gminy zamieszkania uczniów.

Liczba oraz rodzaj szkół ponadgimnazjalnych i policealnych według gminy lokalizacji

 

Najważniejsze wnioski płynące z opracowania:

  • Silne oddziaływanie ośrodków edukacji ponadgimnazjalnej i policealnej pokrywa się w większości z granicami powiatów. Wyjątkiem jest Kraków, znacząco oddziaływający na większość gmin powiatu krakowskiego, wielickiego i proszowickiego.
  • Statystycznie największe oddziaływanie przestrzenne mają szkoły policealne, w przypadku których do każdej szkoły uczęszczają słuchacze zamieszkali w 23 gminach. Nieco mniejszy zasięg mają licea ogólnokształcące dla młodzieży, mające uczniów przeciętnie z 18 gmin. Dla techników wartość ta wyniosła 16, dla zasadniczych szkół zawodowych – 12. Z zestawień wynika, że dla uczniów ważniejsza może być jakość kształcenia (wybór dobrego „ogólniaka”) niż deklarowanie zawodu (wybór placówki kształcącej w określonym zawodzie).
  • W przypadku gmin będących ośrodkami wiodącymi w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i policealnego wyłącznie dla własnych mieszkańców, istnieje duże prawdopodobieństwo istnienia barier komunikacyjnych uniemożliwiających podjęcie nauki w lepszych szkołach lub bardziej konkurencyjnym zawodzie.
  • Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne w zasadzie ogranicza się do terenu jednej gminy. Niższe zainteresowanie mieszkańców ofertą własnej gminy może być spowodowane zarówno dojazdami do pracy rodziców lub opiekunów, jak i niewystarczającą siecią oświatową, utrudniającą korzystanie z własnej bazy oświatowej, zwłaszcza na terenach słabo zaludnionych.

Liczba uczniów/słuchaczy ogółem i w przeliczeniu na 1 placówkę szkolną w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych według rodzajów gmin będących siedzibą szkoły

 

Zapraszamy do zapoznania się z analizą.