Oddziaływanie małopolskich ośrodków akademickich

Małopolska to bardzo silny ośrodek akademicki, zawdzięczający pozycję głównie uczelniom publicznym. Rośnie jego popularność wśród studentów zagranicznych, szczególnie wśród Ukraińców.

W małopolskich szkołach wyższych kształcą się przede wszystkim studenci z regionu oraz województw sąsiadujących: podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego (prawie 90% małopolskich studentów). Zacieśnianie współpracy z uczelniami z sąsiednich województw, głównie ze Śląskiem, ma szanse na zbudowanie ośrodka o znaczeniu międzynarodowym.

Z badania wynika, że małopolskie uczelnie powinny intensyfikować swoje działania promocyjne, jak również zweryfikować ofertę edukacyjną celem przyciągnięcia studentów z innych regionów kraju.

Duży odsetek obcokrajowców na niektórych uczelniach (nawet ponad 20%) oraz wciąż rosnąca ich liczba wskazują zarówno na aktywną i efektywną politykę tych uczelni w zakresie pozyskiwania studentów, jak i docenianie znaczenia polskiego dyplomu na zagranicznych rynkach pracy. Zarówno w Polsce, jak i w województwie małopolskim, największą reprezentację wśród zagranicznych studentów mają Ukraińcy. Z kolei prognozy demograficzne pokazują, iż w przyszłości największe populacje studentów będą pochodziły z: Brazylii, Chin, Indonezji, Indii oraz Wietnamu. Obecnie w przypadku tych ostatnich krajów, polskie uczelnie nie są chętnie wybierane przez studentów. Zgodnie z rekomendacją płynącą z badania należy zintensyfikować promocję małopolskich uczelni w tych krajach.

Utrzymujące się trendy demograficzne zapowiadają stałe zmniejszanie się liczby studentów krajowych. Tendencja ubywania studentów dotyczy w największym stopniu szkół prywatnych. Ze względu na znacznie większą popularność szkół publicznych wśród studentów krajowych (zarówno z Małopolski, jak i spoza granic województwa), należy spodziewać się sukcesywnej redukcji liczby prywatnych szkół wyższych, adekwatnie do realnego zapotrzebowania. W związku z tym, w interesie małopolskich uczelni jest dostosowywanie swoich usług do potrzeb globalnego rynku, co m.in. oznacza zreformowanie systemu studiowania oraz rozbudowanie oferty w odpowiedzi na potrzeby studentów zagranicznych.

Uczelnie zlokalizowane poza głównymi ośrodkami akademickimi mają wyraźnie subregionalny charakter, jednocześnie rywalizując z innymi ośrodkami z uwagi na zbliżone kierunki kształcenia. W tym celu należałoby rozważyć ściślejszą specjalizację tych uczelni z nastawieniem na poszerzenie terytorialne oddziaływania.

W skali globalnego rynku, małopolskie uczelnie są stosunkowo mało konkurencyjne w porównaniu do innych, popularnych na świecie ośrodków akademickich. Z drugiej strony, polskie studia na kierunkach medycznych, które otrzymały akredytację od prestiżowych, światowych organizacji, cieszą się dużą popularnością wśród zagranicznych studentów. Dodatkowym atutem jest ich niewysoka cena, w porównaniu do uczelni z innych krajów. Należałoby zadbać o to, aby podobny proces dotyczył pozostałych programów studiów, by przyciągnąć jeszcze więcej zagranicznych studentów do Polski.

Idea analizy oddziaływania ośrodków akademickich województwa małopolskiego zrodziła się na podstawie badania „Siła i zasięg oddziaływania ośrodków akademickich województwa śląskiego”, zrealizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w 2015 roku.

Celem badania było zdiagnozowanie siły i zakresu oddziaływania uczelni zlokalizowanych w województwie małopolskim w skali: wojewódzkiej, krajowej i ponadnarodowej.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem Oddziaływanie ośrodków akademickich województwa małopolskiego oraz streszczeniami w wersji polskiej i angielskiej.