Oferty pracy a rynek pracy w Małopolsce

Kto miał największe szanse na znalezienie pracy w Małopolsce? Jakich zawodów najczęściej i najintensywniej poszukiwali pracodawcy?

Odpowiedź na te pytania można znaleźć w raporcie „Monitoring ofert pracy w województwie małopolskim”, opracowanym w Małopolskim Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Jest to analiza oparta o zastane źródła danych (dostępnych w internecie oraz sprawozdawczości powiatowych urzędów pracy – PUP), której celem jest opisanie zapotrzebowania na pracowników na regionalnym rynku pracy w 2015 roku.

W raporcie wskazano, iż obecnie w pośrednictwie pracy mamy do czynienia z trwałą segmentacją rynku pracy. Oznacza to, że w PUP dominują oferty pracy dla pracowników o niższych kwalifikacjach oraz kwalifikacjach związanych z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Natomiast w internecie znajdują się oferty wymagające kwalifikacji związanych z wykształceniem średnim zawodowym oraz wykształceniem wyższym.

Interesującym zjawiskiem jest wielokrotne publikowanie ofert pracy w tych samych lub różnych serwisach przez pracodawców i pośredników pracy, co może z jednej strony świadczyć o chęci zwiększenia widoczności ofert w internecie, z drugiej strony o trudnościach w znalezieniu odpowiedniego pracownika.

Biorąc pod uwagę oferty pracy, zarówno internetowe, jak i z PUP, można zauważyć, iż pracodawcy potrzebują pracowników usług i sprzedawców oraz specjalistów, jest to związane ze wzrostem znaczenia usług w gospodarce. Postępująca automatyzacja i robotyzacja prac spowodowała wzrost popytu na operatorów i monterów maszyn i urządzeń, zamiast na pracowników manualnych (robotników przemysłowych i rzemieślników). Rośnie również zapotrzebowanie na specjalistów dysponujących wiedzą, potrzebną przy procesach produkcyjnych czy usługach, których specjalizacja rośnie wraz z rozwojem technologii. Z kolei maleje popyt na pracowników niewymagających kwalifikacji lub na pracowników o niskich kwalifikacjach, których podaż jest jednocześnie duża. Opisany trend utrzymuje się od 2006 roku, w którym przeprowadzono badanie „Monitoring ofert pracy w Małopolsce”.

W 2015 roku największe zapotrzebowanie było m.in. na specjalistów takich jak: informatycy (np. programiści aplikacji), pracownicy wsparcia prowadzenia biznesu (np. analitycy finansowi), inżynierowie, specjaliści ds. sprzedaży, przedstawiciele handlowi, pracownicy sprzedaży i pokrewni itp.

Zawodami, które były najmniej poszukiwane lub wykazywały się dużymi trudnościami rekrutacyjnymi były m.in.: kreślarze, technicy sieci internetowych, technicy nauk fizycznych i technicznych, bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją, specjaliści ds. księgowości i rachunkowości, filolodzy i tłumacze.

Analiza pozwoliła również na skategoryzowanie portali pośrednictwa pracy na:
1. portale pracodawców poszukujących samodzielnie pracowników dla siebie,
2. portale pośrednictwa pracy sensu stricto,
3. portale z ogłoszeniami wszelakimi,
4. portale branżowe,
5. portale powiatowych urzędów pracy.

Oferty pracy w tych serwisach różniły się między sobą pod względem zawodów i branż, w których poszukujący pracę miałby podjąć zatrudnienie. Kolejną różnicą między portalami była unikalność ofert. Część z nich publikowała unikatowe oferty, które nie pojawiały się w innych serwisach, a pozostałe zawierały anonse umieszczane również w innych portalach.

Prezentowane w raporcie dane o zapotrzebowaniu na pracowników mogą być uzupełnieniem tych, którymi dysponują Publiczne Służby Zatrudnienia. Profil ofert pracy w powiatowych urzędach pracy różni się od tych funkcjonujących w internecie, dlatego zaproponowane źródło może być komplementarnym do danych PUP, dając pełniejszy obraz rynku pracy, a przez to bardziej zbliżony do rzeczywistego.

Zapraszamy do lektury!

„Monitoring ofert pracy w województwie małopolskim”