Fundusze europejskie w Małopolsce w perspektywie 2007-2013

 

W Małopolsce w latach 2007-2013 zrealizowano 8 138 projektów sfinansowanych z funduszy unijnych o wartości 37,9 mld zł. Poziom wydatkowania środków unijnych lokuje Małopolskę na 3 pozycji wśród polskich regionów.

 

Na koniec czerwca 2016 r. w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności beneficjenci mający siedzibę na terenie województwa małopolskiego zrealizowali 8 425 projektów, w tym 3 296 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i 3 139 projektów w ramach regionalnych programów operacyjnych. Z kolei liczba projektów przeprowadzonych w Małopolsce niezależnie od lokalizacji beneficjenta wyniosła 8 138 projektów.

Wartość projektów zrealizowanych w regionie wyniosła 37,9 mld zł, przy dofinansowaniu ze środków unijnych w kwocie 19,9 mld zł, co lokuje województwo małopolskie na 3. miejscu w kraju po mazowieckim i śląskim.

Wartość projektów zrealizowanych w Małopolsce stanowiła 7,5% wartości wszystkich projektów zrealizowanych w kraju. Najwyższy udział miały projekty zrealizowane w ramach PO Innowacyjna Gospodarka – 8,9%, przez Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym – 8,4%, PO Infrastruktura i Środowisko – 7,4% i PO Kapitał Ludzki – 6,3%.

Przeciętna wartość jednego projektu zrealizowanego w Małopolsce wyniosła 4,7 mln zł, przy dofinansowaniu ze środków UE w wysokości  2,4 mln zł. Wartość projektów w przeliczeniu na mieszkańca wynosiła 11 239 zł, w tym wkład unijny 5 899 zł. Stawia to Małopolskę na 12. pozycji w kraju.

W ramach funduszy rolnych do małopolskich wsi w latach 2004–2015 trafiło 4,7 mld zł tytułem dopłat obszarowych oraz 2,6 mld zł z tytułu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013, 0,6 mld zł z Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004–2006 i 0,3 mld z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”.

Raport „Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju” jest corocznym opracowaniem, w którym analizie zostaje poddana realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Polityki Spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej w województwie małopolskim przez beneficjentów mających siedzibę w Małopolsce. Obecny, 12. raport, poświęcony jest głównie zamknięciu perspektywy finansowej 2007–2013.

Zapraszamy do lektury.

Raport Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju. 12. Raport roczny. Fundusze europejskie w Małopolsce

Streszczenie 12. Raportu rocznego w wersji polskiej i angielskiej