Małopolski emigrant

Najczęściej z Małopolski wyjeżdżają osoby w wieku produkcyjnym, rozrodczym, posiadające niesamodzielne dzieci, rodziców wymagających opieki, a także osoby dobrze wykształcone i fachowcy. Wyjazdy tych osób wpływają na regionalny rynek pracy, sytuację demograficzną województwa czy system opieki nad dziećmi i osobami starszymi.

Charakterystyce emigracji z Małopolski poświęcony jest raport Ruch migracyjny w Małopolsce – emigracja, który jest jedną z analiz z badania Ruch migracyjny w Małopolsce. Celem badania było zdiagnozowanie zjawiska migracji zarobkowych, zarówno z perspektywy osób wyjeżdżających, jak i przyjeżdżających do pracy w województwie oraz migrantów powrotnych w latach 2004–2016. W raporcie poświęconym emigracji przedstawiono m.in. skalę tego zjawiska, główne kierunki wyjazdów Małopolan, charakterystykę emigrantów, powody, dla których opuszczają region, strategie migracyjne, plany i warunki pracy emigrantów oraz konsekwencje emigracji.

W 2011 roku poza granicami kraju pozostawało czasowo 187,5 tys. Małopolan. Mieszkańcy Małopolski przebywali przede wszystkim w Wielkiej Brytanii (26,4%), Stanach Zjednoczonych (24,7%), w Niemczech, Irlandii, Włoszech i Austrii. W głównych kierunkach migracji dominowali uczestnicy migracji długookresowych (trwających dłużej niż rok), co może oznaczać, że większość osób wyjeżdżających do tych krajów nie wraca do Polski.

Co powoduje, że Małopolanie opuszczają kraj? Do głównych czynników skłaniających Małopolan do wyjazdów są: sytuacja ekonomiczna emigranta i jego rodziny – problemy finansowe, utrata pracy, kredyty i długi, a także ogólne rozczarowanie sytuacją na polskim rynku pracy, wysokością zarobków i ich siłą nabywczą. Ważnymi czynnikami są również trudności w osiągnięciu samodzielności mieszkaniowej i finansowej. To, co przyciąga Małopolan za granicę to chłonne rynki pracy, rosnący popyt na pracę w określonych branżach, wynagrodzenie umożliwiające życie na odpowiednim poziomie, poczucie stabilności i bezpieczeństwa.

Czynniki, które mogłyby skłonić Małopolan do powrotu do kraju, to wzrost wynagrodzeń oraz choroba członka rodziny. Do Polski zdecydowani są wrócić najstarsi wiekiem, którzy w kraju chcą nabyć prawa emerytalne. Praca za granicą jest dla nich tylko sposobem zdobycia pieniędzy, jako zabezpieczenia na starość.

Z badania wynika, że Polacy, w tym Małopolanie, mają dobre warunki pracy. Pracują legalnie, zgodnie z prawem pracy kraju zatrudnienia. Często wykonują pracę niezgodnie ze swoim wykształceniem, ale nie zawsze poniżej swoich kwalifikacji. Generalnie Małopolanie są zadowoleni z pracy za granicą i zarobków. Są również dobrze oceniani przez zagranicznych pracodawców.

Oprócz konsekwencji dla rynku pracy i sytuacji demograficznej w regionie, które rodzi struktura wieku wyjeżdżających Małopolan, są także skutki związane z odpływem pracowników z pewnych branż. Kolejne skutki emigracji są związane z transferami finansowymi. Im mniej emigrant związany jest z krajem, w którym mieszka i pracuje, tym więcej środków finansowych przesyła lub wydaje w Polsce. Dzięki temu poprawia się sytuacja materialna jego rodziny, wrastają również jej wydatki i konsumpcja, co z kolei może mieć wpływ na wzrost w gospodarce regionalnej.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem Ruch migracyjny w Małopolsce – emigracja oraz streszczeniem raportu.