Małopolska i Śląsk – konkurencyjne dopełnienie

Najnowsze opracowanie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego jest analizą danych podatkowych zawierających informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach podatników zamieszkałych w Małopolsce i na Śląsku, składanych przez płatników na formularzach PIT. Dane dotyczą podatników uzyskujących przychody tytułem zatrudnienia u płatnika mającego siedzibę na terenie drugiego województwa w 2015 roku.

Analiza pokazuje, że w skali obydwu województw są rejony silnego wpływu płatników z sąsiedniego województwa na regionalny rynek pracy. W przypadku Małopolski, szczególnie silne oddziaływanie płatników ze Śląska obserwowane jest w zachodniej części województwa, tj. w gminach powiatów: oświęcimskiego, chrzanowskiego, olkuskiego i wadowickiego, w Krakowie oraz w okolicach Nowego Sącza. Z kolei w województwie śląskim wpływ płatników z Małopolski widoczny jest w aglomeracji śląskiej (Katowice, Sosnowiec, Tychy, Zabrze i in.), Bielsku-Białej, Częstochowie i Rybniku.

Wyższe koszty tytułem dojazdów do pracy poza miejscowość zamieszkania wykazało 41,6% podatników z Małopolski zatrudnionych u płatników ze Śląska i 30,2% podatników ze Śląska zatrudnionych u płatników z Małopolski.

Na 19 sekcji PKD 2007 w 11 odnotowano przewagę liczbową podatników zatrudnionych u płatników mających siedzibę na terenie województwa śląskiego. Przewagę tę można zauważyć w sekcji B „Górnictwo i wydobywanie” oraz sekcji C „Przetwórstwo przemysłowe”. Z kolei Małopolska wykazuje przewagę w sekcji M „Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna”.

W opracowaniu oszacowano również wielość dojazdów do pracy pomiędzy województwami śląskim i małopolskim. Pod uwagę wzięto możliwość dojazdu w przeciągu jednej godziny. Do analizy wybrano powiaty nadgraniczne lub leżące w bezpośredniej bliskości granicy, mogące generować ruch dojazdowy do pracy ze strony sąsiedniego województwa. Przyjęto, że z Małopolski na Śląsk dojeżdża do pracy ok. 26,8 tys. podatników, tj. 70,4% wszystkich podatników zatrudnionych u płatników mających siedzibę na terenie wybranych powiatów województwa śląskiego. Natomiast ruch w drugą stronę jest zdecydowanie mniejszy, ograniczając się do ok. 3,2 tys. podatników, czyli 66,8% omawianego zbioru.

W odniesieniu do całego zbioru, w „strefie nadgranicznej” województwa śląskiego mieszka 9,8% podatników zatrudnionych u małopolskich płatników, po stronie województwa małopolskiego – 48,3% podatników zatrudnionych u śląskich płatników. W przypadku dojazdów do pracy dysproporcja jest równie duża. Oznacza to, iż tereny zachodnich powiatów Małopolski są bardzo silnie związane gospodarczo z województwem śląskim.

Zapraszamy do zapoznania się z analizą Małopolska i Śląsk – konkurencyjne dopełnienie