Losy absolwentów małopolskich szkół zawodowych

Sytuacja absolwentów szkół zawodowych na małopolskim rynku pracy uległa znaczącej poprawie. Skrócił się czas poszukiwania pracy, wzrosła liczba pracujących oraz utrzymała się wysoka liczba uczących się, przy równoczesnym spadku bezrobotnych

Generalna poprawa sytuacji absolwentów dokonała się przy równoczesnej poprawie warunków pracy, wyższy jest udział umów o pracę, które gwarantują absolwentom większe bezpieczeństwo oraz respektują przywileje pracownicze, a także wzrosły wynagrodzenia w porównaniu do poprzedniej tury badania o 15%, tj. 277 zł. Największy wzrost wynagrodzeń nastąpił wśród takich grup jak: technicy (o 308 zł), osoby z branży rolno-przetwórczej (o 531 zł), mechaniczno-mechatronicznej (o 416 zł) oraz zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony (o 483 zł).

W porównaniu do poprzednich edycji badania sytuacja absolwentów zmieniła się na lepsze. W latach 2012–2016 udział NEETs (kategoria osób poza edukacją, zatrudnieniem oraz nieuczestnicząca w szkoleniach) zmniejszył się z 19% do 9%, przy czym udział bezrobotnych znacząco spadł z 13% do 4%, a udział biernych zawodowo pozostał niemal na niezmienionym poziomie (spadek z 6% do 5%). Poprawa sytuacji absolwentów była możliwa dzięki poprawie sytuacji na rynku pracy – zmniejszeniu udziału bezrobotnej młodzieży towarzyszył znaczący spadek stopy bezrobocia. Polepszenie sytuacji młodych ludzi jest wynikiem poprawy warunków zatrudnieniowych, jak również uruchomienia programów wsparcia dla młodzieży.

Warto podkreślić, iż w ostatnich latach zaobserwowano zmianę preferencji edukacyjnych młodzieży na rzecz techników. Oferta techników umożliwiająca absolwentom podejmowanie pracy i kontynuację nauki uznana została przez młodzież za najbardziej atrakcyjną, co przełożyło się zarówno na popularność tych placówek, jak również efekty uzyskiwane przez absolwentów na kolejnych etapach kariery edukacyjno-zawodowej (wzrost udziału pracujących o 8 p.p., czy wzrost wynagrodzeń o 17%, kontynuowanie edukacji na studiach).

Dane pochodzą z badania losów absolwentów szkół zawodowych (edycja z 2016 roku), które jest realizowane corocznie od 2011 roku. Jego celem jest diagnoza sytuacji absolwentów małopolskich szkół zawodowych po roku od ukończenia przez nich szkoły.

Więcej informacji znajdą Państwo w raporcie Badanie losów absolwentów szkół zawodowych 2016 oraz jego streszczeniu.

[iframe src=”https://docs.google.com/spreadsheets/d/137joJN43XqOGNIHKigA7fAaI50DcWemJXrmjs3MFlDM/pubchart?oid=2073952970&format=interactive”]