Jedenasta edycja badania opinii mieszkańców Małopolski

Długie miesiące oswajania się z pandemią oraz przyjmowania kolejnych ograniczeń w codziennym życiu spowodowały, że aż 64% osób biorących udział w „Badaniu opinii mieszkańców Małopolski” obawia się o swoje zdrowie i możliwe powikłania związane z zarażeniem się koronawirusem. Z kolei strach przez konsekwencjami zdrowotnymi dla najbliższych odczuwa niemal 80% Małopolan.

Jedenasta edycja „Badania opinii mieszkańców Małopolski” w dużej mierze była poświęcona tematom związanym z COVID-19, jednak nie zabrakło też pytań dotyczących innych zagadnień.

Szara strefa na rynku pracy

Główną przyczyną podejmowania pracy w szarej strefie jest proponowanie przez pracodawcę wyższego wynagrodzenia bez rejestrowania umowy o pracę. Na drugim miejscu znalazły się niewystarczające dochody oraz brak możliwości znalezienia pracy ogółem.

Nieco ponad 4% badanych Małopolan zadeklarowało, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy ich gospodarstwo domowe korzystało z usług osoby wykonującej pracę w ramach szarej strefy.

Wykonywanie w trakcie ostatnich 12 miesięcy jakiejkolwiek pracy w szarej strefie zadeklarowało 7% respondentów. Najwięcej wskazań odnotowano w podregionie nowosądeckim – 10% (tj. dwukrotnie więcej niż w Krakowie).

Dla ponad 2/3 pracujących w ciągu ostatniego roku w szarej strefie wykonywane przez nich czynności miały charakter pracy dodatkowej.

Niemal połowa respondentów pracujących w szarej strefie wykonywała ją mniej niż 2 miesiące – 48%. Z kolei okres powyżej jednego roku zadeklarowało 15% (aż 1/4 pracowników szarej strefy z podregionu oświęcimskiego działała bez rejestracji umowy ponad jeden rok, podczas gdy wśród krakowian odsetek ten wyniósł 0%).

Profilaktyka zdrowotna w obliczu COVID-19

Najwięcej obaw o własne zdrowie wyrażają osoby powyżej 45. roku życia (45–59 lat – 71%, a osoby 60+ – 66%) oraz kobiety (68%).

Wizyty u lekarzy w formie stacjonarnej mogły stwarzać nieco trudności w trakcie pandemii. Pomimo to Małopolanie wykazywali się dość znaczną regularnością w konsultacjach lekarskich i dbaniem o swoje zdrowie. Najwięcej respondentów, bo aż 60% wskazało, że odbyło konsultacje z lekarzem rodzinnym (internistą lub pediatrą) w trakcie pandemii (w okresie III-XI 2020). 1/3 konsultacji odbyło się w formie wyłącznie teleporady. Sporym zainteresowaniem w trakcie pandemii cieszył się również dentysta – z jego porady skorzystało ponad 40% badanych, oraz okulista – ponad 1/5 wskazań.

Specjalista psychiatra zajął stosunkowo wysoką lokatę wśród lekarzy – z jego usług skorzystał ponad co dziesiąty Małopolanin. Co ciekawe, częstotliwość udzielania tego typu porad spadała wraz z wiekiem (16% respondenci w wieku 18-24 lata i 10% seniorzy).

Jeśli chodzi szczepienie się przeciwko grypie w sezonie 2020/2021 to jedynie 13% respondentów zaszczepiła się lub miało w planach zaszczepić się.

Opieka nad osobami niesamodzielnymi i starszymi

Ponad połowa respondentów (tj. 55%) udzieliła odpowiedzi, że usługi z zakresu teleopieki nie zwiększają poczucia bezpieczeństwa w trakcie pandemii.

Ponad połowa Małopolan zadeklarowała, że słyszała o opasce ratującej życie (55%) oraz o przycisku SOS (53%). Co istotne, o projekcie samorządu województwa małopolskiego pn. „Małopolski Tele-Anioł” słyszało 26% badanych. O osobach korzystających z tego projektu słyszało już tylko 7% ankietowanych.

Usługi telemedycyny oczami Małopolan

42% Małopolan wskazało, że byłoby skłonnych wykonać zdalne badanie (np. monitorowanie EKG) jako równoważne dla badania przeprowadzanego tradycyjnie. Co zaskakujące, najmniejszą otwartością na wykonywanie badań zdalnych wykazują się respondenci najmłodsi (18–24 lata) – 34%, a największą – osoby z grupy wiekowej 45–59 lat – 44%.

Niemal 2/3 Małopolan jest zdania, że telemedycyna nie może zapewnić opieki, dzięki której czuliby się bezpiecznie. Co ciekawe, pozytywny stosunek do usług telemedycyny rośnie wraz z wiekiem. Większe zaufanie do usług medycznych świadczonych w formie zdalnej wykazują mieszkańcy Krakowa – 34% wskazań pozytywnych, a najmniejsze podregionu nowosądeckiego i nowotarskiego – po 22%.

Spośród usług telemedycyny za najbardziej przydatne w oczach respondentów okazały się e-recepty, skierowania w formie on-line, a także możliwość e-konsultacji z lekarzem rodzinnym oraz konsultowanie wyników badań.

Zapraszamy do zapoznania się ze SKRÓTEM RAPORTU oraz z planszą graficzną:

infografika***

Badanie przeprowadzono w dniach 28.10–27.11.2020 roku w formie wywiadów telefonicznych. Na próbę złożyło się 3 tys. pełnoletnich mieszkańców Małopolski, którzy odpowiadali łącznie na 25 pytań.

Badania opinii mieszkańców Małopolski są prowadzone cyklicznie od 2012 roku przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego – jednostkę badawczą działającą w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.