Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2015 i 2016 roku

Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w województwie małopolskim w 2016 roku osiągnęła poziom 1 418,9 mln USD i była wyższa o ponad 200 mln USD w stosunku do wartości w 2015 roku, która wyniosła 1 196,1 mln USD.

W 2015 roku wartość inwestycji zagranicznych plasowała się na podobnym poziomie co w 2014 roku. Natomiast w 2016 roku zbliżyła się natomiast do najwyższych wartości, które występowały w latach 2006-2007 oraz w 2013 roku. Całkowita wartość kapitału zagranicznego zainwestowanego w Małopolsce w latach 1989-2016 to niemal 21,9 mld USD. Na jednego mieszkańca województwa przypadało 6 474,8 USD skumulowanej wartości inwestycji zagranicznych. Szacowana wartość inwestycji zagranicznych w 2017 roku to 1 203,5 mln USD, a wartość skumulowana dla okresu 1989-2017 wyniosłaby wtedy 23 mld USD.

Rysunek 1. Wartość (roczna i skumulowana) inwestycji zagranicznych (w mln USD) w województwie małopolskim do końca 2016 roku z szacunkową prognozą na 2017 rok

*Szacunek na podstawie danych zebranych dla inwestycji w 2017 roku.

Źródło: opracowanie własne

Fuzje i przejęcia w latach 2015 i 2016 stanowiły odpowiednio 39% i 41%, a dodatkowe nakłady – 40% i 36% zainwestowanego kapitału. Inwestycje w nowe obiekty w 2015 roku stanowiły około 1/5, a w 2016 roku – około 1/4 poniesionych nakładów. W całym okresie 1989-2016 największą część kapitału przeznaczono na fuzje i przejęcia oraz inwestycje w nowe obiekty – po 35% nakładów, a na doinwestowanie działań funkcjonujących już firm przeznaczono około 20% nakładów. Nakłady inwestycyjne na prywatyzacje w latach 1989-2016 stanowiły 9% wszystkich inwestycji zagranicznych. W 2015 roku odnotowano jedną transakcję prywatyzacyjną, której udział w strukturze inwestycji był marginalny (0,2%), a w 2016 roku nie zaobserwowano takich transakcji. Struktura nakładów inwestycyjnych świadczy o rosnącej dojrzałości małopolskiej gospodarki, a także dobrej koniunkturze i dużej atrakcyjności inwestycyjnej.

W strukturze branżowej pod względem zaangażowanego kapitału dominują przemysł i budownictwo oraz usługi (bez handlu). W przypadku pierwszego sektora dominują nakłady poniesione na przetwórstwo przemysłowe, a w przypadku usług – działania związane z obsługą rynku nieruchomości. W 2015 roku największy udział miały nakłady inwestycyjne przeznaczone na przemysł i budownictwo (57%), natomiast w roku 2016 – nakłady na usługi (59%). Najmniejsze nakłady inwestycyjne (poniżej 200 mln USD) przeznaczane były na handel (w latach 2015 i 2016 ich udział wyniósł około 3%).

Rysunek 2. Napływ BIZ do województwa małopolskiego według lat i sektorów gospodarki (w mln USD)

Wielkość nakładów poniesionych przez inwestorów zagranicznych w Małopolsce w 2015 roku zamknęła się w kwocie 1 196,1 mln USD. Reprezentowane były w tej grupie wszystkie części świata z wyjątkiem Ameryki Południowej. Spośród wszystkich krajów napływu inwestycji zdecydowanie najwięcej nakładów ponoszą w Małopolsce inwestorzy z Europy. Ich udział w ogólnej kwocie BIZ wyniósł w 2015 roku aż 78,9%. Kapitał z Ameryki Północnej miał udział rzędu 17,5%. Spośród krajów, z których w 2015 roku płynął kapitał do Małopolski zdecydowanie wyróżniają się Rosja (19,4% ogółu BIZ) i USA (17,4%). Wraz z kolejnymi krajami w zestawieniu: Francją (13,4%), Wielką Brytanią (12,9%), Szwecją (11,5%) oraz Niemcami (9,7%) tworzą one 3/4 wszystkich inwestycji. Rosja i USA to jedyne kraje, których zaangażowanie inwestycyjne przekroczyło 200 mln USD.

W 2016 roku bezpośrednie inwestycje zagraniczne wzrosły do poziomu 1 418,9 mln USD. Republika Południowej Afryki z inwestycjami na poziomie przekraczającym 392 mln USD zajęła pierwsze miejsce wśród krajów pochodzenia kapitału. Udział RPA w całości BIZ wyniósł aż 27,7% i zdecydowanie wyprzedził resztę. Jest to związane transakcją związaną z przejęciem nieruchomości. Kolejne w zestawieniu pochodzenia kapitału były – podobnie jak w 2015 roku – USA i Francja. Ich wkład to odpowiednio 17,6% i 13,0%. Trzy wspomniane kraje oraz Niemcy i Wielka Brytania zainwestowały ponad 100 mln USD.

Porównując lata 2015 i 2016 do całego okresu 1989-2016 widać wyhamowanie inwestycji kapitału amerykańskiego, którego udział dla dwóch wymienionych lat to niecałe 18%, co stanowi wyraźne zmniejszenie przy 24,9% udziału w całym analizowanym okresie czasu. Generalnie nadal jednak w wartościach bezwzględnych widać dominującą rolę „stałych” inwestorów z krajów wysokorozwiniętych i uprzemysłowionych tj. USA i Europy Zachodniej.

Rysunek 3. Kierunki napływu BIZ do Małopolski w latach 1989-2016 w mln USD

Ponad 91% nakładów inwestycyjnych poniesionych przez inwestorów z kapitałem zagranicznym w województwie w latach 1989-2016 koncentruje się w 8 powiatach. Spośród nich, największe środki trafiły do Krakowa, który skupia niemal 62% skumulowanej wielkości nakładów. W kolejnym w zestawieniu powiecie krakowskim zainwestowano 8,3% strumienia inwestycji zagranicznych, który napłynął do województwa w tym okresie.

Podobnie jak w całym okresie 1989-2016, tak w latach 2015 i 2016 największe nakłady inwestycyjne trafiły do Krakowa – odpowiednio ponad 53% i 75% całości strumienia inwestycji w województwie. W 2015 roku wielkość nakładów poniesionych w stolicy województwa to ponad 638 mln USD. W 2016 roku do Krakowa trafiło około 1 mld USD, dzięki czemu miasto wyraźnie zwiększyło dystans dzielący je od pozostałych powiatów. Na uwagę zasługuje Tarnów, do którego w 2015 roku trafiło 240 mln USD, czyli ponad 1/5 nakładów inwestycyjnych poniesionych w województwie. Na niezmiennie wysokich pozycjach utrzymują się powiaty krakowski i wielicki, w których zarówno w 2015 i 2016 roku poniesiono nakłady przekraczające 50 mln USD. Ponad 30 mln USD trafiło w 2015 roku do powiatu chrzanowskiego, a w 2016 roku do powiatu myślenickiego. Pozostałe powiaty, w których kapitałowe zaangażowanie inwestorów przekroczyło 10 mln USD to w 2015 roku: myślenicki, oświęcimski, olkuski, miasto Nowy Sącz i powiat brzeski, a w 2016 roku: oświęcimski, olkuski, tatrzański, gorlicki, chrzanowski i Nowy Sącz. Najniższe nakłady inwestycyjne dotyczą przede wszystkim obszarów rolniczych, położonych w północnej i północno-wschodniej części województwa (powiaty: miechowski, dąbrowski i proszowicki) oraz części powiatów położonych na południu regionu, w tym powiatów: suskiego i limanowskiego.

Rysunek 4. Całkowita wartość inwestycji zagranicznych w powiatach Małopolski w latach 1989–2016

Zapraszamy do zapoznania się raportem i streszczeniem z badania.

W załączeniu infografiki dotyczące badania.