Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce 2014

Wartość inwestycji zrealizowanych przez firmy z udziałem kapitału zagranicznego w 2014 roku w Małopolsce osiągnęła poziom 1 243 mln USD. Całkowita wielkość zainwestowanego kapitału w regionie od 1989 roku to kwota ok. 19,3 mld USD, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca województwa dało kwotę 5 725,08 USD.

Małopolska cechuje się znacznym zróżnicowaniem w zakresie rozmieszczenia inwestycji firm z udziałem kapitału zagranicznego. Prawie 91% nakładów inwestycyjnych, poniesionych przez firmy z kapitałem zagranicznym w latach 1989-2014 zostało skupionych w ośmiu powiatach. Analogiczny procent inwestycji poniesionych w samym tylko 2014 r. rozmieszczony został w pięciu powiatach. Poza Krakowem największą koncentracją inwestycji z udziałem kapitału zagranicznego cieszyły się powiaty: krakowski, miasto Tarnów, brzeski oraz wielicki.Wysoka aktywność inwestorów zagranicznych w 2014 roku

Analiza typu inwestycji w roku 2014 wykazała brak nakładów inwestycyjnych związanych prywatyzacjami, a największe nakłady poniesione zostały na inwestycje typu greenfield, w szczególności w związku z rozbudową i modernizacją obiektów utworzonych od podstaw w latach ubiegłych. Udział tego typu inwestycji wyniósł w badanym okresie 46% i osiągnął wartość 568,5 mln USD, o ok. 86 mln USD więcej niż w roku 2013. Podobny jak w latach ubiegłych był udział przejęć firm prywatnych – 37% ogółu inwestycji w 2014 r., o wartości 454,37 mln USD. Kwotowo natomiast ten typ inwestycji był niższy o ok. 100 mln USD w porównaniu do roku 2013. Również podobnie jak w latach ubiegłych kształtował się udział nakładów reinwestycyjnych w firmach przejętych lub sprywatyzowanych przez kapitał zagraniczny, osiągając udział 17%, o wartości 220,11 mln USD.


 

Wykres 1. Roczne i skumulowane wartości inwestycji zagranicznych w województwie małopolskim do końca 2014 r. oraz prognoza na 2015 r.

wykresŹródło: opracowanie własne na podstawie danych UJ do roku 2013 oraz badań własnych za 2014 r.Branże preferowane przez inwestorów zagranicznych

Zróżnicowanie geograficzne inwestycji zagranicznych

Sektor przemysłowy wygenerował 43,3% udział w ogóle wartości inwestycji zagranicznych w Małopolsce, co było nieznacznie niższym wynikiem niż w 2013 r. Jak niemal co roku największy udział w ogóle inwestycji miały działalności wpisane w sekcję C Polskiej Klasyfikacji Działalności – przetwórstwo przemysłowe, które osiągnęły łącznie poziom 390,73 mln USD. Działalność inwestorów w sektorze usługowym skutkowała zbliżonym udziałem nakładów, który wyniósł 41,2%. Wyraźniej niż w latach ubiegłych zaznaczył się udział przedstawicieli sektora handlowego, osiągając wartość 192,23 (15,5%). Największy wolumen inwestycji w usługach wygenerowały działalności związane z obsługą runku nieruchomości. Podobnie jak w roku ubiegłym, tak i w bieżącym wartość bezwzględna inwestycji w tej branży utrzymała się na zbliżonym poziomie (ponad 370 mln USD w 2013 i ponad 361 mln USD w 2014).

Obie branże – handel i działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, zagospodarowały niemal 80% wszystkich nakładów inwestorów zagranicznych w sektorze usług. Niestety, inwestorzy zagraniczni preferują inwestować w branże, które gwarantują stabilną stopę zwrotu przy stosunkowo ograniczonym ryzyku, nie wymagające ponoszenia nakładów na badania i rozwój.


Wykres 2. Udział wybranych branż sektora usługowego w inwestycjach w latach 2014 oraz 1989-2014

wykres

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UJ do roku 2013 oraz badań własnych za 2014 r.

Silna pozycja inwestorów z USA i Francji

Najaktywniejsi inwestorzy 2014 roku pochodzili ze Stanów Zjednoczonych oraz Francji – ponad 42% wszystkich nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2014 r. było wynikiem ich działalności. Inwestorzy z każdego z tych krajów zainwestowali ponad 230 mln USD. Warto również podkreślić, że wartości inwestycji inwestorów z krajów sklasyfikowanych na kolejnych trzech miejscach charakteryzowały się bardzo niewielkimi różnicami – inwestorzy z Luksemburga, Szwecji i Niemiec zainwestowali między 85 a 87 mln USD, silnie odstając od inwestorów z USA i Francji.

Małopolska liderem sektora nowoczesnych usług biznesowych

Małopolska jest bardzo atrakcyjną lokalizacją dla inwestorów zagranicznych z sektora nowoczesnych usług biznesowych. Analizując stan tego sektora w Polsce można zauważyć, że najlepiej rozwinięty jest on w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym, a w szczególności Krakowie i Zabierzowie. Ponadto kilka centrów inwestorów zagranicznych funkcjonuje na terenie Skawiny i Niepołomic. Małopolska dominuje w kraju nie tylko pod względem liczby centrów usług dla biznesu, ale w szczególności pod względem wielkości zatrudnienia wygenerowanego przez ten sektor – według stanu na 2014 rok w Małopolsce funkcjonowało 85 centrów, zatrudniających ponad 30 tys. pracowników.

Największa liczba centów outsourcingowych i usług wspólnych powstała za sprawą inwestorów zagranicznych z USA. Bardzo aktywny na tym polu jest również kapitał z Wielkiej Brytanii, Francji i krajów skandynawskich. Zagraniczni inwestorzy mają istotny i stale rosnący wpływ na małopolski rynek pracy, co widoczne jest zwłaszcza poprzez stale obserwowany wzrost zatrudnienia w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego. Rozmieszczenie firm z kapitałem zagranicznym i ich udział w lokalnym rynku pracy w Małopolsce kształtuje się jednak bardzo nierównomierne. Większość miejsc pracy w spółkach zagranicznych skupiona jest w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym (przede wszystkim m. Kraków, powiat krakowski).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu „Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce”.