Instytucje otoczenia biznesu wspierające rozwój gospodarczy w Małopolsce

Głównym zadaniem instytucji wspierających rozwój gospodarczy jest tworzenie sprzyjających warunków do prowadzenia i rozwijania przedsiębiorczości w regionie, co przekłada się na podnoszenia jego konkurencyjności.

Instytucje wspierające rozwój gospodarczy w regionie pełnią różnorakie funkcje w tym doradcze, szkoleniowe, informacyjne, finansowe i proinnowacyjne. Efektywność realizacji tych funkcji jest uzależniona od wielu czynników m.in. od jakości oferty usług, poziomu środków finansowych przeznaczonych na działalność czy stabilności instytucji. Jakość oferty usług zależy głównie od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników zatrudnionych w tych instytucjach, a także ich aktywności w zakresie pozyskiwania nowych projektów i zachęcania do współpracy przedsiębiorców.

W Małopolsce zidentyfikowano ponad 130 instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości, a tym samym rozwój gospodarczy regionu.

Mapa 1. Lokalizacja IOB wspierających rozwój gospodarczy na terenie województwa małopolskiego

IOB Małopolska

 

W ramach badania identyfikowano 6 grup usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu wspierających rozwój gospodarczy:

  informacyjne,

  doradcze,

  szkoleniowe,

  proinnowacyjne,

  finansowe,

  w zakresie wsparcia technicznego,

  inne.

Najczęściej instytucje w Małopolsce świadczyły usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe. Najmniej wskazań dotyczyło usług finansowych.

Pełna inwentaryzacja instytucji otoczenia biznesu, które wspierają rozwój gospodarczy województwa małopolskiego dostępna tutaj.