Imigranci w województwie małopolskim

Według stanu na koniec maja 2019 roku aktualne dokumenty pobytowe wydane przez Wojewodę Małopolskiego posiadało 39,8 tys. cudzoziemców. W 2018 roku w małopolskich szkołach pobierało naukę 4,5 tys. dzieci cudzoziemców a na uczelniach wyższych w 2017 roku studiowało 8,4 tys. obcokrajowców.

Celem prezentowanego opracowania jest aktualizacja informacji na temat obcokrajowców przebywających i pracujących w województwie małopolskim. Publikacja zawiera ogólną charakterystykę cudzoziemców, informacje na temat skali ich napływu i struktury, a także strumieni migracji, w szczególności zarobkowej oraz edukacyjnej. Do publikacji zostały dołączone infografiki, które w sposób obrazowy charakteryzują złożoność zagadnienia.

Analiza danych została przygotowana w oparciu o takie źródła jak dokumenty pobytowe oraz dokumenty uprawniające do podejmowania pracy w Polsce, a także informacje pozyskane z Małopolskiego Kuratorium Oświaty oraz Urzędu Statystycznego w Krakowie.

Jak wynika ze statystyk, w Małopolsce osoby pochodzące z krajów europejskich stanowią 85% cudzoziemców posiadających aktualne dokumenty pobytowe. Ponad połowę z nich reprezentują obywatele Ukrainy – 20,7 tys. osób. Kolejne, pod względem liczebności grupy, to Rosjanie, Włosi i Białorusini. Obywatele krajów UE to łącznie grupa około 1/4 cudzoziemców posiadających aktualne dokumenty pobytowe. Z krajów azjatyckich pochodzi niespełna 10% imigrantów, w tym najwięcej z Indii.

Wśród cudzoziemców legitymujących się aktualnymi dokumentami pobytowymi najwięcej, bo ponad 23 tys. osób posiada zezwolenie na pobyt czasowy. Spośród nich ponad 72% to obywatele Ukrainy, a kolejne pod względem liczebności grupy to obywatele Rosji (ponad 1 tys. osób), Indii (około 800 osób) i Białorusi (około 500 osób).

Cudzoziemcy posiadający aktualne dokumenty pobytowe według kraju obywatelstwa w 2019 roku (stan na koniec maja)

1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu ds. Cudzoziemców.

Liczba wydawanych w Małopolsce w latach 2011–2018 zezwoleń na pracę (w tym jednolitych zezwoleń na pobyt czasowy i pracę oraz zezwoleń na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy wymagającej wysokich kwalifikacji) niezmiennie wzrastała. O ile w 2011 roku w Małopolsce uzyskało je niespełna 3 tys. osób, o tyle w 2018 roku było ich już ponad 12 razy więcej – wydano powyżej 35,2 tys. dokumentów. Liczba oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, zarejestrowanych w 2018 roku przez powiatowe urzędy pracy na terenie województwa małopolskiego, wyniosła około 112,8 tys. Była ona 12-krotnie wyższa niż liczba oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca  odnotowana w 2011 roku.

Liczba zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w Małopolsce w latach 2011–2018

 2

 

   Uwaga:

 (1) liczba wydanych zezwoleń na pracę to suma wydanych zezwoleń na pracę, jednolitych zezwoleń na pobyt czasowy i pracę oraz zezwoleń na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

(2) dane do 2017 roku włącznie dotyczą oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, za 2018 rok  –  oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku (bez liczby zezwoleń na pracę sezonową)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Ponad 80% cudzoziemców, którzy w 2018 roku uzyskali zezwolenie na pracę, miało mniej niż 45 lat. Wśród najliczniejszych grup obcokrajowców najmłodsza struktura wieku cechuje Nepalczyków – ponad 85% to osoby poniżej 35 roku życia. Wśród Ukraińców i Mołdawian po około 60% stanowiły osoby między 25 a 44 rokiem życia. Niemal 17,5% Ukraińców to osoby między 45 a 54 rokiem życia.

Przemysł i budownictwo skupiały łącznie 54,5% zezwoleń na pracę wydanych w Małopolsce 2018 roku. Obcokrajowcy zatrudnieni w sektorze przemysłu to przede wszystkim Ukraińcy, Nepalczycy i Mołdawianie, w sektorze budownictwa – Ukraińcy. Zezwolenia wydane w sektorze usług stanowiły 39,5% dokumentów. Wśród obcokrajowców podejmujących zatrudnienie w handlu największe grupy to Ukraińcy i Nepalczycy.

Zezwolenia na pracę według sektorów gospodarki  oraz sekcji PKD2007 sektora usług w 2018 roku

3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Między 2014 rokiem a 2018 rokiem liczba dzieci-cudzoziemców uczęszczających do małopolskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wzrosła ponad siedmiokrotnie. W samych szkołach podstawowych w 2018 roku uczyło się niemal 1,5 tys. dzieci o obywatelstwie innym niż polskie. Największą dynamiką charakteryzowała się jednak liczba uczniów-obcokrajowców w małopolskich technikach i szkołach policealnych.

Zmiany liczby uczniów i wychowanków placówek edukacyjnych na terenie Małopolski w latach 2014–2018

4

Uwaga: uwzględniono dzieci, młodzież i dorosłych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.

W ostatnich latach zauważalny jest również wzrost liczby obcokrajowców studiujących na małopolskich uczelniach wyższych. W roku akademickim 2011/2012 liczba studentów-obcokrajowców wynosiła 2,6 tys., a pod koniec listopada 2017 roku – już niemal 8,4 tys. Cudzoziemcy stanowili 5,3% ogółu studentów w województwie.
W roku akademickim 2016/2017 studia na małopolskich uczelniach ukończyło 1,9 tys. obcokrajowców. W 2017 roku cudzoziemcy studiujący na małopolskich uczelniach pochodzili ze 111 krajów. Ponad 58% stanowiły kobiety. Zdecydowana większość, bo niemal 94%, studiowała w trybie stacjonarnym.

Pełna wersja raportu „Imigranci w województwie małopolskim”