Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce w 2018 roku

Wartość wysyłanych towarów i usług z Małopolski w 2018 roku po raz pierwszy przekroczyła barierę 10,0 mld euro (10,11 mld), co daje jej 6 miejsce wśród regionów w kraju.

Handel zagraniczny i eksport

W porównaniu do 2017 roku w Małopolsce odnotowano wzrost wartości wyeksportowanych dóbr i usług o 5,7 p. p. W skali kraju wartość towarów i usług wysłanych z Polski wyniosła 219,18 mld euro i wzrosła o ponad 16,5 mld. Liderzy – województwo mazowieckie i śląskie – generują blisko ¼ krajowego eksportu, a wartość każdego z nich przekracza 27 mld euro. Innym województwem, którego eksport przekroczył 20 mld euro jest wielkopolskie. Kolejne w zestawieniu – województwo dolnośląskie – zaliczyło natomiast największy wzrost wartości w euro w porównaniu do 2017 r. – tj. o 1,4 mld euro. Nieco wyższą wartość eksportu niż małopolskie odnotowało jeszcze województwo pomorskie, tj. 11,66 mld euro.

Zarówno Polska, jak i województwo małopolskie zdecydowanie opierają się na eksporcie do krajów europejskich, a zwłaszcza do państw Unii Europejskiej (około 90%). Najważniejszym partnerem eksportowym dla Małopolski są Niemcy, co zresztą ma także odzwierciedlenie na poziomie krajowym. Wartość krajowego eksportu do Niemiec przekroczyła 60 mld euro, a udział zachodniego sąsiada w krajowym eksporcie wzrósł z 27,3% w 2017 r. do już 28,0% w 2018 r. Dla Małopolski udział ten wyniósł 24,3% (2,5 mld euro) i wzrósł względem 2017 r. z 23,5%, tj. o 0,8 p. p.

Wartość eksportu powyżej 500 mln euro oraz udział na poziomie 5% odnotowały też pozostałe kierunki małopolskiego eksportu: Czechy (787 mln euro), Francja (768 mln euro), Wielka Brytania (551 mln euro) i Słowacja (523 mln euro). Największy wzrost (podobnie jak w skali kraju) odnotowała wymiana handlowa z Rumunią (13,5%). Spadki wartości eksportu odnotowano natomiast dla kilku krajów, w tym największy w wysyłce towarów na Litwę (– 13,9%), a także w eksporcie do Austrii, Brazylii, Białorusi i Luksemburga (wszystkie powyżej 10 mln euro).

W 2018 roku w Małopolsce funkcjonowało 3921 przedsiębiorstw eksportowych, co dało jej 4. miejsce w zestawieniu. Od 2017 roku liczba firm zajmujących się transportem wzrosła o 110. Zdecydowanie najwięcej firm eksportujących jest w województwie mazowieckim, gdzie ich liczba stopniowo zbliża się do granicy 10 tys. W całym kraju liczba ta wzrosła z 44 494 do 44 820.

Infografika dotycząca eksportu w Małopolsce

Import w Małopolsce

Ogółem wartość importu do Polski w 2018 r. osiągnęła poziom 220,98 mld euro i jest pierwszym okresem gdy wartość importu przekroczyła 200 mld euro. Wszystkie polskie województwa w 2018 roku zanotowały wzrost wartości importu. Małopolska w tym okresie sprowadziła z zewnątrz towary o łącznej wartości 10,82 mld euro i po raz pierwszy przekroczyła barierę 10 mld euro. W zestawieniu regionów pozwoliło to ponownie zająć jej 6 miejsce.

Niezmiennie zdecydowanym liderem w tym zestawieniu pozostaje województwo mazowieckie. Wartość importu tego województwa wyniosła 60,18 mld euro, co przekracza wartość łącznie trzech kolejnych regionów w tym zestawieniu – wielkopolskiego (22,23 mld euro), śląskiego (20,37 mld euro) oraz dolnośląskiego (16,01 mld euro). Każdy z regionów zaliczył też wzrost wartości per capita i przekracza 1 tys. euro. Małopolska zanotowała wzrost z poziomu 2,9 tys. euro do 3,2 tys. euro. Importerzy w Polsce stanowili grupę 54 424 podmiotów, a w samej Małopolsce 4690 podmiotów, co czyni region jednym z liderów (4. miejsce). Wartość importu na jedno przedsiębiorstwo w Małopolsce w 2018 r. wyniosła 2,3 mln euro.

Do czołówki państw, które importują towary do Polski należą:

  • Niemcy (największy wzrost wartości importu rokrocznie, w skali Polski w 2018 r., ponad 5 mld euro),
  • Rosja (wzrost od 2017 r. o ponad 3,7 mld)
  • Chiny (wzrost od 2017 r. o ponad 1,7 mld)

W następnej kolejności są Holandia, Włochy i Republika Czeska. Wśród krajów azjatyckich dominują jeszcze Republika Korei oraz Wietnam, wartość importu z każdego z tych krajów wzrosła rok do roku o ponad 500 mln euro. Co ciekawe, największy procentowy wzrost zanotował import dóbr z Białorusi.

Największym importerem do Małopolski są Niemcy, a wartość importowanych dóbr wzrosła o ponad 200 mln euro i wyniosła 3 mld euro (blisko 28% całej wartości importu). Następne w zestawieniu państwa, generujące wartość importu powyżej 700 mln euro, to: Chiny, Włochy i Holandia. Wyróżniającym się importerem jest Słowacja, z pewnością z powodu bezpośredniego sąsiedztwa Małopolską (629 mln euro).

Po raz pierwszy od 2014 r. zarówno Polska, jak i województwo małopolskie odnotowały ujemne saldo wymiany handlowej. Wartość towarów sprowadzanych do Polski jest wyższa o 1,8 mld euro, a do Małopolski o 0,72 mld euro, co oznacza podwojenie ujemnego bilansu z 2017 r.

Infografika dotycząca importu w Małopolsce

Produkty towarowe Małopolski

Najważniejsze towary eksportowane z Małopolski to ciągniki drogowe do ciągnięcia naczep, a ich wartość przekroczyła 437 mln euro. Powyżej 200 mln euro osiągnęły także inne motoryzacyjne i okołomotoryzacyjne kategorie: Sprzęt elektryczny, oświetleniowy lub sygnalizacji wzrokowej, w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych, Chłodnice do pojazdów samochodowych, Pojazdy samochodowe inne niż do transportu substancji promieniotwórczych, a nieznacznie poniżej 200 mln euro – korki, wieczka, kapsle.

Z kolei dwie najważniejsze kategorie importowanych towarów również należą do branż związanych z motoryzacją. Największa wartość importu została osiągnięta w kategorii: Silniki (według poz. 840820, bez poz. 84082010; do pojazdów objętych działem 87, z wyjątkiem tych do kołowych ciągników rolniczych i leśnych; o mocy > 200 kW) oraz Nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych. Oprócz wspomnianych wyżej jeszcze kategoria Węglowodory skroplone bez propanu, butanu, etylenu, propylenu, butylenu, butadienu przekroczyła wartość 200 mln euro (wzrost z 180,2 mln w 2017 r.).


Zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem.