Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce 2019

W 2019 r. nastąpił wzrost wartości wysyłanych towarów i usług z Małopolski osiągając wartość 10,37 mld euro. Dla porównania w 2018 r. wyniósł 10,11 mld euro. Region kolejny rok z rzędu plasuje się na 6 pozycji pod względem wielkości eksportu w kraju.

Małopolska – eksport i import

Wartość importu w Małopolsce przekroczyła barierę 10 mld euro i przewyższyła wartość eksportu (o ponad 172 mln euro). Małopolska sprowadziła towar o łącznej wartości 10,54 mld euro ale zanotowała spadek względem roku ubiegłego (10,82 mld euro). W zestawieniu regionów pozwoliło to ponownie zająć województwu 6 miejsce.

Zarówno w Polsce, jak i Małopolsce widać znaczny spadek tempa wzrostu importu. Przez ostatnie lata utrzymywał się na poziomie około 10%. W 2019 r. osiągnął w skali kraju 4%, a w przypadku województwa małopolskiego, spadł aż do -2,6%.

Eksport i import w Polsce

Wartość towarów i usług wysłanych z Polski w 2019 r. wyniosła 233,97 mld euro, co w porównaniu do 2018 r. oznacza wzrost o ponad 14,79 mld euro. Wartość towarów importowanych do Polski w 2019 r. wyniosła 229,72 mld euro. W poprzednich latach saldo eksport/import było dodatnie. Import w skali kraju wyniósł 229,72 mld euro. Stanowi to kolejny, istotny wzrost rok do roku i jest pierwszym okresem gdy wartość importu przekroczyła 220 mld euro. Wzrost wartości eksportu w Polsce rok do roku osiągnął 6,7%. Stanowi to lekkie spowolnienie względem 2018 r. (8,2%).

Ogół eksportu i importu dla kraju

Udział Małopolski w generowaniu ogółu eksportu i importu dla kraju (wartość wskaźnika kontrybucji) spada trzeci rok z rzędu. Tak w przypadku towarów wysyłanych, jak i sprowadzanych spadek był stosunkowo nieznaczny – przy eksporcie z 4,6% do 4,4%, a przy imporcie z 4,9% do 4,6%. Niemniej wartości te są najniższe od lat. Należy jednakże zwrócić uwagę na stały, postępujący od lat wzrost wartości towarów i usług zaliczanych do kategorii „Niesklasyfikowane”, tak w eksporcie, jak i w imporcie. Powoduje to zmniejszanie się udziału wartości wskaźnika kontrybucji dla poszczególnych województw, a jednocześnie nie musi oznaczać zmniejszania się ich roli.


Wykres 1. Wartość eksportu i importu w Polsce i Małopolsce w latach 2015-2019 (w mld euro)

wykres

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych


Eksport i import w innych województwach

Regionami z eksportem o największej wartości (każde ponad 27 mld euro) są województwa mazowieckie i śląskie. Generują one blisko ¼ krajowego eksportu. Wielkopolska oraz województwo dolnośląskie są województwami, których eksport przekracza 20 mld euro wartości. Kolejny region w zestawieniu – województwo dolnośląskie zaliczyło natomiast najwyższy wzrost wartości w euro w porównaniu do roku 2018 – wartość wyeksportowanych towarów zwiększyła się o 2,3 mld euro. Poza wymienionymi wyżej regionami tylko województwo pomorskie wysyła towary o większej wartości (11,85 mld euro).

Jeśli chodzi o generowanie krajowego eksportu, to dominują województwa mazowieckie i śląskie. Generują one odpowiednio 12,3% (Mazowsze) oraz 12% (Śląsk) wartości krajowego eksportu. Województwo małopolskie wytwarza 4,4% krajowego eksportu, co lokuje region niezmiennie na 6 miejscu.

Wartość importu w województwie mazowieckim, najlepszym w kraju pod tym względem, na poziomie 61,52 mld euro jest prawie równa łącznej trzech kolejnych regionów w zestawieniu – wielkopolskiego (23,07 mld euro), śląskie (21,34 mld euro) i dolnośląskie (18,26 mld euro). W 2019 roku 6 województw zanotowało wzrost wartości importu, 9 spadek (w tym Małopolska), a tylko województwo lubelskie nie odnotowało żadnych zmian.


Wykres 2. Wartość eksportu w polskich województwach w latach 2018-2019 (w mld euro)

wykres
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych


Wartości eksportu i importu na mieszkańca

Województwa zachodniej części Polski dominują w zestawieniu wartości eksportu na mieszkańca (per capita). Najwyższy poziom osiągnęło województwo dolnośląskie (7,1 tys. euro na jednego mieszkańca województwa), a następnie wielkopolskie oraz lubuskie. Na podobnym poziomie do wartości w tych województwach wskaźnik eksportu per capita występuje w województwie śląskim. Powyżej średniej dla Polski wartość eksportu per capita odnotowuje się także na Mazowszu i Pomorzu. Małopolska osiągnęła wartość wskaźnika na poziomie 3 tys. euro na osobę.

Wartość importu w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w województwach wzrosła do 6 tys. euro na osobę. Liderem regionalnym niezmiennie pozostaje województwo mazowieckie (wzrost z 11,1 do 11,3 tys. euro). W pięciu regionach nastąpił wzrost wartości importu per capita, największy wzrost odnotowało województwo dolnośląskie (z 5,5 do 6,2 tys. euro). Trzy regiony tj. pomorskie, zachodniopomorskie i podlaskie utrzymały wartość importu per capita na tym samym poziomie co w roku 2018. Natomiast aż osiem województw zanotowało spadek wartości importu per capita względem roku ubiegłego.


Wykres 3. Wartość eksportu per capita w województwach w latach 2018-2019 (w tys. euro)

wykres

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych


Zapraszamy do zapoznania się z raportem Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce 2019.