Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce 2016

Tempo rozwoju handlu zagranicznego w Polsce i Małopolsce w 2016 r. Na pozycji najważniejszego partnera handlowego umocnili się Niemcy. W porównaniu do 2015 roku wzrosła wartość eksportu – o 3,5% z Polski, o 1,5% z Małopolski oraz importu – o 1,9% do Polski, o 12,0% do Małopolski.

Wymiana handlowa stanowi jeden z kluczowych elementów gospodarki krajowej. Widoczna, stała tendencja związana z rozwojem tak importu jak i eksportu, to wynik coraz silniejszych aktywności firm w kontaktach z zagranicznymi partnerami. Systematycznie, rok do roku, zwiększa się eksport zarówno w skali kraju jak i w województwie małopolskim – w 2016 roku wzrost w skali Polski wyniósł 4,4 mld euro, a w Małopolsce 0,3 mld euro. Podobnie w przypadku przywożonych towarów i usług, tak Małopolska, jak i Polska systematycznie zwiększają wartość importu. W roku 2016, podobnie jak w latach poprzednich, saldo bilansu handlowego było dodatnie (wywóz większy niż przywóz). Co dodatkowo cieszy, Małopolskę w 2016 roku cechowała wyższa dynamika wzrostu eksportu i importu, niż Polskę.

Wykres 1. Wartość eksportu i importu w Polsce i Małopolsce w latach 2012–2016 (w mld euro)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Izby Celnej.

W roku 2016 wartość dóbr i usług eksportowanych z Małopolski wyniosła 8,8 mld euro co oznacza wzrost o 4,3% w stosunku do roku wcześniejszego, dla Polski było to poziom 2,5% co w ostatecznym rozrachunku pozwoliło uzyskać wartość 180,6 mld euro. W tym samym roku import do województwa małopolskiego osiągnął wartość 8,9 mld euro (wzrost o 5,2% w stosunku do 2015 roku) a do Polski 173,8 mld euro (wzrost o 0,5%). Warto również odnotować, po dwóch latach spadku importu i trzech eksportu, wzrost udziału i znaczenia Małopolski w krajowej wymianie handlowej – Małopolska utrzymała 6. pozycję w kraju pod względem wielkości eksportu i importu.

Wykres 2. Udział Małopolski w eksporcie i imporcie krajowym w latach 2012–2016 (w %)

Udział Małopolski w eksporcie i imporcie krajowym w latach 2012–2016 (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Izby Celnej.

Rok 2016 przyniósł również wzrost liczby firm zajmujących się eksportem: w Polsce z 41,3 tys. w 2015 roku do 42,6 tys. w 2016 roku, w Małopolsce z 3,3 tys. w 2015 roku do 3,5 tys. w 2016 roku. W przypadku importu odnotowujemy podobną sytuację, zarówno w Polsce jak i Małopolsce, przybyło przedsiębiorstw sprowadzających towary i usługi z zagranicy: w Polsce z 48,3 tys. w 2015 roku do 47,1 tys. w 2016 roku, w Małopolsce z 3,9 tys. w 2015 roku do 4,1 tys. w 2016 roku. Co charakterystyczne, w Małopolsce utrzymało się znaczne rozdrobnienie firm zajmujących się eksportem i importem.

Mapa 1. Wartość eksportu z Polski i Małopolski (w mln euro) oraz procentowy odsetek wartości do wybranych kierunków w 2016 roku

wykres 3.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Izby Celnej w Warszawie.

Polski handel zagraniczny, podobnie jak w latach poprzednich, był zdominowany przez branże związane z przetwórstwem przemysłowym oraz handlem hurtowym i detalicznym. W 2016 roku udział przetwórstwa przemysłowego wyniósł w eksporcie – 62,5% w skali kraju, 78,8% w skali regionu, a w imporcie – 46,7% w Polsce, 51,9% w Małopolsce. Warto odnotować, że w świetle danych zebranych z terenu całego kraju, województwo małopolskie wykazywało się zdecydowanie większym udziałem branż wysokiej technologii w eksporcie, niż pozostałe województwa (17,7%).

Zagraniczna wymiana towarowa odbywała się w roku 2016 przede wszystkim z krajami europejskimi. Eksport do krajów starego kontynentu stanowił: 87,9% ogółu eksportu z Polski i 90,9% eksportu z Małopolski, z kolei import z tych krajów stanowił kolejno 77,8% ogółu importu do Polski i 84,7% importu do Małopolski.

W Małopolsce, w działalność związaną z handlem zagranicznym angażowały się przede wszystkim firmy z Krakowa, generując 35% regionalnego eksportu i 52% importu.

W raporcie przeanalizowane zostały możliwe scenariusze rozwoju eksportu do 2020 roku. Scenariusz I. Kontynuacja korzystnych trendów – zgodnie z prognozą, w roku 2020 eksport Małopolski wyniesie 10,3 mld euro, import osiągnie poziom 9,4 mld euro, a dodatnie saldo wymiany ukształtuje się na poziomie 0,9 mld euro. Scenariusz II. Przejściowe zakłócenia w eksporcie – w roku 2020 wartość małopolskiego eksportu wyniesie 9,27 mld euro, importu 9,4 mld euro, zaś saldo wymiany będzie miało charakter ujemny, kształtujący się na poziomie 0,13 mld euro. Scenariusz III. Silny wzrost zaangażowania w wymianę handlową – w 2020 roku eksport Małopolski wyniesie 11,5 mld euro, a import 11,33 mld euro. Nadwyżka handlowa osiągnie poziom 0,17 mld euro.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania oraz streszczeniem.