Fundusze europejskie w Małopolsce w 2019 roku

Jest już gotowe kolejne, coroczne wydanie raportu o wykorzystaniu Funduszy Europejskich w Małopolsce. Realizacja programów unijnych w 2019 r.

Polska – stan na 31 grudnia 2019 r.

  • 6,7 tys. – liczba przeprowadzonych konkursów
  • 126,0 tys. – liczba złożonych wniosków
  • 58,4 tys. – liczba zawartych umów
  • 447,2 mld zł – wartość zawartych umów
  • 282,8 tys. – liczba wniosków o płatność
  • 183,7 mld zł – kwota zgłoszona we wnioskach o płatność

Małopolska – stan na 31 grudnia 2019 r.

  • 1,5 tys. – liczba beneficjentów mających siedzibę na terenie Małopolski
  • 3,7 tys. – liczba projektów realizowanych na terenie Małopolski
  • 27,3 mld zł – wartość projektów realizowanych na terenie Małopolski
  • 16,7 mld zł – dofinansowanie UE do projektów realizowanych na terenie Małopolski

Do końca 2019 roku przeprowadzono 403 nabory do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014–2020, w ramach których złożonych zostało 6421 wniosków. Podpisane zostało 3285 umów.

Poziom zaangażowania środków unijnych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego, liczony wartością dofinansowania podpisanych umów, wyniósł na koniec 2019 roku 79,9%, co dawało 6. miejsce w kraju.

Realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach wszystkich programów operacyjnych podjęło się 1832 beneficjentów mających siedzibę na terenie województwa małopolskiego.

Według stanu na koniec 2019 roku na obszarze Małopolski realizowanych było 4557 projektów, co stawia województwo małopolskie na 3. miejscu w kraju. Na tę liczbę składa się 3281 projektów wdrażanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, 727 z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 333 z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 195 z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 21 z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Zauważalne jest duże zróżnicowanie pomiędzy powiatami w zakresie liczby realizowanych projektów od 136 projektów w powiecie miechowskim, po 1100 projektów w Krakowie.

W samym 2019 roku podpisane zostały 994 umowy na realizację projektów na terenie województwa małopolskiego, w tym 668 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Wartość projektów realizowanych w Małopolsce wyniosła na koniec 2019 roku 33,8 mld zł, przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w wysokości 20,3 mld zł, co lokuje województwo małopolskie na 3. miejscu w Polsce.

W 2019 roku wartość umów na realizację na terenie Małopolski projektów współfinansowanych ze środków unijnych wzrosła o 6,5 mld zł (UE: 3,6 mld zł).

Małopolska zajęła 1. miejsce pod względem wartości realizowanych projektów w ramach PO Inteligentny Rozwój, 2. miejsce wśród regionalnych programów operacyjnych, 3. miejsce w zakresie PO Wiedza Edukacja Rozwój, 4. miejsce w przypadku PO Polska Cyfrowa oraz 6. miejsce w zakresie PO Infrastruktura i Środowisko.

W przeliczeniu wartości projektów na 1 mieszkańca województwo małopolskie z kwotą 9932 zł (UE: 5965 zł) zajęło 11. miejsce. Małopolska jest liderem w wartości na mieszkańca projektów z PO Inteligentny Rozwój wynoszącym 1719 zł (UE: 892 zł);

W ujęciu według celów tematycznych największa wartość wśród województw wykazana została w Małopolsce w celu tematycznym  „Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji” – 5,3 mld zł (UE: 2,9 mld zł) i „Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją” – 3,1 mld zł (UE: 2,1 mld zł), 2. miejsce odnotowano w przypadku projektów zaliczonych do celów tematycznego „Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami” – 3,3 mld zł (UE: 1,9 mld zł) oraz „Innowacje społeczne” – 36,6 mln zł (UE: 34,5 mln zł), a 3. miejsce w przypadku projektów z celu tematycznego „Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników” – 2,0 mld zł (UE: 1,6 mld zł) oraz celu tematycznego „Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych” – 1,2 mld zł (UE: 0,9 mld zł).

W województwie małopolskim środki przeznaczone na dopłaty bezpośrednie w rolnictwie w 2019 roku wyniosły 328,0 mln zł, a w okresie 2004–2019 była to łącznie kwota 6,5 mld zł.

Podmioty z Małopolski złożyły łącznie 308,6 tys. wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. Do końca 2019 roku w Małopolsce zrealizowano płatności w ramach PROW w wysokości 483,3 mln zł.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem