Fundusze europejskie w Małopolsce w 2018 roku

W Małopolsce realizowanych jest 2 664 projektów na łączną kwotę  15 194,1 mln w ramach wszystkich programów operacyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności okresu 2014–2020. W samym 2017 roku 1200 podmiotów podpisało umowy o dofinansowanie ze środków unijnych.

W 2017 roku zostało ogłoszonych przeszło 4 tysiące konkursów w ramach programów krajowych oraz regionalnych. W odpowiedzi spłynęło około 72 tysiące wniosków na łączną wartość 459,6 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia konkursów w całej Polsce podpisano  ponad 30 tysięcy umów na łączną kwotę 278,2 mld zł (w tym wkład unijny: 172,0 mld zł).

Z pośród wszystkich małopolskich podmiotów aplikujących o środki z krajowych programów operacyjnych, udało się podpisać w sumie 780 umów, co uplasowało Małopolskę w gronie najbardziej aktywnych województw pod względem pozyskiwania środków z programów krajowych, wraz z województwem mazowieckim, śląskim oraz wielkopolskim.

Łącznie 1 200 podmiotów z siedzibą w Małopolsce podpisało w 2017 roku umowy o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach programów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności okresu 2014–2020. Tym samym zajęło pod tym względem 6. miejsce w skali kraju, po województwie mazowieckim, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim oraz podkarpackim. Co więcej, liczba beneficjentów środków unijnych ogółem w Małopolsce wzrosła na przestrzeni ostatnich lat przeszło 30-krotnie.

Beneficjenci środków unijnych wg województw siedziby

Beneficjenci środków unijnych wg województw siedziby

Beneficjenci z siedzibą na terenie Małopolski realizują w sumie 2 664 projekty w ramach wszystkich programów operacyjnych. Prym z tym względzie wiedzie gmina miasto Kraków, która realizuje 53 umowy w ramach trzech programów operacyjnych, następnie z 37 projektami TAURON DYSTRYBUCJA S.A. i Województwo Małopolskie oraz na czwartym miejscu Uniwersytet Jagielloński realizując w sumie 34 projekty. Wartość projektów będących w gestii beneficjentów z Małopolski wyniosła 15 194,1 mln zł (w tym wkład unijny: 9 367,5 mln zł).

W Małopolsce 41,3% wartości wszystkich projektów stanowią projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, plasując tym samym nasze województwo na 5. miejscu w skali kraju. Nieco mniej, bo 35,0% stanowią projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Podpisane umowy na realizacje projektów w Programie Operacyjnym Innowacyjny Rozwój stawiają Małopolskę na pierwszym miejscu w Polsce, zarówno pod względem wartości, jak i dofinansowania unijnego.

Wartość projektów wg programów operacyjnych i województw (w mln zł)

Wartość projektów wg programów operacyjnych i województw (w mln zł)

Raport na temat poziomu wykorzystania środków unijnych jest cyklicznym opracowaniem realizowanym przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem oraz jego streszczeniem.