Fundusze europejskie w Małopolsce w 2018 roku

Jest już gotowe kolejne, coroczne wydanie raportu o wykorzystaniu Funduszy Europejskich w Małopolsce. Realizacja programów unijnych w 2018 r. w województwie przebiega sprawnie. Rośnie liczba umów i realizowanych projektów.

  • Do końca 2018 roku przeprowadzono 359 naborów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
    2014–2020, do których złożono 4885 wniosków. Podpisano 2701 umów.
  • Poziom zaangażowania środków unijnych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopol­skiego, liczony wartością dofinansowania podpisanych umów wyniósł na koniec 2018 roku 67,1%, co dawało 6. miejsce w kraju.
  • Realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach wszystkich programów operacyj­nych podjęło się 1512 beneficjentów mających siedzibę na terenie województwa małopolskiego.
Infografika dotycząca stanu realizacji zadań z Funduszy Europejskich w Małopolsce w 2018 r.

Infografika dotycząca stanu realizacji zadań z Funduszy Europejskich w Małopolsce w 2018 r.

 

Według stanu na koniec 2018 roku na obszarze Małopolski było realizowanych 3677 projektów, co stawia województwo małopolskie na 4. miejscu w kraju. W liczbie ogółem 2 699 projektów było wdrażanych z Regio­nalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, 516 z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 271 z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 174 z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 17 z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

W 2018 roku zostały podpisane 1162 umowy na realizację projektów na terenie województwa małopolskie­go, w tym 883 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Wartość projektów realizowanych w Małopolsce wyniosła na koniec 2018 roku 27,3 mld zł, przy współfi­nansowaniu ze środków Unii Europejskiej w wysokości 16,7 mld zł, co lokuje województwo małopolskie na 4. miejscu w Polsce.

W 2018 roku podpisano umowy na realizację na terenie Małopolski projektów o wartości 7,4 mld zł (UE: 4,7 mld zł).

Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego w Małopolsce w 2018 r.

Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego w Małopolsce w 2018 r.

Małopolska zajęła 1. miejsce pod względem wartości realizowanych projektów w ramach PO Inteligentny Roz­wój, 2. miejsce w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój oraz regionalnych programów operacyjnych, 7. miejsce w ramach PO Infrastruktura i Środowisko oraz PO Polska Cyfrowa.

W przeliczeniu wartości projektów na jednego mieszkańca województwo małopolskie z kwotą 8054 zł (UE: 4908 zł) zajęło 13. miejsce. Małopolska jest liderem w wartości na mieszkańca projektów z PO Inteligentny Rozwój – 1387 zł (UE: 702 zł).

Zapraszamy do zapoznania się z raportem