Działalność wynalazcza w Małopolsce

W raporcie poddano analizie cztery kategorie rezultatów działalności intelektualnej, tj.:

  • wynalazek,
  • patent,
  • wzór użytkowy (nazywany często „małym patentem”),
  • prawo ochronne.

 

Małopolskie wynalazki

→ Łączna suma wynalazków zgłoszonych przez małopolskie podmioty i instytucje do Urzędu Patentowego RP w latach 2014–2010 wyniosła 2817, co stanowiło 9,7% w skali kraju. Co dziesiąty wynalazek zgłoszony w latach 2014–2020 w Polsce pochodził z województwa małopolskiego.
→ Małopolska zajęła trzecią lokatę w rankingu województw, plasując się za regionami: mazowieckim (19,6%) i śląskim (12,7%).
→ Mając na uwadze dynamikę zmian liczby zgłaszanych wynalazków na przestrzeni lat 2014–2020, województwo małopolskie osiągnęło wynik dodatni (8,5%).
→ W latach 2014–2020 zarówno w skali kraju, jak i Małopolski, największy odsetek zgłaszających wynalazki  (ponad 40%) stanowiły podmioty sektora gospodarki. Na drugiej pozycji, z wynikiem około 1/3, znalazły się szkoły wyższe. Sektor publiczny odznaczał się przewagą w zakresie liczby zgłoszonych wynalazków w latach 2014–2020 zarówno w Małopolsce, jak i w kraju. W regionie małopolskim jego udział wynosił on 47,5%.
→ Najwięcej wynalazków z terenu Małopolski w latach 2014–2020 zostało zgłoszone przez podmioty z sektora edukacji – ponad 37%. Na drugiej pozycji znalazł się sektor przetwórstwa przemysłowego (23,7%).
→ Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie znalazła się na pozycji lidera z zakresu małopolskich uczelni zgłaszających wynalazki w latach 2014–2020 – 49,1%.
→ Na przestrzeni lat 2014–2020 Kraków był zdecydowanym liderem z zakresu liczby zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP wynalazków – ponad 2/3 w skali regionu.

Liczba wynalazków zgłoszonych w regionach w latach 2014-2020

Liczba wynalazków zgłoszonych w regionach w latach 2014-2020

 

 Małopolskie wzory użytkowe

→ Łączna suma wzorów użytkowych zgłoszonych przez małopolskie podmioty i instytucje do Urzędu Patentowego RP w latach 2014–2010 wyniosła 698, co stanowiło 10,7% w skali kraju. Co dziesiąty wzór użytkowy, zgłoszony w Polsce w latach 2014–2020, pochodził z województwa małopolskiego.
→ Małopolska zajęła trzecią lokatę w rankingu województw, plasując się za regionami: śląskim (17,2%) i mazowieckim (17%). Mając na uwadze dynamikę zmian liczby zgłaszanych wzorów użytkowych na przestrzeni lat 2014–2020, województwo małopolskie osiągnęło wynik ujemny (-27,8%).
→ W latach 2014–2020 zarówno w skali kraju, jak Małopolski, największy odsetek zgłaszających wzory użytkowe (tj. ponad 70%) stanowiły podmioty sektora gospodarki. Na drugiej pozycji znalazły się osoby fizyczne (około 15%). Sektor prywatny odznaczał się dużą przewagą pod względem liczby zgłoszonych wzorów użytkowych w latach 2014–2020, zarówno w Małopolsce, jak i w pozostałej części kraju. W regionie małopolskim stanowił on ponad 70%.
→ Najwięcej wzorów użytkowych z terenu Małopolski w latach 2014–2020 zgłosiły podmioty z sektora przetwórstwa przemysłowego – niemal 52%. Na drugiej pozycji znalazł się sektor edukacji (9,2%).
→ Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie znalazła się na pozycji lidera z zakresu małopolskich uczelni zgłaszających wzory użytkowe w latach 2014–2020, z wynikiem 37,5%.
→ Liderem pod względem liczby zgłoszonych wzorów użytkowych w latach 2014–2020 został Kraków – 34,2%.
→ Na drugiej pozycji ulokował się powiat krakowski – 9,2%.

Dynamika liczby zgłaszanych wzorów użytkowych w latach 2014-2020

Dynamika liczby zgłaszanych wzorów użytkowych w latach 2014-2020

 

Małopolskie patenty

→ Łączna suma patentów otrzymanych przez małopolskie podmioty i instytucje z Urzędu Patentowego RP w latach 2014–2020 wyniosła 2130, co stanowiło 11,1% patentów otrzymanych w skali kraju.
→ Co dziesiąty patent otrzymany w latach 2014–2020 w Polsce pochodził z województwa małopolskiego. Małopolska zajęła trzecią lokatę w rankingu województw, plasując się za regionami: mazowieckiem (20,4%) i śląskim (13,2%).
→ Mając na uwadze dynamikę zmian liczby otrzymanych patentów na przestrzeni lat 2014–2020, województwo małopolskie osiągnęło wynik dodatni (12,9%).
→ W latach 2014–2020, w skali województwa małopolskiego, połowę patentów uzyskały szkoły wyższe. Na drugiej pozycji, z wynikiem około 35%, znalazły się podmioty sektora gospodarki.
→ Sektor publiczny odznaczał się przewagą liczby otrzymanych patentów w latach 2014–2020 w Małopolsce i w kraju. W regionie małopolskim stanowił ponad 60%.
→ Połowę patentów z terenu województwa małopolskiego w latach 2014–2020 otrzymały podmioty z sektora edukacji (50%). Na drugiej pozycji znalazł się sektor przetwórstwa przemysłowego (22,4%).
→ Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica z Krakowa znalazła się na pozycji lidera wśród małopolskich uczelni, którym przyznano patenty w latach 2014–2020 – ponad 60%.
→ Najwięcej patentów na terenie Małopolski, w przekroju na dziedziny techniki, przyznano w latach 2014–2020 w dziedzinie „inżynieria lądowa” – 12,8%.
→ Na przestrzeni lat 2014–2020 Kraków był zdecydowanym liderem w zakresie otrzymanych od Urzędu Patentowego RP patentów – około 3/4 w skali regionu.

Podmioty, które otrzymały patenty w latach 2014-2020: w Małopolsce (po lewej) oraz w Polsce (po prawej)

Podmioty, które otrzymały patenty w latach 2014-2020: w Małopolsce (po lewej) oraz w Polsce (po prawej)

 

Małopolskie prawa ochronne na wzory użytkowe

→ Łączna suma praw ochronnych otrzymanych przez małopolskie podmioty i instytucje z Urzędu Patentowego RP wyniosła 554, co stanowiło 12,4% praw ochronnych otrzymanych w skali kraju.
Co dziesiąte prawo ochronne, otrzymane w latach 2014–2020 w Polsce, pochodziło z województwa małopolskiego.
→ Małopolska zajęła trzecią lokatę w rankingu województw, plasując się za regionami: śląskim (18,5%) i mazowieckim (14,8%).
→ Mając na uwadze dynamikę zmian liczby otrzymanych praw ochronnych na przestrzeni lat 2014–2020, województwo małopolskie osiągnęło wynik zerowy, co oznacza brak zmian.
→ W latach 2014–2020, zarówno w skali kraju, jak i województwa małopolskiego, ponad 3/4 praw ochronnych otrzymały podmioty sektora gospodarki. Na drugiej pozycji znalazły się szkoły wyższe (w Małopolsce – 12%).
→ Sektor prywatny wyróżniał się znaczną przewagą w latach 2014–2020 pod względem liczby przyznanych praw ochronnych zarówno w Małopolsce, jak i w kraju – około 3/4 ogółu.
→ Najwięcej praw ochronnych na terenie Małopolski w latach 2014–2020, przyznały podmioty z sektora przetwórstwa przemysłowego – ponad 55%. Na drugiej pozycji znalazł się sektor edukacji – 14,3%.
→ Politechnika Krakowska znalazła się na pozycji lidera małopolskich uczelni, którym udało się pozyskać prawa ochronne w latach 2014–2020, z wynikiem 41,2%.
→ Niemal 1/3 praw ochronnych na terenie Małopolski, w przekroju na dziedziny techniki, przyznano w latach 2014–2020 w dziedzinie „inżynieria lądowa”.
→ Liderem pod względem liczby otrzymanych praw ochronnych w latach 2014–2020 został Kraków – 36,1%. Na drugiej pozycji ulokował się powiat olkuski – 7,2%.

Prawa wyłączne udzielane przez Urząd Patentowy RP

Prawa wyłączne udzielane przez Urząd Patentowy RP

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym RAPORTEM.