Działalność wynalazcza w Małopolsce

W raporcie poddano analizie cztery kategorie rezultatów działalności intelektualnej, tj.: wynalazek, patent, wzór użytkowy (nazywany często „małym patentem”), prawo ochronne.   Małopolskie wynalazki → Łączna suma wynalazków zgłoszonych przez małopolskie podmioty i instytucje do Urzędu Patentowego RP w latach 2014–2010 wyniosła 2817, co stanowiło 9,7% w skali kraju. Co dziesiąty wynalazek zgłoszony w latach 2014–2020 w […]

Małopolski emigrant

Najczęściej z Małopolski wyjeżdżają osoby w wieku produkcyjnym, rozrodczym, posiadające niesamodzielne dzieci, rodziców wymagających opieki, a także osoby dobrze wykształcone i fachowcy. Wyjazdy tych osób wpływają na regionalny rynek pracy, sytuację demograficzną województwa czy system opieki nad dziećmi i osobami starszymi. Charakterystyce emigracji z Małopolski poświęcony jest raport Ruch migracyjny w Małopolsce – emigracja, który […]