Zapotrzebowanie na kwalifikacje w wybranych obszarach kształcenia zawodowego

Celem badania była identyfikacja oczekiwań pracodawców wobec absolwentów szkół zawodowych w obszarach administracyjno-usługowym, elektryczno-elektronicznym, turystyczno-gastronomicznym, medyczno-społecznym oraz określenie zapotrzebowania na pracowników w ujęciu zawodów w perspektywie kolejnych 5 lat. Ze względu na duże zróżnicowanie zawodów w badanych obszarach podjęto decyzję o wewnętrznym ich podziale. W tym celu posłużono się klasyfikacją zawodów wykorzystywaną przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) w […]

Badanie opinii mieszkańców Małopolski 2018 – 7. edycja

Przedstawiamy siódmą edycję badania opinii mieszkańców Małopolski, w której uwagę skoncentrowano w szczególności na zagadnieniach obejmujących: ocenę jakości życia, rozpoznawalność projektów i inicjatyw władz regionalnych Małopolski, sytuację na rynku pracy, kapitał społeczny oraz korzystanie z e-usług. Badanie zostało przeprowadzone z uwzględnieniem zróżnicowania opinii mieszkańców w podziale na poszczególne subregiony Małopolski (z dodatkowym wyodrębnieniem miasta Krakowa z Krakowskiego […]

Wpływ projektów infrastrukturalnych z zakresu kultury zrealizowanych w Małopolsce na otoczenie społeczno-gospodarcze

Małopolska przoduje w zakresie dbałości o kulturę, w eksponowaniu unikatowości dziedzictwa kulturowego regionu, z uwzględnieniem wymogów, jakie instytucjom kultury – dostarczycielom usług z obszaru przemysłu czasu wolnego – stawia współczesny odbiorca. Celem głównym badania Wpływ projektów infrastrukturalnych z zakresu kultury zrealizowanych w Małopolsce na otoczenie społeczno-gospodarcze było wsparcie samorządu województwa  w zakresie kształtowania polityk publicznych, ze szczególnym […]

Ośrodki edukacyjne w Małopolsce i ich oddziaływanie przestrzenne

Ośrodki edukacyjne w Małopolsce i ich oddziaływanie przestrzenne Niniejsza analiza, wykonana przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, została opracowana na podstawie zbiorów informacji otrzymanych z Systemu Informacji Oświatowej. Zestawienia w zakresie: nazwy szkoły, lokalizacji szkoły, miejsca zamieszkania oraz liczby uczniów/słuchaczy szkoły według miejscowości/gmin oparto na danych z października 2017 roku. Obserwacją objęte zostały szkoły ponadgimnazjalne (bez artystycznych) oraz […]

Badanie opinii mieszkańców Małopolski 2017 – 6. edycja

To już szósta edycja badania opinii mieszkańców Małopolski, prowadzonego cyklicznie przez Województwo Małopolskie. Tym razem w poruszanych tematach główny nacisk położono na sprawy społeczne. Poniżej prezentujemy najważniejsze wnioski płynące z badania: ZADOWOLENIE Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA • Mieszkańcy województwa małopolskiego są zadowoleni ze swojego miejsca zamieszkania. „Bardzo dobrze” i „raczej dobrze” żyje się 80,4% Małopolan, „bardzo źle” […]

Nauka i szkolnictwo wyższe w województwie małopolskim

W 2016 roku Małopolska była drugim pod względem liczby kształconych studentów województwem w Polsce i charakteryzowała się jednym z najwyższych wskaźników studentów. Jednocześnie województwo małopolskie cechuje się najwyższym udziałem nakładów na szkolnictwo wyższe w strukturze wydatków oraz najwyższym udziałem pracowników naukowo-badawczych w strukturze zatrudnienia w branży badawczo-rozwojowej. SZKOLNICTWO WYŻSZE W 2016 roku w Małopolsce studiowało […]

Ruch migracyjny w Małopolsce

Zapraszamy do zapoznania się z raportem Ruch migracyjny w Małopolsce, będącym diagnozą zjawiska migracji zarobkowych występujących w województwie, zarówno z perspektywy osób wyjeżdżających, jak i przyjeżdżających do pracy w regionie oraz migrantów powrotnych w latach 2004–2016. Zjawisko migracji w mniejszym lub większym stopniu dotyka znaczący odsetek mieszkańców Małopolski. W poszukiwaniu lepszych warunków życia, pracy, stworzenia […]

Coraz więcej cudzoziemców pracuje w Małopolsce

Coraz więcej cudzoziemców podejmuje pracę w Małopolsce wynika z raportu Ruch migracyjny w Małopolsce – imigranci z zagranicy, wśród których przeważają Ukraińcy. Napływ imigrantów zarobkowych zaczął zwiększać się w 2012 roku, by przybrać na sile w 2015 i utrzymać się mniej więcej na tym samym poziomie w 2016 roku. Wzrost prezentuje się następująco: liczba zezwoleń […]

Małopolanie – „regionalni patrioci”

Małopolanie niechętnie opuszczają swój region – wynika z raportu Ruch migracyjny w Małopolsce – migracje wewnętrzne, opracowanego w ramach badania Ruch migracyjny w Małopolsce Województwo małopolskie charakteryzuje relatywnie niewielka mobilność mieszkańców. W 2015 roku na pobyt stały zameldowało się w Małopolsce około 30,8 tys. osób, a do innych regionów kraju wyjechało na stałe 27 tys. […]

Losy absolwentów małopolskich szkół zawodowych

Sytuacja absolwentów szkół zawodowych na małopolskim rynku pracy uległa znaczącej poprawie. Skrócił się czas poszukiwania pracy, wzrosła liczba pracujących oraz utrzymała się wysoka liczba uczących się, przy równoczesnym spadku bezrobotnych Generalna poprawa sytuacji absolwentów dokonała się przy równoczesnej poprawie warunków pracy, wyższy jest udział umów o pracę, które gwarantują absolwentom większe bezpieczeństwo oraz respektują przywileje […]