Wpływ projektów infrastrukturalnych z zakresu kultury zrealizowanych w Małopolsce na otoczenie społeczno-gospodarcze

Małopolska przoduje w zakresie dbałości o kulturę, w eksponowaniu unikatowości dziedzictwa kulturowego regionu, z uwzględnieniem wymogów, jakie instytucjom kultury – dostarczycielom usług z obszaru przemysłu czasu wolnego – stawia współczesny odbiorca. Celem głównym badania Wpływ projektów infrastrukturalnych z zakresu kultury zrealizowanych w Małopolsce na otoczenie społeczno-gospodarcze było wsparcie samorządu województwa  w zakresie kształtowania polityk publicznych, ze szczególnym […]

Badanie marki Małopolska

Głównym celem badania była wielowymiarowa diagnoza marki Małopolska. Wyniki badania stanowią źródło wiedzy na temat aktualnego wizerunku województwa i jego tożsamości. Wymiar turystyczny marki Małopolska Małopolska jest niewątpliwym krajowym liderem pod względem atrakcyjności turystycznej. Wszystkie badanie grupy – ogół Polaków, Małopolanie, turyści i przedsiębiorcy – wskazały ten region jako najbardziej atrakcyjny turystycznie w Polsce. Również […]

Fundusze europejskie w Małopolsce w 2018 roku

W Małopolsce realizowanych jest 2 664 projektów na łączną kwotę  15 194,1 mln w ramach wszystkich programów operacyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności okresu 2014–2020. W samym 2017 roku 1200 podmiotów podpisało umowy o dofinansowanie ze środków unijnych. W 2017 roku zostało ogłoszonych przeszło 4 tysiące konkursów w ramach programów krajowych oraz regionalnych. W […]

Środki unijne w Małopolsce

Przedstawiamy Państwu kolejne opracowanie Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego – Fundusze europejskie w Małopolsce 1(13) raport roczny, na temat wykorzystania funduszy europejskich w województwie małopolskim, w którym szczególny nacisk położono na środki unijne z perspektywy finansowej 2014–2020. Pod koniec 2016 roku było podpisanych 671 umów na realizację projektów w Małopolsce na kwotę 6 154,2 mln zł […]

Podsumowanie IX Konferencji Krakowskiej

Publikacja jest próbą podsumowania IX Konferencji Krakowskiej „Polska regionów – Polska miast”, która odbyła się w Krakowie w dniach 28–29 listopada 2016 roku. Książka powstała w niebywale fascynującym, a zarazem krytycznym dla Europy, Polski i jej regionów czasie. Tematyka tomu koncentruje się na perspektywach rozwoju oraz zagrożeniach cywilizacyjnych miast i regionów w kilku aspektach, przede […]

Małopolska i Śląsk – konkurencyjne dopełnienie

Najnowsze opracowanie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego jest analizą danych podatkowych zawierających informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach podatników zamieszkałych w Małopolsce i na Śląsku, składanych przez płatników na formularzach PIT. Dane dotyczą podatników uzyskujących przychody tytułem zatrudnienia u płatnika mającego siedzibę na terenie drugiego województwa w 2015 roku. Analiza pokazuje, że w skali obydwu województw są […]

Fundusze europejskie w Małopolsce w perspektywie 2007-2013

  W Małopolsce w latach 2007-2013 zrealizowano 8 138 projektów sfinansowanych z funduszy unijnych o wartości 37,9 mld zł. Poziom wydatkowania środków unijnych lokuje Małopolskę na 3 pozycji wśród polskich regionów.   Na koniec czerwca 2016 r. w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności beneficjenci mający siedzibę na terenie województwa małopolskiego zrealizowali 8 425 projektów, […]

Dostępność komunikacyjna wybranych miast Małopolski

Dostępność komunikacyjna to niezwykle istotny element organizacji przestrzeni  wpływający na szereg sfer, od poziomu życia począwszy aż po zróżnicowaną atrakcyjność inwestycyjną. Ze względu na wzrost mobilności społeczeństwa dostępność transportowa staje się coraz ważniejszym wymiarem funkcjonowania regionu. Raport przedstawia analizę dotyczącą dostępności komunikacyjnej wybranych miast Małopolski. W ramach badania została oszacowana liczba ludności zamieszkała w izochronach: 0–30, 31–60, 60–90 […]

Budżety partycypacyjne w Małopolsce. Stan i kierunki rozwoju

W ostatnich latach obserwuje się coraz większe społeczne zainteresowanie tematyką partycypacji obywatelskiej. Wzrasta liczba samorządów lokalnych decydujących się na wdrażanie różnych form angażujących obywateli w procesy decyzyjne. Zwiększa się także poziom świadomości społecznej i chęć współuczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, w rozwiązywaniu problemów najbliższego otoczenia oraz kreowaniu otaczającej rzeczywistości. Szczególną popularnością cieszy się budżet partycypacyjny nazywany także budżetem obywatelskim. Aktywne uczestnictwo […]

Po co nam budżet obywatelski? Poradnik skutecznej partycypacji dla pracowników samorządowych

Budżet obywatelski (BO) staje się coraz popularniejszym instrumentem partycypacji społecznej. Z roku na rok przybywa gmin, które wdrażają ten proces na swoim terenie, co wskazuje na, że samorządy terytorialne coraz chętniej podejmują wyzwanie uspołeczniania procesów zarządzania publicznego. Praktyka budżetów obywatelskich w polskich gminach czy miastach jest stosunkowo nowa i większość samorządów terytorialnych dopiero testuje poszczególne rozwiązania w sposobie […]