Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2015 i 2016 roku

Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w województwie małopolskim w 2016 roku osiągnęła poziom 1 418,9 mln USD i była wyższa o ponad 200 mln USD w stosunku do wartości w 2015 roku, która wyniosła 1 196,1 mln USD. W 2015 roku wartość inwestycji zagranicznych plasowała się na podobnym poziomie co w 2014 roku. Natomiast w 2016 roku […]

Stan i struktura działalności wynalazczej w Małopolsce w latach 2010–2016

Stan i struktura działalności wynalazczej w Małopolsce w latach 2010–2016 Przedmiotem analizy jest działalność innowacyjna oraz badawczo-rozwojowa małopolskich podmiotów gospodarczych i instytucji. Niniejsza analiza została opracowana na podstawie danych zastanych pozyskanych z Urzędu Patentowego RP (UP RP) oraz Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Poniżej prezentujemy najważniejsze wnioski płynące z badania. Analiza obejmuje okres 2010–2016, w którym […]

Instytucje otoczenia biznesu wspierające rozwój gospodarczy w Małopolsce

Głównym zadaniem instytucji wspierających rozwój gospodarczy jest tworzenie sprzyjających warunków do prowadzenia i rozwijania przedsiębiorczości w regionie, co przekłada się na podnoszenia jego konkurencyjności. Instytucje wspierające rozwój gospodarczy w regionie pełnią różnorakie funkcje w tym doradcze, szkoleniowe, informacyjne, finansowe i proinnowacyjne. Efektywność realizacji tych funkcji jest uzależniona od wielu czynników m.in. od jakości oferty usług, poziomu środków […]

Przedsiębiorczość studentów w Małopolsce

Globalizacja, dynamiczne zmiany ekonomiczno-społeczne oraz rozwój gospodarki opartej na wiedzy wymuszają zmiany postaw wśród studentów. Z badania Przedsiębiorczości wśród małopolskich studentów wynika, że nieco ponad 25% z badanej grupy studentów pracowało, otrzymując wynagrodzenie, niecałe 10% była aktywna zawodowo, ale pracę swoją świadczyła nieodpłatnie w ramach praktyk lub staży studenckich. Przedsiębiorczość to kategoria często wykorzystywana jako […]

Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce 2016

Tempo rozwoju handlu zagranicznego w Polsce i Małopolsce w 2016 r. Na pozycji najważniejszego partnera handlowego umocnili się Niemcy. W porównaniu do 2015 roku wzrosła wartość eksportu – o 3,5% z Polski, o 1,5% z Małopolski oraz importu – o 1,9% do Polski, o 12,0% do Małopolski. Wymiana handlowa stanowi jeden z kluczowych elementów gospodarki […]

Potencjał eksportowy przedsiębiorstw w Małopolsce

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego zaprasza do zapoznania się z raportem z badania Potencjał eksportowy przedsiębiorstw w Małopolsce, przedstawiającym obraz małopolskiego eksportu. W publikacji opisano m.in. kierunki małopolskiego eksportu, jego wartość, główne produkty eksportowe, kondycję małopolskich eksporterów oraz scenariusze rozwoju eksportu do 2020 r. Wartość małopolskiego eksportu w 2015 roku wyniosła 8,5 mld euro, natomiast wartość […]

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w województwie małopolskim w 2015 roku

W 2015 roku deklarowane przychody podatników z Małopolski wyniosły 188,5 mld zł, a do­chody 65,8 mld zł. Podatnicy wykazujący przychody tytułem prowadzenia działalności gospo­darczej wykazali dochody o ponad 78% wyższe od podatników niezwiązanych z tym źródłem przychodów. Z analizy danych wynika, że wzrosła liczba informacji PIT-11 wydawanych podatnikom zamieszkałym w województwie małopolskim z tytułu stosunku […]

CSR i zachowania proekologiczne małopolskich firm

Daleko posunięte zmiany w środowisku naturalnym od lat są przedmiotem analiz instytucji, które stawiają sobie za cel promowanie działań zmierzających do redukowania negatywnego wpływu działalności firm na środowisko naturalne. W ostatnich latach badaniom poddawana jest również idea społecznej odpowiedzialności biznesu, poziom znajomości, korzyści, które ze sobą niesie, obszary realizacji, a także ewentualne zagrożenia dla stosowania jej […]

Zbiory danych podatkowych z Izby Skarbowej jako źródło wiedzy o Małopolsce

Zbiory danych podatkowych z Izby Skarbowej jako źródło wiedzy o Małopolsce Niniejsza analiza informacji na temat złożonych PIT-11 dotyczy przedziału ostatnich dziesięciu lat, a więc praktycznie całego okresu od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej. Dane wskazują na przyrost liczby informacji PIT-11 w Małopolsce, co oznacza podejmowanie dodatkowego zatrudnienia przez pracowników i obejmowanie systemem podatkowym nowych grup ludności. […]

Innowacyjność i działania badawczo-rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw. Działalność wynalazcza w Małopolsce

Innowacje stanowią rdzeń nowoczesnych strategii wzrostu gospodarczego. Obserwuje się dynamiczne przesuwanie struktur rozwiniętych gospodarek w kierunku przemysłów i usług bazujących na wiedzy. Kluczem do konkurencyjności jest innowacja, a tempo zmian w technologii sprawia, że tylko przedsiębiorstwo zdolne do wprowadzania innowacyjnych zmian może utrzymać się na rynku. Przyglądnięcie się tym procesom było głównym celem badania „Innowacyjność i […]